Tartalom:

A tb támogatás megállapítására irányuló eljárás

Igazgatási szolgáltatási díj

A kérelem elbírálásának határideje (normál/gyorsított/egyszerűsített eljárásrend)

Az eljárás felfüggesztése

A nyilvánosság biztosítása

Csoportos kérelem egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközökre

Bejelentési kötelezettség

Hivatalból indítható eljárások

Fixesítési eljárás

Jogorvoslat

A támogatott gyógyászati segédeszközökről vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás

Az árhoz- vagy kölcsönzési díjhoz nyújtott támogatás

Az árhoz nyújtott támogatás

Kölcsönzési díjhoz nyújtott támogatás

Nyomtatványok (javasolt kérelem formátumok)

Jogszabályok

A tb támogatás megállapítására irányuló eljárás

A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközök támogatásba befogadása és árához nyújtott támogatás megállapítása igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett, hatósági eljárás során, kérelemre történik. A már befogadott gyógyászati segédeszközök támogatásával kapcsolatos további eljárások kérelemre, bejelentésre vagy hivatalból indulnak.

Gyógyászati segédeszköz tb támogatásával kapcsolatos kérelemmel kizárólag a NEAK által vezetett szállítójegyzékében szereplő minősített forgalomba hozó élhet. A tb támogatással kapcsolatos eljárások során a gyógyászati segédeszköz „forgalomba hozójának” tekintjük a Magyarországon gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz gyártóját, Magyarországon kívül gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz Magyarországra történő behozatalát végző, az eszköz gyártója által meghatalmazott egyéni vállalkozót vagy gazdasági társaságot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során az eljáró személy képviseleti jogát megfelelően igazolni kell amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, illetve az eljáró személy, szerv képviseleti jogának megfelelő igazolása is szükséges, amennyiben nem a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója nyújtja be a kérelmet.

Ha a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője az ügydöntő határozat véglegessé válását követően a befogadott és támogatással forgalmazható, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszköz árát vagy a kölcsönzési díját érintő változtatással kíván élni új kérelmet/bejelentést kell előterjeszteni.

Egyes gyógyászati segédeszközök tb támogatását jogszabály generálisan tiltja, így azon eszközök körét, amelyekhez jogszabály tiltó rendelkezésére tekintettel nem lehet befogadás iránti kérelmet benyújtani a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 6. számú melléklete határozza meg.

Nem lehet továbbá olyan áremelésre irányuló kérelmet sem benyújtani, amelyben a közfinanszírozás alapjául javasolt ár vagy kölcsönzési napidíj a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál a funkcionális elvű fixcsoportba tartozó eszköz esetében 50%-kal, a rendeltetés szerinti fixcsoportba tartozó eszköz esetében 100%-kal magasabb.

Nem fogadható be olyan gyógyászati segédeszköz sem a támogatásba, amely a NEAK által előírt és a honlapon közzétett követelményjegyzékben (hallókészülék, utcai elektromos kerekesszék követelményjegyzék).

A kérelem vagy a bejelentés tárgya szerint az alábbiakra irányulhat:

 • még be nem fogadott gyógyászati segédeszközök
  • támogatásának megállapítására,
  • a kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgálható eszköz kölcsönzési napidíj támogatásának megállapítására,
 • már befogadott gyógyászati segédeszközök
  • a kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgálható eszköz kölcsönzési napidíjának emelésére,
  • a kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgálható eszköz kölcsönzési napidíjának csökkentésére,
  • más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatására,
  • nevének megváltoztatására,
  • közfinanszírozás alapjául szolgáló árának csökkentésére,
  • közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére,
  • támogatásból való törlésére,
  • méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására.

Igazgatási szolgáltatási díj

A tb támogatással kapcsolatos, kérelemre induló eljárások lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, postai befizetéssel vagy átutalással, a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege a kérelem tárgyától függ.

10.000,- Ft,

ha a kérelem már befogadott gyógyászati segédeszköz nevének megváltoztatására, méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására irányul,

300.000,- Ft,

ha a kérelem már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának, vagy kölcsönzési napidíjának emelésére irányul,

700.000,- Ft, ha a kérelem

 • még be nem fogadott gyógyászati segédeszközök
  • támogatásának megállapítására,
  • kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgálható eszköz kölcsönzési napidíj támogatásának megállapítására irányul,
 • már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatására irányul.

A kérelem elbírálásának határideje (normál/gyorsított/egyszerűsített eljárásrend)

Az alábbiak szerint normál és gyorsított eljárásrendbe tartozó kérelmek esetén a kérelem költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelésének elvégzése céljából a NEAK szakértőként kirendeli az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet, (továbbiakban: OGYÉI) továbbá a teljes körű értékelés részét képezi az egészségügyi szakmai kollégium kérelem tárgya szerint illetékes tagozatának véleménye is. Az egyszerűsített eljárásrendbe tartozó kérelmek elbírálása során teljes körű értékelésre, így az OGYEI és a szakmai kollégium megkeresésére nem kerül sor.

Az ügyintézési idő a kérelem hiánytalan beérkezését követő naptól számított:

90 nap (normál eljárás) a kérelem tárgya szerint:

 • még be nem fogadott gyógyászati segédeszközök
  • támogatásának megállapítására,
  • kölcsönzési napidíj támogatásának megállapítására azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki,
 • már befogadott gyógyászati segédeszközök
  • kölcsönzési napidíjának emelésére azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki,
  • más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatására,
  • közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére irányul.

60 nap (gyorsított eljárás)

Még be nem fogadott gyógyászati segédeszközre irányuló, illetve a már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatására irányuló kérelem, ha az

 • az adott funkcionális csoportba (alcsoportba) már befogadott, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árú termék áránál legalább 10%-kal alacsonyabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árat jelöl meg, vagy
 • legalább 100 betegre kiterjedő, Magyarországon végzett klinikai vizsgálat evidenciáit csatolja

30 nap (egyszerűsített eljárás)

Már befogadott gyógyászati segédeszköz

 • nevének megváltoztatására [az eszköz árának változatlansága mellett egy eszköz azonosítási adataiban bekövetkezett változás, illetve a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 19. számú mellékletében felsorolt funkcionális csoportokba sorolt eszközök esetében azonos gyártó korábbi termékének hasonló jellemzőkkel rendelkező, funkcionálisan egyenértékű új termékkel történő felváltása]
 • méretváltoztatására (a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár változatlansága mellett funkcionálisan egyenértékű, azonos termékcsaládba tartozó eszközök metrikus paramétereikben kifejezhető változtatása) vagy új méretváltozata (azonos termékcsaládba tartozó, már támogatott, egyszer használatos gyógyászati segédeszköznek a metrikus paraméterekben eltérő változata) ártámogatásának megállapítására

irányuló kérelem esetén.

Az eljárás felfüggesztése

Amennyiben a NEAK-hoz olyan új gyógyászati segédeszköz befogadása iránti kérelem érkezik, amelynek funkcionális csoportját (alcsoportját), illetve az azon belüli támogatási mértékét nem tartalmazza a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, a NEAK az eljárást a jogszabály módosítás hatálybalépéséig, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől, illetve a hiánypótlás teljesítésétől számított legfeljebb 210 napig felfüggeszti.

A kérelemhez kapcsolódó csoportnyitás szükségességét és indokoltságát a NEAK által összehívott Technológia-Értékelő Bizottság (a továbbiakban: TÉB) véleményezi. A NEAK a TÉB véleményének figyelembe vételével tesz az új funkcionális csoport megnyitására javaslatot.

Amennyiben a jogszabály módosítására nem kerül sor, úgy a 210 nap elteltével a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell elbírálni a kérelmet.

A nyilvánosság biztosítása

A nyilvánosság biztosítása érdekében a NEAK honlapján közzé kell tenni:

 • a kérelemhez kapcsolódóan – a beérkezését, illetve a hiánypótlás teljesítését követő huszonegy napon belül –
  • az ügy tárgyát,iktatási számát,
  • az eljárás megindításának napját,
  • az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidőt,
  • az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat,
  • az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást,
  • a kérelmező ügyfél nevét.
 • az ügyben hozott végleges határozat alábbiak szerinti kivonatát (az ügy elbírálását követő tizenöt napon belül)
  • az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát,
  • a hatóság döntését,
  • azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
  • a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást,
  • a döntéshozatal helyét és idejét,
  • a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, és a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával,
  • a közhírré tétel (honlapos közzététel) napját.

