TÁJÉKOZTATÓ A NEAK KÖTELEZŐ ADATKEZELÉSÉRŐL I.

A NEAK az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1)-(3) bekezdésén alapuló előzetes tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

I. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) nyilvántartása:

Magyarország területén az egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez szükséges, a Magyarország területén élő magyar állampolgárok és törvényi feltételeknek megfelelő külföldi állampolgárok személyes adatait és TAJ számát tartalmazó nyilvántartás.

Az adatbázis egy-egy személyre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza:

  • személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő)
  • nem, családi állapot, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely)
  • TAJ-szám

1. Az adatkezelés célja:

A nyilvántartás célja a személyek egészségbiztosítási ellátásának igénybevételéhez szükséges Társadalombiztosítási Azonosító Jellel történő azonosítása.

2. Az adatkezelés jogalapja:

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21-22. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 40-42. §

3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:

A NEAK és a Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerveinek kormánytisztviselői.

4. Az adatkezelés időtartama:

Az adatbázis az 1995-ben élő személyeket, valamint az azóta nyilvántartásban került személyek adatait tartalmazza.

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A Tbj. 43. § alapján, továbbá az Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Infotv. 14-21. §

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei:

Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §