Tartalom

Mit tekintünk gyógyászati segédeszköznek?
Gyógyászati segédeszköz vásárlásához szükség van-e vényre?
Kitől lehet tájékoztatást kérni a gyógyászati segédeszközök támogatásával kapcsolatban?
Milyen tb támogatás jár a gyógyászati segédeszközökre?
Hogyan vehető igénybe a gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatás?
Hogyan rendelhető a támogatott gyógyászati segédeszköz?
Melyek a vény kötelező tartalmi elemei?
Hol és hogyan lehet beváltani a vényt? Mennyi ideig használható fel a vény?
Milyen feltételekkel jár támogatás a gyógyászati segédeszköz javítási díjához?
Milyen feltételekkel jár támogatás a gyógyászati segédeszköz kölcsönzéséhez?
Kapcsolódó intézmények
Nyomtatványok
Kapcsolódó jogszabályok

Mit tekintünk gyógyászati segédeszköznek?

A gyógyászati segédeszközök a gyógyító eljárás során és a rehabilitációban is fontos szerepet töltenek be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének javítását szolgálják.

Gyógyászati segédeszköznek azt az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai eszközt (az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszközt kell érteni, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét. E definíció alkalmazásában személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen viselése, alkalmazása, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal (önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetén az emberi szervezetből származó mintán alkalmazás is).

Az ún. egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköznek pedig a meghatározott személy gyógykezelése során az arra jogosult orvos által a gyógykezelés igényeinek megfelelően rendelt, a beteg kizárólagos, egyedi használatára szolgáló, különleges tervezési jellemzőkkel készült eszközt nevezzük.

Gyógyászati segédeszköz vásárlásához szükség van vényre?

A gyógyászati segédeszközök nem vénykötelesek, ezért, aki gyógyászati segédeszközt akar vásárolni, csak akkor van szüksége vényre, ha lehetősége van azt társadalombiztosítási támogatással igénybe venni, illetve amennyiben a beteg jelzi, hogy egyedi támogatás iránti kérelmet kíván benyújtani a NEAK-hoz. Vény nélkül a termék teljes árát a vevő fizeti ki.

Jelentőségükre tekintettel a NEAK egyes gyógyászati segédeszközök árához, vagy kölcsönzési díjához, vagy azok javítási díjához támogatást nyújt. A támogatott gyógyászati segédeszközök rendeléséről ide kattintva kaphat tájékoztatást.

Kitől lehet tájékoztatást kérni a gyógyászati segédeszközök támogatásával kapcsolatban?

A kezelőorvostól

Az orvos a gyógyászati segédeszköz rendelésekor tájékoztatja a beteget a gyógyászati segédeszköz kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről és a beteg által fizetendő összegről, illetve a vénybeváltás 90 napos határidejéről is.

Továbbá az orvosnak tájékoztatni kell a betegét az orvosszakmai szabályok és a gyógykezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett a gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, illetve az azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget terhelő várható költségei közötti különbségekről. E tájékoztatás tényét a beteg a papír alapú vény hátoldalán, a korábban igénybevett gyógyászati segédeszközökre vonatkozó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg igazolja.

A gyógyászati segédeszközt rendelő orvos és az eszköz kiszolgáltatója is köteles tájékoztatni a beteget a rendelkezésre álló, az egészségbiztosító által támogatott azonos funkcionális csoportba tartozó alacsonyabb térítési díjú gyógyászati segédeszközről, valamint az adott termékek áráról, társadalombiztosítási támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekről.

Ezt a tájékoztatást úgy kell megvalósítani, hogy az a fogyatékos személyek számára is hozzáférhető és értelmezhető legyen.

A forgalmazótól

A gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása során (pl. az üzletben) a tb támogatással forgalmazott és kölcsönzött eszköz árát, kölcsönzési díját, a támogatás mértékét és nettó összegét, a beteg által fizetendő nettó térítési (kölcsönzési) díjat a beteg számára hozzáférhető módon közzé kell tenni (kivéve az egyedi méretvétel alapján készült eszközöket). Erről, továbbá az eszköz gyártójáról vagy annak meghatalmazott képviselőjéről és elérhetőségéről, az eszköz használati útmutatójában foglaltakról vakok és gyengénlátók részére, kérésükre szóbeli tájékoztatást kell adni.

A betegek megfelelő tájékoztatása érdekében a NEAK által készített, biztosítottaknak szóló tájékoztatókat, kiadványokat az egészségügyi szolgáltatók és a gyógyászati segédeszköz tb támogatással való rendelésére jogosult orvosok a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeikben közzéteszik.

