Ön azért kapta ezt a tájékoztatást, mert a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. §-a alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK vagy Adatkezelő) az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai részeként, az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatosan a védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének lehetőségéről többek között elektronikus úton értesíti.

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja és NEAK az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjaiban foglalt közfeladatai.

A kezelt személyes adatok jogszerűségét és célszerűségét az Adatkezelő (1139 Budapest, Váci út 73/A.; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szomolányi Borbála; elektronikus levélcíme: adatvedelem@neak.gov.hu) biztosítja.

A jelen tájékoztatás kiküldéséhez használt személyes adatát az Adatkezelő egyezően a Covid vakcina regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra (neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/adatvedelem/adatkezeles_covid_vakcina_regisztracio) az intézkedések megtételéhez szükséges időtartamban kezeliA közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és arra jogosulatlan harmadik félnek nem továbbítja.

A személyes adatokat az IdomSoft Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 133.) mint adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel és tárolja tájékoztatók kiküldéséhez szükséges ideig.

Önt, mint érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jog.

A hozzáféréshez való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Ön mint érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz (Nemzet Egészségbiztosítási Alapkezelő, 1139 Budapest, Váci út 73/A.; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szomolányi Borbála; elektronikus levélcíme: adatvedelem@neak.gov.hu) fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9). Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.