Gyógyszerellátás

(2020.02.05.)

Az egészségügyi ellátás alapvetően fontos része a gyógyszerellátás. A gyógyszerellátás magába foglalja a gyártást, előállítást, tárolást, forgalmazást, amely eredményeként a gyógyszer a közvetlen felhasználóhoz eljut. A gyógyszert a lakosság (és az orvosok) részére alapvetően a gyógyszertárak szolgáltathatják ki. A lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek kiszolgáltatását, a gyógyszerek helyes alkalmazására vonatkozó tájékoztatást, valamint az ezzel kapcsolatos, a betegségek megelőzését, a betegek felvilágosító, tanácsadó szolgáltatását is a gyógyszertárak végzik. A folyamatos ellátás biztosítása érdekében meghatározott gyógyszerkört készleten kell tartani, illetve ügyeletes gyógyszertárat kell kijelölni. A gyógyszertári ügyeletet és készenlétet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) határozza meg és teszi közzé. A közfinanszírozásban részesülő gyógyszerrel való folyamatos ellátásról a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, ennek hiányában a forgalmazó köteles gondoskodni.

A hazai gyógyszerválaszték tb támogatás és ármegállapítás szempontjából két nagy csoportra különül, a „nem támogatott”, azaz közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek, illetve a társadalombiztosítási (tb) támogatásba befogadott gyógyszerek körére. Az egészségbiztosítás a gyógyszerek árához nyújt támogatást (ún. ártámogatás), ha a támogatott gyógyszert az orvos vényen, a megfelelő támogatási jogcím és egyéb adatok megjelölésével rendeli.

Az egészségbiztosító által támogatott gyógyszerek árát a gyógyszer gyártója határozza meg, azzal, hogy annak elfogadásáról a társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárás során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), egy sokrétű, egészségpolitikai és költséghatékonysági szakmai vizsgálatot követően dönt, majd ahhoz igazodóan határozza meg a támogatási összeget. A „nem támogatott” gyógyszerek árát a gyártó saját maga határozza meg.


Tartalom:

Mi minősül gyógyszernek?
A gyógyszer vásárlásához vagy a tb támogatáshoz szükséges a vény?
Milyen támogatás jár a gyógyszerek árához?
Kitől lehet tájékoztatást kérni a gyógyszerek támogatásával kapcsolatban?
Hogyan vehető igénybe a gyógyszerek árához nyújtott tb támogatás?
A gyógyszerész megismerheti az általam szedett gyógyszereket?
Nyomtatványok
Intézmények
Jogszabályok

 

Mi minősül gyógyszernek?

A gyógyszer emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható készítmény (anyag vagy azok keveréke), amely az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazható. 

A gyógyszerész a gyógyszertárban magisztrális gyógyszert készít, amely olyan gyógyszerkészítmény, amelyet a Magyar-, illetve Európai Gyógyszerkönyv vagy az ún. Szabványos Vényminta Gyűjtemény rendelkezései alapján, orvosi előírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére készít és a gyógyszertár által ellátott betegek kezelésére szolgál.

Gyógyszer – a magisztrális gyógyszer kivételével – csak akkor hozható forgalomba, ha forgalomba hozatalát az OGYÉI vagy az Európai Unió Bizottsága engedélyezte. A forgalomba hozatali eljárás lefolytatása előtt kivételesen, különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből ideiglenesen forgalomba lehet hozni a gyógyszert (különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer orvosi kezelés során történő alkalmazásával esélye lehet a kezelés sikerességének, és ez a Magyarországon már forgalomban lévő gyógyszertől nem várható, vagy, ha az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy mértékben akadályozott, amely a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet).

A gyógyszer ellátás keretében - főszabály szerint - az orvos Magyarországon, illetve az Európai Unióban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereket, valamint magisztrális gyógyszert rendelhet.

Különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt, vagy forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszert az OGYÉI engedélye alapján lehet alkalmazni, amelyről részletes tájékoztató az OGYÉI honlapján található.

A magyarországi forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező készítmények alkalmazhatóságáról, illetve ezek támogatásáról az egyedi támogatásokról szóló tájékoztatóban olvashat.

A biztonságos gyógyszerellátás érdekében a gyógyszer nagy- és kiskereskedőket forgalmazási kötelezettség terheli. A gyógyszer-nagykereskedő azon gyógyszereket, amelyek forgalmazására nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezik, köteles folyamatosan forgalmazni, a tb támogatás megállapítása során referencia készítménnyé minősített gyógyszer forgalmazása pedig a gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazóknál kötelező.

Magyarország területén forgalmazott gyógyszerek – beteg részére való – beszerzéséről és kiszolgáltatásáról a gyógyszertár gondoskodik. 

A teljes körű közvetlen lakossági gyógyszerellátást a közforgalmú gyógyszertár és annak fiókgyógyszertára biztosítja, a fekvőbetegellátást végző intézmények részeként intézeti gyógyszertár működtethető, amely lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet, a háziorvos pedig a gyógyító munkájához szükséges gyógyszerekkel kézigyógyszertárat tarthat.

A tb. által nem támogatott egyes gyógyszereket gyógyszertárnak nem minősülő kiskereskedelemi vállalkozás is kiadhat. Gyógyszertáron kívül csak olyan gyógyszer forgalmazható, amely orvosi rendelvény nélkül is kiadható, ezeket a gyógyszereket külön jogszabály 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról (4. számú melléklete) határozza meg. 

 

A gyógyszer vásárlásához vagy a tb támogatáshoz szükséges a vény?

Gyógyszer vásárlásához nem minden esetben van szükség vényre, de az egészségbiztosítás által nyújtott ártámogatás igénybevételére csak vényen rendelt, támogatott gyógyszer esetén van lehetőség. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) bevezetését követően papír alapú és az EESZT útján kiállított, elektronikus vény alkalmazható. A beteg az EESZT útján elektronikus vényen történt rendelésről a papír alapú vényre nyomtatott felírási igazolást kap. Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus vény esetén a gyógyszert a felírási igazolást bemutató személynek adja ki a patika, felírási igazolás nélkül az elektronikus vény alapján kizárólag személyesen a beteg veheti át a rendelt gyógyszert.

A gyógyszerek egy része szabadon vásárolható, azonban a többség (pl. antibiotikumok, oltóanyagok, fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerek egy része) kiadása csak vényhez kötött rendelés alapján lehetséges. Egyes különleges készítmények (pl. pszichotróp anyagok) csak sajátos eljárásban adhatók ki, illetve vannak olyan készítmények, amelyeket szakorvosi/kórházi diagnózist követően lehet kiadni, úgy, hogy csak szakorvos, vagy szakorvos előzetes javaslata alapján a háziorvos rendelheti. Az egyes készítmények kiadhatóságának szabályait az OGYÉI határozza meg.
Az orvos az egészségügyi tevékenysége során betegellátásra felhasznált gyógyszereket megrendelőlapon rendeli.
 

Milyen támogatás jár a gyógyszerek árához?

Az egészségbiztosító által támogatott gyógyszerek árát a gyógyszer gyártója határozza meg azzal, hogy annak elfogadásáról a társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárás során a NEAK egy sokrétű, egészségpolitikai és költséghatékonysági szakmai vizsgálatot követően dönt, majd ehhez igazodóan támogatási összeget határoz meg. 

A beteg a gyógyszerért ún. térítési díjat fizet, amely a gyógyszer ára és a társadalombiztosítási támogatás közti különbözetnek felel meg. A társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerek minden patikában ugyanannyiba kerülnek, mert a gyógyszertár a gyógyszer kiszolgáltatása során a NEAK által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban elfogadott termelői ár alapján számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabb árat nem köthet ki, és a NEAK által megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el.

Támogatástól függetlenül, a gyógyszerek árát általános forgalmi adó terheli. A támogatott gyógyszerek után fizetendő 5 %-os áfá-t a támogatás arányában az egészségbiztosító fizeti meg.

Gyógyszerek árához nyújtott tb támogatás:

Az ártámogatás megállapítható csak kórházi felhasználásra, vagy csak egyes meghatározott betegségek kezelésében történő alkalmazásra, vagy úgy is, hogy valamennyi, a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyben meghatározott indikációban jár az ártámogatás.

 • A támogatás megállapítható valamely fix összegben vagy százalékos mértékben. A százalékos mértéknek megfelelően a gyógyszereket az egészségbiztosítás a bruttó fogyasztói ár 80%, 55% vagy 25%-ában támogatja, ezért a betegeknek a gyógyszertárban a támogatás feletti árat kell csak kifizetniük. 
 • Az ún. kiemelt indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerek után dobozonként 300,- Ft térítési díjat kell fizetni, így az egyébként 100 %-ban támogatott gyógyszerek kiváltása esetén is önrészt kell vállalnia a betegnek. Ezt a dobozonként fizetendő térítési díjat üzemi balesettel összefüggésben rendelt gyógyszerek esetén nem kell megfizetni.
 • Az ún. egészségügyi rendelkezésre kiadható 90%, 70% vagy 50%-ban, ún. emelt indikációhoz kötött támogatásban részesített készítményeket támogatással csak meghatározott betegségekben írhatja fel a meghatározott intézmény szakorvosa, ill. szakorvos javaslata alapján a háziorvos. 
 • A támogatott gyógyszerek egy része kizárólag kórházi, illetve szakambulancián való felhasználásra engedélyezett, amelyet az egészségbiztosítás 100%-ban támogat.
 • Egy sajátos támogatási kör az ún. támogatási érték nélküli kategória, amelybe főként az egészségügyi szolgáltatók számára kiadható készítmények tartoznak.

Lehetőség van továbbá a gyógyszereket a közgyógyellátás, mint szociális juttatás keretében a betegnek megállapított gyógyszerkeret erejéig térítésmentesen igénybe venni.

A gyógyszerek árához nyújtott támogatásról, illetve az alapul szolgáló eljárásról részletes, szakmai jellegű tájékoztató a honlapunk „Rólunk” részében található, amely ide kattintva, az ártámogatás elszámolásáról szóló részletes, szakmai jellegű tájékoztató honlapunk „szakmának” részében található, amely ide kattintva közvetlenül is elérhető.