A gyógyszertárban, a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében (illetve, ha van a gyógyszertárnak, akkor a honlapján) tájékoztatót kell közzétenni az ott forgalmazott, azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök árainak összehasonlítására.

Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy az ár összehasonlítás ezt a keretet nem lépheti túl, mert egyébként tilos minden, a gyógyászati segédeszköz népszerűsítésére, a felhasználás ösztönzésére irányuló bármilyen tevékenység, így különösen kiemelendő, hogy tilos a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámozása is.

Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyászati segédeszköz szaküzletekben, valamint a gyártók és forgalmazók honlapján a betegek tárgyilagos tájékoztatására szolgáló, kizárólag a gyógyászati segédeszköz-katalógusban szereplő adattartalommal rendelkező eszközismertetésre.

A NEAK honlapjáról

A gyógyászati segédeszközök támogatására vonatkozó, a következők szerinti adatokat a NEAK folyamatosan, minden naptári hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel a honlapján közleményben teszi közzé.

A NEAK közlemény tartalmazza

 • a gyógyászati segédeszközök megnevezését, funkcionális csoportját (alcsoportját),
 • ISO-kódját,
 • kiszerelését,
 • a közfinanszírozás alapjául elfogadott nettó árát,
 • a kölcsönzési napi- vagy havidíjat és az ahhoz nyújtott támogatás mértékét és összegét,
 • az alkalmazott támogatási technikát,
 • a támogatás mértékét és nettó összegét,
 • kihordási idejét és az arra felírható és kiszolgáltatható maximális mennyiségét,
 • az egyes eszközökre vonatkozó konkrét rendelhetőségi feltételeket, (indikáció, szakképesítési és munkahelyi követelmények, az indikációhoz tartozó kiegészítő feltételek és megjegyzések) és
 • a közgyógyellátás keretében történő rendelhetőséget,
 • az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, a kötelező jótállásnál kedvezőbb jótállási feltételeket, ha azt figyelembe vették,
 • a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának megnevezését,
 • a támogatásvolumen-szerződés meglétének tényét.

Ha a tb támogatást sorozatgyártású gyógyászati segédeszközre kéri a beteg, az eszközhöz nyújtott támogatásra vonatkozó feltételekre az eszköz kiadásakor érvényes NEAK közleményt kell figyelembe venni, ha pedig a tb támogatást egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközre kéri a beteg, az eszközhöz nyújtott támogatásra vonatkozó feltételekre az eszköz megrendelésekor érvényes NEAK közleményt kell figyelembe venni. Mindkét eset alól kivétel a közgyógyellátás jogcímen rendelt eszköz, mert ha a vény felírása és az eszköz kiváltása közt változott a közgyógyellátási lista, akkor a beteg kérésére az új lista alkalmazását megelőző napon érvényben lévő közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét tartalmazó lista szerint jár a támogatás.

A támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről a NEAK honlapján szabadon és ingyenesen hozzáférhető, a közleménynél szélesebb adat tartalmú internetes eszközkatalógus érhető el a gyártó vagy külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalomba hozó által rendelkezésre bocsátott részletes adatok (termékfotó, ismertető, használati útmutató stb) kiegészítésével.

Milyen tb támogatás jár a gyógyászati segédeszközökre?

A gyógyászati segédeszköz árához, javítási valamint kölcsönzési díjához nyújtott támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a gyógyászati segédeszközt a támogatással rendelésre jogosult orvos, a tb támogatással való rendelés szabályai szerint vényen rendeli, és a gyógyászati segédeszközt olyan forgalmazónál váltják ki, amely a NEAK-kal a támogatás elszámolására (úgynevezett vényelszámolási) szerződéssel rendelkezik.

A kötelező egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási Alapból nyújtott támogatások mértékét hatósági eljárás során a NEAK határozza meg. Ebben az esetben a fizetendő összeg (ár, javítási-, kölcsönzési díj) megoszlik a társadalombiztosítás és a beteg között, a beteg tehát nem a termék piaci árát (javítási-, kölcsönzési díját), hanem a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnak a támogatás összegével csökkentett térítési díját fizeti ki a gyógyászati segédeszközt forgalmazónak.

Fontos tudni, hogy aki a gyógyászati segédeszköz árához, kölcsönzési díjához társadalombiztosítási támogatást vett igénybe, köteles az eszköz használata során a tőle elvárható gondossággal eljárni, az eszközt rendeltetésszerűen használni, valamint az eszköz állagának megóvására törekedni.

