Tartalom:

Ügyintézési határidő

Igazgatási szolgáltatási díj

Kérelemre induló eljárások

Hivatalból induló eljárások

A technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság

Jogorvoslat

Nyomtatványok

Jogszabályok

Ügyintézési határidő

Ha a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő előzetes befogadása iránti kérelem új eszközt igénylő, illetve új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra vagy korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására irányul, az ügyintézési határidő hatvan nap.

Igazgatási szolgáltatási díj:

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért a kérelmező a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 28/2010. (V. 12.) EüM (továbbiakban: EüM rendelet), rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj összege:

 

 • • Új eszközt nem igénylő új orvosi eljárás befogadására irányuló kérelem esetén 550.000,- Ft.
 • • Új eszközt igénylő új orvosi eljárás esetén 750.000,- Ft,
 • • Korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazásának befogadására irányuló kérelem esetén 750.000,- Ft.

Az igazgatási szogláltatási díjat a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni. A befizetett díj a NEAK bevételét képezi.

Kérelemre induló eljárások

Az előzetes befogadási kérelem irányulhat:

• új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra,

• új eszközt igénylő új orvosi eljárásra,

• korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ ALKALMAZÁSÁT NEM IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme esetén benyújtandó:

 

 • Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez” c. nyomtatvány és az ott meghatározott mellékletek
 • harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolata / PIR-szám / alapnyilvántartási szám
 • a cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya
 • az eljáró képviselő nevére szóló meghatalmazás
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás másolata
 • azonossági nyilatkozat a beküldött 2 db pendrive-on szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme esetén benyújtandó:

 

 • Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez” c. nyomtatvány és az ott meghatározott mellékletek,
 • harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolata,
 • cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya,
 • az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el.
 • Ha a kérelmező nem a termék gyártója, másolatban csatolni kell a kérelemhez:
  • az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazást,
 • magyar gyártó cég esetében a gyártó cég harminc napnál nem régebbi cégkivonatát.
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás másolata
 • azonossági nyilatkozat a beküldött 2 db pendrive-on szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról
 • azonossági nyilatkozat a befogadási kérelem tárgyát képező új eszköz és a kérelemhez csatolt CE-tanúsítványban szereplő eszköz azonosságáról

Az eljárás során az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakvéleményt bocsát ki, majd az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatai pedig véleményezik a kérelemben foglaltakat. Az OGYÉI a kérelmező által benyújtott költséghatékonysági elemzés és a releváns szakirodalmi adatok segítségével kritikai értékelést készít és értékeli a kérelmet.

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő előzetes befogadása iránti kérelmek esetén a véleményezésre jogosult szervek a NEAK által részükre megküldött kérelmekhez kapcsolódó véleményeiket a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül küldik meg a véleményt kérő NEAK részére.

Az NEAK – a NEAK főigazgatója által működtetett Egészségügyi Technológia Értékelő Bizottság közreműködésével – a beérkezett vélemények alapján – az EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakmai szempontrendszer alapján meghatározott pontozással – értékeli a kérelmet.

A finanszírozásba való befogadásra az a technológia alkalmas, amely a szakmai szempont-pontrendszer alapján adható maximális pontszám 60 százalékát és a szakmai szempontrendszer kategóriáin belül az egyes kategóriánként adható pontszám 40 százalékát elérte.

Ha a NEAK úgy dönt, hogy a technológia a finanszírozásba történő befogadásra alkalmas, a határozata tartalmazza a technológia OENO kódját, továbbá, hogy e technológiát finanszírozás ellenében csak a miniszter által rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy bármely, az adott ellátás tekintetében finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató alkalmazhatja.

Hivatalból induló eljárások

A NEAK a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottsággal együttműködve kidolgozza az új finanszírozási technikára vonatkozó részletszabályokat, továbbá folyamatosan felülvizsgálja a társadalombiztosítási finanszírozásba befogadott technológiákat, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra.

Ennek keretében a NEAK hivatalból eljárást indít, ha

 

 • a befogadott technológia eredményességével/hatásosságával, hatékonyságával, valamint költséghatékonyságával kapcsolatban kétség merül fel,
 • a befogadott technológia az E. Alap költségvetését az alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest aránytalanul nagy mértékben terheli (az E. Alap költségvetését aránytalanul nagy mértékben terhelő technológiának minősül az a befogadott technológia, amely esetében a tárgyévet megelőző év során elszámolt tételek összege meghaladja az összevont szakellátás előirányzat 1%-át) vagy
 • jogszabályváltozás azt indokolja.

A NEAK felülvizsgálatot követően hozott határozata tartalmazza

 

 • a döntést arról, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra,
 • a technológia nevét és
 • OENO kódját.

A NEAK az előzetes befogadási eljárás során hozott döntései alapján javaslatot tesz az egészségbiztosításért felelős miniszternek a finanszírozás módjára és mértékére, a finanszírozás volumenére és az előzetesen befogadott technológia által kiváltott technológiák finanszírozásból való törlésére, a felülvizsgálatot követően pedig a további finanszírozás módjára, mértékére és volumenére vagy a technológia finanszírozásból való törlésére.

A technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság

A NEAK a technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság biztosítása érdekében - a formai szempontból megfelelő kérelemhez kapcsolódóan - honlapján közzéteszi:

a) az eljárás megindításától számított 15 napon belül az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, amely tartalmazza

aa) az ügy tárgyát és iktatási számát,

ab) a kérelem típusát és rövid leírását,

ac) a kérelmező ügyfél nevét, valamint eszköz esetén annak gyártóját,

ad) az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt,

b) a kérelem elbírálását követő hónap 5. napjáig a kérelmezővel való közlésen túl - tájékoztató jelleggel - az ügyben hozott végleges határozat kivonatát, amely tartalmazza az a) pontban foglaltakon túl a

ba) a kérelem érdemi elbírálására vonatkozó döntést,

bb) a döntéshozatal helyét és idejét,

c) az eljárás során az ügyben kiadott végzések kivonatát.

Jogorvoslat

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadására irányuló eljárásban, valamint a már befogadott technológiák egészségbiztosítási finanszírozásra való alkalmasságának megállapítására irányuló eljárásban hozott NEAK döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

A határozattal, illetve az önálló jogorvoslattal támadható végzésekkel szemben jogsérelemre hivatkozással azok közlésétől számított 30 napon belül a felperes lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes törvényszék előtt közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani, a keresetlevél benyújtásának módjáról részletes tájékoztató honlapunk elektronikus perképviselet tájékoztatójában olvasható.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, amelyet a feleknek – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül – őket megillető illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell megfizetni, az illeték megfizetéséről a bíróság rendelkezik. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására (végrehajtására) nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

Nyomtatványok

 

Jogszabályok