Jogszabályi háttér:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

A közérdekű adat fogalma:

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. (Infotv. 3.§ 5.pont)

Az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő (általános közzétételi lista szerinti), a szervezeti felépítéssel, a szervezet tevékenységével, működésével és gazdálkodásával kapcsolatos közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok elérhetőek a Rólunk menüpont alatt.

A közérdekű adatok igénylésének menete:

A közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be

  • írásban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Adatvédelmi és Koordinációs Főosztályának címezve (1139 Budapest, Váci út 73/A.); vagy
  • személyesen, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő székhelyén (1139 Budapest, Váci út 73/A.); vagy
  • elektronikusan, az adatvedelem@neak.gov.hu , valamint az neak@neak.gov.hu e-mail címen

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a fenti határidő egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

Az igény teljesítésének megtagadásáról - megjelölve annak indokát és az igénylőt ez esetben megillető jogorvoslati lehetőségeket – annak előterjesztésétől számított 8 napon belül értesíteni kell az igénylőt.

Jogorvoslat:

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, a teljesítésre nyitva álló, illetve az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.