Ártámogatás

A társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközök a támogatás alapjául szolgáló ár százalékos vagy fix összegű, illetve a betegségtől függő keretösszegben megállapítható támogatását kaphatják. A NEAK a tb támogatást ún. kihordási időre állapítja meg.

Az ártámogatással kapcsolatos bővebb információt itt és itt találhat.

Egyes, rendkívül magas terápiás költségű egyszer használatos eszközök, implantátumok árát nem a lentiekben részletezett támogatással, hanem egy speciális finanszírozással, az egészségügyi szolgáltatóval való ún. tételes elszámolással támogatja a NEAK. Az így támogatott eszközökről, implantátumokról, illetve a finanszírozás módjáról az egészségügyi ellátások menüponton belül, a „speciális finanszírozású ellátások” témánál olvasható részletes tájékoztatás.

Javítási díjhoz nyújtott támogatás

A rendeltetésszerű használat során a kihordási időn belül, és a kötelező, vagy a gyártó által vállalt jótállási idő lejártát követően meghibásodott – a korábban ártámogatással vásárolt – gyógyászati segédeszközök egyúttal társadalombiztosítási támogatással javíttathatók is, ha a kezelőorvos vagy a háziorvos vényen rendeli.

A vényen az általános szabályokon túl az eszköz pontos megnevezését és a hiba jellegét is fel kell tüntetni.

A gyógyászati segédeszköz javítási díjához nyújtott támogatással kapcsolatban bővebb információt itt kaphat.

Kölcsönzési díjhoz nyújtott támogatás

Egyes gyógyászati segédeszközök esetében lehetőség van azok meghatározott időszakra vonatkozó, tb támogatással történő kölcsönözésére is. Ebben az esetben a gyógyászati segédeszköz kölcsönzési díjához nyújt támogatást a NEAK, amellyel kapcsolatban bővebb információt itt kaphat.

Közgyógyellátás

A társadalmi szolidaritás elve alapján, szociális ellátásként lehetőség van a közgyógyellátás terhére igénybe venni egyes gyógyászati segédeszközöket, illetve az eszközök javítását.

A közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét a NEAK a tb támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás során határozza meg, és tájékoztató jelleggel a honlapján teszi közzé.

A közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető eszközöket a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

Ha a közgyógyellátás jogcímen rendelhető eszközök köre változik a vény felírása és kiváltása közti időben, akkor a közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére az új lista alkalmazását megelőző napon érvényben lévő közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét tartalmazó lista irányadó. Erről a lehetőségről a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget előzetesen tájékoztatni.

A közgyógyellátásra jogosultak részére közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszközök javítása – ha az tb támogatással javítható – térítésmentes. Közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelt és kiszolgált gyógyászati segédeszköz kihordási időn belül történő meghibásodása esetén a javítás közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentes akkor is, ha a javítás időpontjában az eszköz már nem támogatott, illetve nem szolgálható ki közgyógyellátás jogcímén.

Utazási költségtérítés

A gyógyászati segédeszköz próbájával és kiszolgáltatásával kapcsolatos utazáshoz utazási költségtérítés jár, amennyiben a gyógyászati segédeszközt a beteg a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál szerzi be. Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha az orvos az utazás szükségességét igazolja. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni.

Hogyan vehető igénybe a gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatás?

A társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközök a támogatás alapjául szolgáló ár százalékos vagy fix összegű, illetve a betegségtől függő keretösszegben megállapítható támogatását kaphatják.

Az árhoz nyújtott százalékos támogatás a támogatás alapjául szolgáló ár 98 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 45 % vagy 0 %-a lehet.

A 98 %-os tb támogatásban részesített, bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó értékű gyógyászati segédeszközök után a beteg által fizetendő térítési díj (azaz, a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár és a tb támogatás összegének különbözete) nem haladhatja meg az 5.000,- Ft-ot.

Egyes, rendkívül magas terápiás költségű egyszer használatos eszközök, implantátumok árát nem az itt részletezett támogatással, hanem egy speciális finanszírozással, az egészségügyi szolgáltatóval való ún. tételes elszámolással támogatja a NEAK. Az így támogatott eszközökről, implantátumokról, illetve a finanszírozás módjáról az egészségügyi ellátások menüponton belül, a „speciális finanszírozású ellátások” témánál olvasható tájékoztatás.

A gyógyászati segédeszköz forgalmazója a tb támogatással kiszolgált eszköz esetén a NEAK által közzétett ártól, támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el.

