Tartalom:

Milyen esetben jogosult a gyógyszertár finanszírozási előlegre?
Mikor nem részesíthető a gyógyszertár finanszírozási előlegben?
Milyen mértékű finanszírozási előleg nyújtható a gyógyszertár részére?
Hogyan és meddig lehet finanszírozási előleget igényelni?
Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?
Mikor történik a finanszírozási előleg utalása?
Hogyan történik a finanszírozási előleg visszatérítése?
Mi történik akkor, ha a gyógyszertár a finanszírozási előleget nem kizárólag gyógyszerbeszerzésre fordítja?
Mit tehet a kérelmező, ha a döntéssel nem ért egyet?

Kapcsolódó jogszabályok

Kapcsolódó honlap

Milyen esetben jogosult a gyógyszertár finanszírozási előlegre?

A gyógyszertár abban az esetben jogosult finanszírozási előlegre, amennyiben:

  • a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat,
  • a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot,
  • az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag – az a)–b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő – egy gyógyszertárat működtet, és
  • a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy finanszírozási előleget kizárólag abban az esetben állapíthat meg a kormányhivatal, ha a kérelemmel érintett gyógyszertár esetében valamennyi fenti feltétel maradéktalanul és egyidejűleg fennáll.

Mikor nem részesíthető a gyógyszertár finanszírozási előlegben?

Nem részesíthető finanszírozási előlegben a gyógyszertár:

  • ha a kérelem beadását megelőző 2 évben a NEAK által végzett ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a gyógyszertár a korábban folyósított előleget nem a kérelemben megjelölt célra használta fel,
  • ha a kérelem beadását megelőző 2 naptári évben a korábban folyósított előleg visszavonására a tárgyév december 15-éig nem volt lehetőség.

Milyen mértékű finanszírozási előleg nyújtható a gyógyszertár részére?

A gyógyszertár részére megállapítható finanszírozási előleg összege a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 4.000.000,- Ft, fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú gyógyszertár esetében pedig a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 5.000.000,- Ft.

Hogyan és meddig lehet finanszírozási előleget igényelni?

A gyógyszertár működtetője az előleg folyósítását a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványonaz illetékes kormányhivatalnál kérelmezheti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelemben az igényelt előleg pontos összegét is meg kell jelölni.

A kérelmet legkésőbb a tárgyév március hó 31. napjáig kell benyújtani vagy postára adni.

Az eljárás illetékköteles, annak összege 3.000,- Ft, amelyet az eljárás megindításakor illetékbélyeggel, vagy átutalással (a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára) kell megfizetni.

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?

A finanszírozási előleg folyósításáról vagy a kérelem elutasításáról a kormányhivatal a kérelem beérkezésének napját követő naptól számított 60 napon belül dönt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás vagy a tényállás tisztázásához szükséges további adatok beszerzésének időtartama is beszámít az ügyintézési időbe.

Amennyiben a kérelem elbírálására 8 napon belül nincs lehetőség, úgy függő hatályú végzés kibocsátására kerül sor, amely azonban nem jelenti a kérelem elbírálását. Az abban foglaltaknak csak akkor van jelentősége, ha az ügyben a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül nem születik érdemi döntés.

Mikor történik a finanszírozási előleg utalása?

A NEAK a határozat véglegessé válását követően az előleg utalását a hónap 26. napján, de legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 26-án a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti.

Hogyan történik a finanszírozási előleg visszatérítése?

A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért a NEAK az előleg összegét tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. A levonást a NEAK a kormányhivatal által kiadott jogerős határozatban megjelölt határidőn belül, legkorábban július 1-jét, legkésőbb szeptember 1-jét követően kezdi meg. Amennyiben a NEAK az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja.

Mi történik akkor, ha a gyógyszertár a finanszírozási előleget nem kizárólag gyógyszerbeszerzésre fordítja?

Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a gyógyszertár az előleget nem a kérelemben megjelölt célra használta fel, az előleget a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezése szerint számított kamatokkal együtt vonja le, valamint a gyógyszertár finanszírozási előlegben sem részesülhet 2 évig.

Mit tehet a kérelmező, ha a döntéssel nem ért egyet?

A finanszírozási előleg kérelem tárgyában hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek. A határozat a kérelmező székhelye/lakóhelye szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzéssel szemben indított közigazgatási perben, a döntés közlésétől számított 30 napon belül megtámadható. A keresetlevelet az eljáró kormányhivatalnál kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. Jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ha nem ügyvédi képviselettel jár el) a keresetlevelet elektronikus űrlapon az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani.

A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól – indoklással ellátva – azonnali jogvédelem kérhető A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Kapcsolódó jogszabályok:

Kapcsolódó honlap:

www.kormanyhivatalok.hu