Csoportos kérelem egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközökre

A beteg kizárólagos, egyedi használatára szolgáló, különleges tervezési jellemzőkkel készült egyedi méretvétel alapján készített eszközök támogatásának megállapítására speciális eljárási szabály, az ún. csoportos kérelem vonatkozik. A még be nem fogadott, egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, a már befogadott egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz árának emelésére vagy csökkentésére, az eszköz támogatásból való törlésére vonatkozóan kizárólag az alábbiak szerint, csoportosan lehet kérelmet/bejelentést benyújtani az eszköz típusára vonatkozóan.

A csoportos kérelemhez, bejelentéshez a támogatás elszámolására érvényes szerződéssel rendelkező forgalomba hozók (vagy meghatalmazott képviselőik) legalább felének csatlakoznia kell. A kérelmet a forgalmazók közösen meghatalmazott képviselője nyújthatja be, azzal, hogy a csoportos kérelem alapján született döntés valamennyi a kérelemmel, bejelentéssel érintett eszköz támogatás elszámolására érvényes szerződéssel rendelkező forgalomba hozóra kiterjed.

Bejelentési kötelezettség

A gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának bejelentési kötelezettsége van a már befogadott gyógyászati segédeszközök

 • közfinanszírozás alapjául szolgáló árának csökkentésére,
 • kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgálható eszközök kölcsönzési napidíjának csökkentésére és
 • támogatásból való törlésére

irányuló kérelem esetén.

A bejelentési kötelezettség alá eső ügyekben a NEAK nem folytat le olyan eljárást, mint a kérelmek elbírálása során, azt pusztán tudomásul veszi, a közhiteles nyilvántartásban átvezeti és a megfelelő bejelentést követő 15 napon belül közzéteszi.

Hivatalból indítható eljárások

A NEAK hivatalból folyamatosan felülvizsgálja a támogatott gyógyászati segédeszközök körét. A felülvizsgálat irányulhat a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes körére, eszközosztályra, eszközalosztályra, eszközcsoportra, rendeltetési csoportra, funkcionális csoportra, funkcionális alcsoportra, támogatási csoportra, valamint meghatározott eszközre vagy eszközökre. A felülvizsgálat során a NEAK a legalább 1 hónapja közzétett követelményjegyzékben (hallókészülék, utcai elektromos kerekesszék követelményjegyzék) foglaltakat is érvényesíti .

A felülvizsgálat során a támogatott gyógyászati segédeszközök támogatásból való kizárásáról, támogatási mértékének módosításáról, támogatási listán szereplő nevének pontosításáról, kihordási idejének, kihordási időre felírható mennyiségének, a rendelhetőségi feltételek módosításáról és más funkcionális csoportba (alcsoportba) történő átsorolásáról dönthet a NEAK, továbbá teljes körű értékelést követően – a TÉB véleményének ismeretében – funkcionális csoport megszüntétését is javasolhatja.

A támogatott gyógyászati segédeszközök teljes vagy részleges felülvizsgálata során a NEAK az alábbi szempontok szerint indít hivatalból eljárást, ha

 • a támogatott eszköz az Egészségbiztosítási Alap költségvetését az alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest aránytalanul nagy mértékben terheli (az Egészségbiztosítási Alap költségvetését aránytalanul nagymértékben terhelő gyógyászati segédeszköznek minősül az az eszköz, amelynek funkcionális csoportjára a tárgyévet megelőző évben kifizetett társadalombiztosítási támogatás összege meghaladta a gyógyászati segédeszköz támogatás tárgyévet megelőző évi előirányzat 3%-át),
 • jogszabályváltozás azt indokolja,
 • jogszabály hivatalbóli eljárás indítását írja elő,
 • egy eszköz minőségével, rendeltetésének való megfelelésével kapcsolatban kétség merül fel.

A felülvizsgálati eljárásban a NEAK kizárja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha

 • a NEAK által előírt követelményjegyzékben (hallókészülék, utcai elektromos kerekesszék követelményjegyzék) foglalt követelményeknek nem felel meg, és nem sorolható át más funkcionális csoportba,
 • jogszabály az eszköz funkcionális csoportjának támogatását megszüntette,
 • az OGYÉI vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az eszköz forgalmazását megtiltotta,
 • az eszköz gyártóját vagy meghatalmazott képviselőjét a támogatott gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos jogsértő kereskedelmi gyakorlat miatt az arra jogosult hatóság egy éven belül két esetben véglegessé vált döntésével elmarasztalta, vagy
 • a NEAK az eszköz forgalomba hozóját termékminta megküldésére vagy az eszköz megtekintésének lehetővé tételére szólította fel, és a forgalomba hozó ennek ismételt felszólításra sem tett eleget.