A NEAK a tb támogatást ún. kihordási időre állapítja meg, ez az az időtartam, amelyre meghatározott mennyiségű gyógyászati eszköz tb támogatással rendelhető, illetve az az időtartam, amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához a NEAK a támogatást megállapította. Főszabály szerint kihordási időn belül a támogatott eszköz ismételt rendelésére nincs lehetőség.

Hogyan rendelhető a támogatott gyógyászati segédeszköz?

Társadalombiztosítási támogatással azok az orvosok jogosultak gyógyászati segédeszközt rendelni, akik egyéb szakmai feltételeknek megfelelnek, a hatékony és gazdaságos rendelést elősegítő számítógépes programot alkalmaznak és a tb támogatással való rendelésre az egészségbiztosítóval kötött szerződésük alapján jogot szereztek.

A gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosító szerződés esetén magánrendelésen is lehet tb támogatással gyógyászati segédeszközt rendelni, ha ezt az orvos jelzi a vényen, illetve a szerződéssel rendelkező orvos saját maga és hozzátartozója részére is rendelhet gyógyászati segédeszközt, azzal, hogy ebben az esetben a „pro familia” jelzést a vényen fel kell tüntetnie.

A fekvőbeteg-gyógyintézetben kezelt beteg részére a rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához vagy ideiglenes protézissel történő ellátásához már az ott tartózkodása alatt indokolt végleges gyógyászati segédeszközt, illetve az elbocsátott beteg részére szükséges gyógyászati segédeszközt az intézmény – felírói körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelő szakvizsgával rendelkező – orvosa rendeli, ha az eszköz már a gyógyintézetben tartózkodása alatt indokolt és az eszköz nem a fekvőbeteg-ellátás keretében finanszírozott.

A tb támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközöket az orvosok olyan minősített számítógépes program alkalmazásával rendelhetik, amely a gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, az azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök a beteget és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő várható költségei közötti különbségekről információt ad, és a beteg számára legalacsonyabb anyagi terhet jelentő gyógyászati segédeszközre, ill. a referencia gyógyászati segédeszközre ajánlatot tesz. Az orvos az így meghatározott gyógyászati segédeszköztől eltérő gyógykezelést a beteg vagy a betegség sajátosságaira, illetve az ellátás helyszínére tekintettel – az alternatívákról, a helyettesíthetőségről és a várható költségekről való tájékoztatás megadását követően – rendelhet, azzal, hogy az eltérést és annak részletes indokolását is rögzíteni kell a betegdokumentációban.

Gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történő rendelése során, illetve gyógyászati segédeszköz javításának és kölcsönzésének társadalombiztosítási támogatással történő rendelése során

 • a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, és
 • a finanszírozási eljárásrendekben, ennek hiányában az érvényes szakmai protokollokban foglaltaknak, vagy
 • ezek hiányában az egyéb szakmai szabályokban, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvekben, ennek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlásokban foglaltaknak

megfelelően kell eljárni.

Kihordási időn belül a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 9. és 10. számú melléklete szerint azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök közül társadalombiztosítási támogatással csak egyféle gyógyászati segédeszköz rendelhető, vehető igénybe. Az azonos funkcionális csoportba tartozó termékek a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. sz. mellékletében foglalt kombinációban rendelhetők.

Ennek érdekében a beteg köteles tájékoztatni a kezelőorvosát – annak kérelmére – a gyógyászati segédeszköz rendelésével egyidejűleg, hogy a betegségével összefüggésben más orvos milyen gyógyászati segédeszközt rendelt számára az adott eszköz kihordási idején belül, továbbá, a felírással egyidejűleg a papír alapú vény hátoldalán írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki.

A kihordási idő letelte előtt társadalombiztosítási támogatással akkor lehet ismét azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt igénybe venni, ha a beteg egészségi-, illetve testi állapotában bekövetkezett változás – ide értve az életkorral összefüggő méretváltozást is – ezt szükségessé teszi, vagy ha az eszköz különböző testrészek egy időben történő, azonos kezelését szolgálja. Az állapot- vagy méretváltozás tényét, okát és mértékét a papír alapú vény hátoldalán jelezni kell azzal, hogy az azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközök különböző vényen rendelhetőek.

Ha a méltányosságból támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz eredeti funkciója – az állapot változásnak megfelelően – alkatrész cserével helyreállítható, akkor a kihordási idő letelte előtt az eszköz támogatható.

A beteg köteles tájékoztatni

 • a kezelőorvosát – annak kérelmére – a gyógyászati segédeszköz rendelésével egyidejűleg, hogy a betegségével összefüggésben más orvos milyen gyógyászati segédeszközt rendelt számára az adott eszköz kihordási idején belül, továbbá, a felírással egyidejűleg a papír alapú vény hátoldalán írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki.
 • a kezelőorvosát a sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz második alkalommal történő rendelésekor, az adaptív és egyedi méretvétel alapján készült segédeszköz minden ismételt rendelésekor, arról, hogy az eszköz a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas volt-e, és a terápiás vagy ellátási célt elérte-e. A beteg nyilatkozatát az orvos a beteg dokumentációjában rögzíti, és a nyilatkozatát a beteg az aláírásával igazolja.

Melyek a vény kötelező tartalmi elemei?

Társadalombiztosítási támogatás vényen rendelt gyógyászati segédeszköz árához, kölcsönzéséhez vagy javítási díjához jár. A vényen szerepel az orvos neve, rendelőjének címe és telefonszáma.

A kihirdetett veszélyhelyzet alatti biztonságos gyógyászati segédeszköz ellátás érdekében egyes gyógyászati segédeszközök a beteg kérésére elektronikus vényen is rendelhetők 2020. április 30. után. Az orvosi vényfelíró programokban a törzs átvételét követően május 1-től érhető el ez a funkció. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a gyógyászati segédeszközök elektronikus vényen történő rendelhetőségéről itt érhető el.

A szabályosan kitöltött vény alaki kellékei a következők: beteg neve, lakcíme, születési dátum, a rendelés dátuma, illetve, ha az orvos tb támogatással rendeli az eszközt, a beteg TAJ száma és a betegséget jelölő kódnak (ún. BNO), továbbá, szükség szerint az országkód, az E-nyomtatvány száma és a beteg külföldi biztosítási azonosító száma. Szerepelni kell a vényen a gyógyászati segédeszköz NEAK közleményben közzétett, pontos megnevezésének, darabszámának, a rendelés időpontjának és jogcímének (közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyigazolvány számának), valamint az egészségügyi szolgáltató 9 számjegyű ágazati azonosítójának, továbbá természetesen kell az orvosi pecsét és az orvos aláírása is. Szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, a szakorvosi javaslat keltét, és a szakorvosi naplósorszámot is fel kell tüntetni a vényen.

Szakorvosi javaslatra abban az esetben rendelhető gyógyászati segédeszköz tb támogatással, ha a javaslatot adó szakorvos a rendelt eszköz vonatkozásában szakvizsgázott.

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt/lejár, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – a fent megjelölt időtartamig – ideiglenesen meghosszabbításra került/kerül a szakorvosi javaslat.

A szakorvosi javaslatnak tartalmaznia kell:

 • a „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendeléséhez” szöveget,
 • a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,
 • a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot,
 • a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ-át, a betegsége BNO kódját,
 • a szakorvosi javaslatot adó orvos és munkahelyének azonosító adatait, megnevezését, kódját
 • a funkcionális csoport ISO kódját és megnevezését,
 • a javasolt gyógyászati segédeszköz szükséges mennyiségét a kihordási idő figyelembevételével és
 • az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.

Amennyiben az orvos olyan gyógyászati segédeszközt rendel közgyógyellátási jogcímen, amely kiemelt támogatással is rendelhető, a vényen mindkét jogcímet meg kell jelölni. A közgyógyellátási jogcímen rendelt gyógyászati segédeszköz esetében a vényen fel kell tüntetni a közgyógyellátási igazolvány számát, így amennyiben a terméket közgyógyellátással kívánja igénybe venni, az igazolványt minden esetben vigye magával.

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése esetén az elrendelt kölcsönzés időtartamát naptári napokban fel kell tüntetni a vényen. Az egy vényen egyszeri alkalommal rendelt kölcsönzés időtartama az egy évet nem haladhatja meg.

Ha a tb támogatás feltétele a NEAK ellenőrző főorvosának ellenjegyzése, akkor a vény érvényességének is feltétele, hogy azon szerepeljen az egészségbiztosítói ellenjegyzés.

Egy vényen csak egyféle – az adott funkcionális csoportba tartozó – gyógyászati segédeszköz és annak tartozékai rendelhetők, ide nem értve azon gyógyászati segédeszközök egy vényen történő rendelését, amelyekre vonatkozóan a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. számú melléklete eltérő rendelést tesz lehetővé. Amennyiben az eszköz és tartozékai eltérő jogcímen támogatott, csak külön vényen rendelhetők.