A felülvizsgálati eljárásában a támogatott gyógyászati segédeszközt más funkcionális csoportba sorolja át a NEAK, ha az eszköz

 • mérete, kapacitása alapján más funkcionális csoportba tartozik,
 • műszaki-technológiai jellemzői, funkcionalitása alapján más funkcionális csoportba tartozik vagy
 • az adott funkcionális csoportra megállapított követelményjegyzéknek nem felel meg, azonban más funkcionális csoport követelményjegyzékének eleget tesz.

A felülvizsgálati eljárásában a gyógyászati segédeszköz támogatási listán szereplő nevét is pontosíthatja a NEAK, ha

 • több méretváltozatban forgalmazott eszköz esetében az eszköz neve nem teszi lehetővé az eszköz egyértelmű beazonosítását,
 • az eszköz neve a betegek számára megtévesztő lehet vagy
 • az eszköz neve olyan termékjellemzőkre utal, amelyekkel az eszköz nem rendelkezik.

Fixesítési eljárás

Egy sajátos felülvizsgálati eljárás az ún. fixesítési eljárás, amely során a NEAK félévente újraképzi a gyógyászati segédeszközök támogatási csoportjait. A fixesítési eljárás RFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére, illetve FFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére irányulhat.

Gyógyászat segédeszközök vonatkozásában a fixesítési eljárás minden év április és október hónapjának 1. napján, hivatalból indul. A fixesítési eljárás megindításáról a NEAK értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit, valamint az érintett támogatási csoportok megjelölésével a honlapon is értesítést tesz közzé (közhírré tétel). A honlapos értesítésben fel kell tüntetni a referenciaeszközöket, referenciaárakat, valamint az adott támogatási csoportba tartozó eszközök érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját és támogatási összegét.

Az eljárással érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozói a naptári félév negyedik hónapjának (április/október) utolsó munkanapjáig a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár (kölcsönzési napidíj) csökkentésére irányuló bejelentést tehetnek. Az árcsökkentési bejelentések alapján, a feltételek fennállása esetén a NEAK a naptári félév ötödik hónapjának (május/november) utolsó munkanapjáig újraképzi a támogatási csoportot, és a naptári félév hatodik hónapjának 8. napjáig ezt is közzéteszi honlapján. Az új csoportokra az érintett eszközök forgalomba hozói – egy alkalommal – az újként kialakult referenciaár mértékéig, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott csoportok esetén legfeljebb a referenciaár +5%-os mértékéig terjedően árcsökkentési ajánlattal élhetnek.

A fixesítési eljárásában a NEAK kizárhatja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha az eszköz

 • támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás naptári féléve második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt mennyiség tekintetében a 0,5%-ot nem érte el, és befogadására az ezt megelőző időszakban került sor, vagy
 • adott támogatási csoportban meghatározott fix összegű támogatású, és közfinanszírozás alapjául szolgáló ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíja a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál a Korm. rendelet 7/A. § szerinti FFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 50%-kal, RFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 100%-kal magasabb.

A fixesítés során kizárt gyógyászati segédeszköz a kizárást követő egy évig ismételten nem fogadható be, kivéve, ha a forgalomba hozó a termékre vonatkozóan olyan befogadási kérelmet nyújt be, amelyben a javasolt közfinanszírozás alapjául szolgáló ár, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj megegyezik az adott funkcionális csoport referenciaeszközének közfinanszírozás alapjául szolgáló árával, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjával, vagy annál alacsonyabb. Ebben az esetben a befogadási kérelemről a NEAK gyorsított eljárásban dönt.

A hivatalból indított felülvizsgálati eljárásban, amelynek eredményeképpen az eljárással érintett gyógyászati segédeszköz nem kerül kizárásra, az eljárással érintett gyógyászati segédeszközre vonatkozóan hozott határozatot a NEAK a honlapján közhírré tétel útján közli (ún. tömbhatározat) és a határozathozatalról és a hirdetmény elérhetőségéről az ügyfeleket elektronikus levélben értesíti.