Amennyiben a felsorolt adatok nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyászati segédeszközt kiadni.

Szemüveglencse és szemüvegkeret, kontaktlencse és kontaktlencse-tartozék a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14. számú melléklete szerinti vényen rendelhető, fogtechnikai eszköz rendelése esetén a vényhez csatolni kell a 15. számú mellékletében meghatározott „Munkalap a rögzített fogpótláshoz”, illetve a „Munkalap a lemezes fogpótláshoz” elnevezésű nyomtatványt, és a vényen fel kell tüntetni a fogpótlás és fogszabályozás segédeszközének megnevezését.

Hol és hogyan lehet beváltani a vényt? Mennyi ideig használható fel a vény?

Fontos tudni, hogy

 • a támogatott gyógyászati segédeszköz csak olyan forgalmazónál váltható ki, aki az egészségbiztosítóval a támogatás elszámolására szerződést kötött.
 • A betegnek vagy a gyógyászati segédeszközt átvevő személynek az átvételt aláírásával igazolnia kell.
 • A támogatással rendelt, egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz alkalmasságát a betegnek véleményeztetni kell az azt rendelő orvossal. Ha az orvos a gyógyászati segédeszközt nem tartja megfelelőnek, erről értesíti a gyártót (vagy meghatalmazott képviselőjét) és a NEAK-ot.

A NEAK közleményében meghatározott gyógyászati segédeszközök a beteg kérésére az EESZT útján kiállított elektronikus vényen is rendelhetők.

Az orvos az EESZT útján elektronikus vényen történt rendelésről a beteg kérésére - annak választása szerint - papír alapon vagy az EESZT útján, elektronikus formában felírási igazolást ad.

Kötelező felírási igazolást készíteni:

 • 14 éven aluliak részére elektronikus vényen történő gyógyszerrendeléskor,
 • ha az orvos az elektronikus vényt a TAJ hiányában más, a beteg azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány számának megjelölésével rendeli. Ebben az esetben a felírási igazolás papíralapú és az orvos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát is tartalmaznia kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus vény esetén a gyógyászati segédeszközt a felírási igazolást bemutató személynek adja ki a patika, felírási igazolás nélkül az elektronikus vény alapján kizárólag személyesen a beteg veheti át a rendelt gyógyászati segédeszközt.

Vény kiváltása

A vény a kiállítástól számított 90 napig váltható be támogatással, de a vény kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között – méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében az engedély véglegessé válása és az eszköz kiadása között – sorozatgyártású és adaptív eszközök esetén legfeljebb 150 nap telhet el, míg egyedi méretvétel alapján készített eszköz esetén legfeljebb 180 nap.

A gyógyászati segédeszközök kiválthatók az egészségbiztosítóval szerződéses kapcsolatban álló gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál, gyógyszertáraknál, látszerészeteknél, gyártóknál, fogorvosoknál (fogpótlás, fogszabályozó), hallókészülék forgalmazóknál, audiológiai szakrendelésen (hallókészülék és tartozékai), szemészeti szakrendelésen (egyedi méretvétel alapján rendelésre készült kontaktlencse) stb.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet alatti biztonságos gyógyászati segédeszköz ellátás érdekében az alább felsorolt csoportokba tartózó termékek elektronikus vényfelírás esetén kizárólag gyógyszertárban válthatók ki. Természetesen valamennyi gyógyászati segédeszköz továbbra is rendelhető a gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek rendelésére használatos, a társadalombiztosítás által rendszeresített vényen is, és ezek a vények valamennyi forgalmazónál kiválthatók.

ISO-kód

Megnevezés

0203

Filmkötszerek

0224

Mull-lapok

0230

Impregnált gézlapok

0233

Nedvszívó sebpárnák

0236

Ragtapaszok

0239

Kötésrögzítők

04030603

Ultrahangos inhalátorok

04190906

Tű nélküli, egyszer használatos fecskendők

04191503

Egyszer használatos fecskendőtűk

04191506

Egyszer használatos pen tűk

04192106

Adagoló penek

04241203

Vércukorszintmérők

0424120603

Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérőkhöz

0424120606

Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérőkhöz

0439

Szemtakarók

092403

Ballonkatéterek

092705

Testen viselt vizeletgyűjtő zsákok

09300403

Egyszer használatos inkontinenciabetétek

09300406

Egyszer használatos nadrágpelenkák

09300421

Egyszer használatos hímvesszőpelenkák

1509301203

100 ml-es öblítőfecskendők

1812180603

Egyszer használatos antidecubitus-alátétek

A részletes terméklista a NEAK honlapján, a publikus gyógyászati segédeszköz törzs rovatban érhető el, ide kattintva.

Amennyiben a vény kötelező tartalmi elemei nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyászati segédeszközt kiadni.

A vény fejlécén lévő, a betegre vonatkozó téves vagy hiányzó adatot a gyógyászati segédeszközt kiszolgáló – a beteg okmányaiból szerzett információi alapján – is kitöltheti, azzal, hogy a javítást aláírással és bélyegzővel hitelesítenie kell. Egyebekben a társadalombiztosítási támogatással rendelt eszközre vonatkozó javítást a vényen kizárólag az azt kiállító orvos végezhet.

Ha az orvos a vényen a támogatás jogcímét nem egyértelműen jelölte be, akkor az eszközhöz csak „normatív” jogcímen nyújtható tb támogatás jár.

A gyógyászati segédeszköz forgalmazója a tb támogatással kiszolgált eszköz esetén a NEAK által közzétett támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el.

Ha rendeléskor az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget a gyógyászati segédeszköz más olyan eszközzel helyettesíthető, amelynek támogatási összege nem haladja meg az eredetileg rendelt eszköz támogatási összegét, ezért az eszközt kiszolgáltatónak a helyettesíthetőségről tájékoztatni kell a beteget, és annak kérésére a rendelt termék helyett a kisebb támogatású, olcsóbb gyógyászati segédeszközt kell felajánlani. Helyettesítés esetén a gyógyászati segédeszközt kiváltó személy a papír alapú vényen aláírásával igazolja, hogy a helyettesítéssel egyetért.

Közgyógyellátással rendelt gyógyászati segédeszköz csak az orvos által eredetileg rendelt gyógyászati segédeszközzel azonos, vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapját képező árú, szintén közgyógyellátással rendelhető eszközzel helyettesíthető közgyógyellátás jogcímen, ezért más esetben a közgyógyellátás nem érvényesíthető.

Nem helyettesíthető az orvos által felírt

 • egyedi méretvétel alapján készült,
 • méltányossági kérelem alapján rendelt, valamint
 • a kötszerek kivételével az egészségbiztosítói ellenjegyzéshez kötött

gyógyászati segédeszköz.

Tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) közvetlenül vagy az orvos, illetve a gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által történő adása, felajánlása, amely társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja.

Tilos a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök beteg által fizetendő térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtésalapú kedvezmény) meghatározott gyógyszertárban történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához köthetően bármilyen anyagi előny, vagy természetbeni juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon történő csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése.

Milyen feltételekkel jár támogatás a gyógyászati segédeszköz javítási díjához?

A rendeltetésszerű használat során a kihordási időn belül, és a kötelező, vagy a gyártó által vállalt jótállási idő lejártát követően meghibásodott – ártámogatással vásárolt – gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatással javíttathatók is, ha a kezelőorvos vagy a háziorvos vényen rendeli.

A vényen az általános szabályokon túl az eszköz pontos megnevezését és a hiba jellegét is fel kell tüntetni.

A tb támogatással javítható gyógyászati segédeszközök körét a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 22. számú melléklete sorolja fel.

Egy termék kihordási idején belül javításra maximum az eszköz tb támogatása alapjául az eszköz kiadása idején alkalmazandó bruttó ár 130 %-ának megfelelő tb támogatás fordítható, több javítás esetén össze kell adni az első javítást követő egy éven belüli javításra fordított összeget, és az nem haladhatja meg az adott eszközre adható támogatás összegét. Az ezeket meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja vagy a kihordási idő végéig cserekészüléket biztosít.

Az egy évnél hosszabb kihordási idejű, tb támogatással javítható eszközökhöz az eszköz gyártójának a javítás dokumentálása céljából szervizkönyvet kell biztosítani, amelyben szerepeltetni kell az eszköz megnevezését, gyártási számát, típusát, a gyártó (vagy képviselője) elérhetőségét, és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerintinél kedvezőbb jótállási feltételeket, és annak időtartamát is. A szervizkönyvben a javítást végzőnek gyártási számonként fel kell tüntetni az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javítások és azok nettó és bruttó összegét, illetve időpontját is. A szervizkönyvet az eszköz kiszolgáltatása során az eszközzel együtt a kiszolgáltatást végző adja át a gyógyászati segédeszközt átvevő személynek.

Javítási díjhoz nyújtott tb támogatás mértéke

A javítási díjhoz nyújtott tb támogatás mértéke a javítandó termék tb támogatásának mértékéhez igazodik.