Jogorvoslat

A gyógyászati segédeszközök tb támogatásával kapcsolatos eljárásban hozott határozat és egyes végzések ellen jogsérelemre hivatkozással a felperes székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt közigazgatási per indítható, a közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani, a keresetlevél benyújtásának módjáról részletes tájékoztató honlapunk elektronikus perképviselet tájékoztatójában olvasható.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000,- Ft, amelyet a feleknek – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül – őket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell megfizetni, az illeték megfizetéséről a bíróság rendelkezik.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására (végrehajtására) nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

A támogatott gyógyászati segédeszközökről vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás

A NEAK tb támogatással kapcsolatos eljárás során született véglegessé vált határozatai alapján a támogatott gyógyászati segédeszközökről nyilvántartást vezet, amelyet minden naptári hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel honlapján közzétesz.

A nyilvántartás közhitelesen tartalmazza a támogatott gyógyászati segédeszközök

 • pontos megnevezését, funkcionális csoportját (alcsoportját) és ISO-kódját,
 • közfinanszírozás alapjául elfogadott árát vagy - ha az eszköz támogatással kölcsönözhető - a kölcsönzési napi- vagy havidíját,
 • támogatási mértékét és támogatási technikáját,
 • támogatásának nettó összegét,
 • közgyógyellátás jogcímén történő rendelhetőségét,
 • gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket, amennyiben azt a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárás során figyelembe vették,
 • forgalomba hozójának megnevezését,
 • vonatkozásában a támogatásvolumen-szerződés meglétének tényét.

A fentieken túl a nyilvántartás még tartalmazza a támogatott gyógyászati segédeszközök:

 • kiszerelését,
 • kihordási idejét és a kihordási időre felírható maximális mennyiségét, és
 • rendelhetőségi feltételeit (indikáció, szakképesítési és munkahelyi követelmények, az indikációhoz tartozó kiegészítő feltételek és megjegyzések).

Az árhoz- vagy kölcsönzési díjhoz nyújtott támogatás

A gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott árához vagy közfinanszírozás alapjául megállapított kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatása a következő támogatási technikákkal lehetséges:

 • százalékos mértékű támogatás vagy
 • támogatási csoportra meghatározott fix összegű támogatás, ezen belül
  • eszközre meghatározott fix összegű támogatás, vagy
  • az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás.

Önálló funkcionális elv vagy önálló rendeltetés szerint állapítható meg támogatási fixcsoport, amelynek részletes feltételeit és az egyes funkcionális csoportokra vagy alcsoportokra megállapított támogatási technikákat a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet határozza meg.

Önálló támogatási csoport állapítható meg:

 • az életminőséget azonos módon befolyásoló eszközökre;
 • a termékek funkcionális csoportjára;
 • a termékek funkcionális alcsoportjára vagy alcsoportjaira;
 • a funkcionális csoporton belül a termékek méret, kapacitás vagy teljesítmény alapján kialakított körére.

A támogatást ún. kihordási időre, azaz arra az időtartamra lehet megállapítani, amelyre meghatározott mennyiségű gyógyászati segédeszköz támogatással rendelhető, vagy amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához a NEAK a támogatást megállapította.

A támogatás kezdőnapja

A támogatás, illetve módosult feltételek melletti támogatás kezdőnapját úgy kell megállapítani, hogy az

 • a határozathozatal napját követő 180. napnál későbbi időpont nem lehet,
 • sorozatgyártású vagy méretsorozatos gyógyászati segédeszközökre vonatkozó, a referenciaeszköz vagy az azzal azonos, illetve annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú termék közfinanszírozás alapjául elfogadott árának emelését eredményező döntés esetén a határozathozatalt követő 90. napnál korábbi időpont nem lehet.

Abban az esetben, ha a hivatalból indított felülvizsgálati eljárásában a gyógyászati segédeszköz támogatásból való kizárásáról, támogatási mértékének módosításáról, illetve az eszköz más funkcionális csoportba (alcsoportba) sorolásáról dönt a NEAK, a támogatás megszüntetésének, mértéke módosításának napját, illetve a más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatás kezdőnapját a határozat meghozatalának napját közvetlenül követő naptári negyedév első napjánál korábbi, illetve a határozat meghozatalának napját követő második naptári negyedév első napjánál későbbi időpontban nem lehet meghatározni.