Ha a javítandó termék a javítás idején is támogatott, akkor az adott termék árához a javítás idején nyújtott támogatáshoz igazodik, de legfeljebb a javítás időpontjában az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott támogatási érték 60 %-ának megfelelő összeg lehet, az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz javítási díja pedig legfeljebb az eszköz árához a javítás idején nyújtott tb támogatás összegének megfelelő összeg lehet.

Ha a javítandó termék a javítás idején már nem támogatott, de kiváltáskor még tb támogatott volt, akkor az adott termék árához a társadalombiztosítási támogatás megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott támogatás mértékéhez igazodik, azzal, hogy legfeljebb az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott legutolsó támogatási érték 60 %-ának megfelelő összeg lehet.

Az egyedi méretvétel alapján készített eszköz javítási díja legfeljebb az adott eszköz árához a társadalombiztosítási támogatása megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott társadalombiztosítási támogatás összegének megfelelő összeg lehet.

Több javítás esetén az első javítást követő egy éven belül összesen nem haladhatja meg az adott termékre meghatározott, illetve a kiváltáskor érvényes támogatás összegét.

A támogatásban nem részesülő hallásjavító implantátum javítási díjához is igénybe vehető tb támogatás, a kötelező jótállási időn túli, valamint a gyártó által vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamon túli meghibásodás esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához a csere vagy a javítás díjának 90%-ára.

Az egyedi méretvétel alapján rendelésre készült gyógyászati segédeszközök javítási díjához az eredeti kihordási idő leteltét követően a kihordási idővel azonos ideig még jár a támogatás, ezért a javított eszközzel azonos rendeltetésű új terméket nem lehet ezidő alatt támogatással megvásárolni, kivéve a már ismertetett, a kihordási időn belüli felírhatóság szabályaival azonos esetben. Ha a kihordási idő leteltét követően az egyedi méretvétel alapján rendelésre készült gyógyászati segédeszközzel azonos rendeltetésű eszközcsoportba tartozó új támogatott terméket rendeltek, akkor pedig a javítási díjhoz már nem vehető igénybe a tb támogatás.

Milyen feltételekkel jár támogatás a gyógyászati segédeszköz kölcsönzéséhez?

Egyes – jogszabályban meghatározott – gyógyászati segédeszközök esetében lehetőség van azok meghatározott időszakra vonatkozó, tb támogatással való kölcsönözésére is. A kölcsönzési díjhoz az ún. közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési díj áfával megnövelt 0, 50, 70, 80, 90 vagy 98 %-ának megfelelő összegű támogatást nyújt az egészségbiztosító.

A kölcsönzési díj ellenében a szolgáltatónak biztosítania kell az eszköz

 • szükség szerinti házhozszállítását,
 • használatba adását,
 • üzembe helyezését,
 • használatának betanítását,
 • visszaszállítását,
 • tisztítását és
 • fertőtlenítését,
 • az adminisztrációt,
 • a kapcsolattartást, valamint
 • az eszközök javítását, karbantartását és az eszköz pótlását.

A társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető eszközök funkcionális csoportjait, az egyes indikációkban megállapított támogatási mértéket és a felírásra jogosultak körét a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 9. számú melléklete határozza meg.

A gyógyászati segédeszköz kölcsönzését az orvos vényen rendeli. A vényen a kölcsönzés időtartamát naptári napokban kell feltüntetni. Az egy vényen egyszeri alkalommal rendelt kölcsönzés időtartama az egy évet nem haladhatja meg.

Ápolási gyógyászati segédeszközök esetében a kölcsönzés időtartama egy beteg esetében tizenkét hónapon belül minimum két hét, maximum három hónap, mely egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható.

A tb támogatással kölcsönző beteg vagy meghatalmazottja a szaküzletben és a kölcsönző központban szóban vagy írásban (vásárlók könyvében) panaszt tehet. A vásárlók könyvét a szaküzletben és a kölcsönző központban is jól látható és hozzáférhető helyen kell elhelyezni. Panasszal lehet még fordulni a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi, illetve fogyasztóvédelmi feladatkörét ellátó szervezeti egységéhez, illetve a területi gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testülethez is a tb támogatással igénybe vehető kölcsönzés során felmerült sérelmezett ügyek esetén. A szaküzletben és kölcsönző központokban kifüggesztett, erről szóló tájékoztatóban fel kell tüntetni e szervezetek nevét és elérhetőségét (telefonszámát).

Kapcsolódó intézmények:

Nyomtatványok

Kapcsolódó jogszabályok