A jogszabályváltozásra tekintettel hivatalból indult felülvizsgálati eljárásban a gyógyászati segédeszköz támogatásból való kizárásáról, támogatási mértékének módosításáról, az eszköz más funkcionális csoportba (alcsoportba) sorolásáról, kihordási idejének, kihordási időre felírható mennyiségének módosításáról, nevének pontosításáról, illetve a rendelhetőségi feltételek módosításáról dönt a NEAK, a támogatás megszüntetésének, mértéke módosításának napját, illetve a más funkcionális csoportban (alcsoportban), más kihordási idővel, más felírható mennyiséggel, más névvel, illetve más rendelhetőségi feltétellel történő támogatás kezdőnapja az eljárás megindítását szükségessé tevő jogszabály alkalmazásának kezdőnapja.

Az egészségbiztosító a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárása során a támogatásba való befogadást meghatározott időtartamú, de legalább három év támogatással történő forgalmazásra való kötelezettségvállaláshoz, illetve egyes esetekben meghatározott mennyiségű készletben tartási kötelezettségvállaláshoz is kötheti.

Az árhoz nyújtott támogatás

Azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás főszabály szerint legfeljebb a referencia gyógyászati segédeszközre megállapított támogatással (referenciaösszeg) azonos mértékű lehet. A meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz a referenciaeszköz,

 • amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és
 • amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a naptári félév második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt gyógyászati segédeszköz mennyiség tekintetében az 5%-ot elérte.

Árhoz nyújtott támogatás mértéke

Azokban a támogatási csoportokban, amelyekben százalékos vagy támogatási csoportra meghatározott fix összegű támogatási technika került alkalmazásra a következő támogatási mértékek alkalmazhatók:

 • 98%-os támogatási mérték,
 • 90%-os támogatási mérték,
 • 80%-os támogatási mérték,
 • 70%-os támogatási mérték,
 • 60%-os támogatási mérték,
 • 50%-os támogatási mérték,
 • 45%-os támogatási mérték, vagy
 • 0%-os támogatási mérték.

Árhoz nyújtott támogatás összege:

Százalékos mértékű támogatási csoportban

az eszköz árához nyújtott támogatás összege az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, a 14/2007. (III.14.)

EüM rendelet szerinti támogatási mérték szorzata.

Az eszközre meghatározott fix összegű támogatási csoportban:

 • a referenciaeszköz árához nyújtott támogatás összege a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet szerinti támogatási mérték szorzata,
 • ha az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, az eszköz árához nyújtott támogatás összege megegyezik a referenciaösszeggel,
 • ha az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz árához nyújtott támogatás összege a közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet szerinti támogatási mérték szorzata.

Az önálló rendeltetés szerinti fixcsoportban:

a támogatás összege a fixesítés alapjául szolgáló funkcionális csoport támogatására a fentiek szerint az eszközre meghatározottak szerint megállapított összeg.

Az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatási csoportban a fajlagos egységre jutó támogatás összege

 • a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet szerinti támogatási mértéknek a szorzata,
 • ha az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott, fajlagos egységére jutó ára a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, az eszköz fajlagos egységre jutó támogatás összege megegyezik a referenciaeszköz fajlagos egységére jutó támogatás összegével,
 • ha az eszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, a fajlagos egységre jutó támogatás összege az eszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet szerinti támogatási mérték szorzata.

Kombinált kiszerelésű eszköz csak akkor részesíthető támogatásban, ha kizárólag azonos kihordási idejű eszközöket tartalmaz, és az árához nyújtott támogatás összege a kombinált kiszerelésben foglalt eszközök külön-külön vett támogatási összegeinek számtani összegét nem haladhatja meg.

Kölcsönzési díjhoz nyújtott támogatás

A kölcsönzési díjhoz nyújtott százalékos támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési díj általános forgalmi adóval növelt összegének 0, 50, 70, 80, 90, illetve 98%-a.

Referenciaeszköz a támogatással kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható eszközök közt

Amennyiben a gyógyászati segédeszköz támogatással kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható, a referenciaeszköz meghatározására más feltételeket kell figyelembe venni. Az a meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjú gyógyászati segédeszköz lehet referencia eszköz,

 • amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és
 • amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a naptári félév második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt kölcsönzési napok száma tekintetében az 5%-ot elérte.

A kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összege

 • a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet szerinti támogatási mértéknek a szorzata,
 • ha az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, a kölcsönzési napidíjhoz nyújtott támogatás összege megegyezik a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összegével,
 • ha az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközénél alacsonyabb, a kölcsönzési napidíjhoz nyújtott támogatás összege az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

Nyomtatványok (javasolt kérelem formátumok)

Jogszabályok