Egyes, rendkívül magas terápiás költségű gyógyszereket nem az itt részletezett árhoz nyújtott támogatással, hanem egy speciális finanszírozással, az egészségügyi szolgáltatóval való ún. tételes elszámolással támogat a NEAK. Az így támogatott gyógyszerekről, illetve a finanszírozás módjáról az egészségügyi ellátások menüponton belül, a „speciális finanszírozású ellátások” témánál olvasható tájékoztatás.

 

Kitől lehet tájékoztatást kérni a gyógyszerek támogatásával kapcsolatban?

A vényhez kötött vagy szabadon vásárolható gyógyszerek listája, a gyógyszerek ára, az árhoz nyújtott támogatás mértéke gyakran változik. A NEAK és az OGYÉI a gyógyszerek forgalomba hozatalával, orvosi rendelésével, valamint az árukhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatással kapcsolatos közleményeiket az internetes honlapjukon közzéteszik.

A betegek megfelelő tájékoztatása érdekében a NEAK által készített, biztosítottaknak szóló tájékoztatókat, kiadványokat az egészségügyi szolgáltatók és a gyógyszerek tb támogatással való rendelésére jogosult orvosok a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeikben közzéteszik.

Az ezen túlmenő, a tb támogatott gyógyszerek reklámozása, népszerűsítése, a felhasználás ösztönzésére irányuló tevékenység tilos.

A tb támogatott gyógyszerek nem reklámozhatók, és ajándék sem adható a megvásárlásuk esetére.

Tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert kiszolgáltató által történő adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozó termékei fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, tápszerek beteg által fizetendő térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtésalapú kedvezmény, meghatározott gyógyszertárban történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához köthetően bármilyen anyagi előny, vagy természetbeni juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon) történő csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése. 

 

A kezelőorvostól

Ha az orvos a gyógyszert tb támogatással rendeli, akkor – a beteg számára érthető módon –tájékoztatnia kell a beteget a gyógyszeres kezelés alternatíváiról, a rendelkezésre álló, alacsonyabb árú gyógyszerről, illetve az azonos hatóanyag-tartalmú, illetve azonos fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek várható költségei közötti különbségekről. E tájékoztatás megtörténtét a beteg aláírásával igazolja.

 

A gyógyszerésztől

A gyógyszertárban – a kézigyógyszertár, valamint a heti 30 órát meg nem haladó nyitva tartású fiókgyógyszertár kivételével – a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében (officina), illetve, ha van a gyógyszertárnak, akkor a honlapján tájékoztatót kell közzétenni az egymással helyettesíthető gyógyszerek árainak összehasonlítására, valamint a vény nélküli gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos információkról. Fogyatékos személyek, illetve segítségre szorulók számára az alkalmazáshoz szükséges információk megszerzéséhez a gyógyszer kiszolgáltatója nyújt segítséget.

A gyógyszerek térítési díjáról való általános közzétételen túl a gyógyszert kiszolgáltató gyógyszerész is köteles tájékoztatni a beteget a gyógyszer kiadása előtt a gyógyszernek az általa fizetendő térítési díjáról, a tb támogatott, azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású alacsonyabb térítési díjú gyógyszerről (áráról, társadalombiztosítási támogatásáról), a térítési díjak közötti különbségekről, továbbá, – ha a vényen az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget – akkor a szakmai helyettesíthetőség figyelembevételével köteles a gyógyszert kiváltó személyt tájékoztatni arról, hogy a gyógyszer más kedvezőbb árú gyógyszerrel helyettesíthető.

 

A NEAK honlapjáról

A NEAK a támogatott gyógyszerek teljes köréről és támogatásának mértékéről, összegéről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, honlapján pedig havonta megjelenik a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek teljes köre. 

A forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek teljes körét, illetve az egyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősített készítmények listáját az OGYÉI teszi közzé a honlapján.


Hogyan vehető igénybe a gyógyszerek árához nyújtott tb támogatás?

A gyógyszer árához nyújtott támogatás akkor vehető igénybe, ha a gyógyszert a támogatással rendelésre jogosult orvos, a tb támogatással való rendelés szabályai szerint vényen rendeli, és a gyógyszert olyan patikában váltják ki, amely a NEAK-kal a támogatás elszámolására szerződött. 

A vény a NEAK által biztosított papír alapú vagy az EESZT útján kiállított elektronikus vény lehet.

Az EESZT útján kiállított elektronikus vény alapján történő gyógyszerkiadás 2017. november 1. napjától kötelező. Az orvos az EESZT útján elektronikus vényen történt rendelésről a beteg kérésére - annak választása szerint - papír alapon vagy az EESZT útján, elektronikus formában felírási igazolást ad.

A papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

Kötelező felírási igazolást készíteni:

 • 14 éven aluliak részére elektronikus vényen történő gyógyszerrendeléskor,
 • ha az orvos az elektronikus vényt a TAJ hiányában más, a beteg azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány számának megjelölésével rendeli. Ebben az esetben a felírási igazolás papíralapú és az orvos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát is tartalmaznia kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus vény esetén a gyógyszert a felírási igazolást bemutató személynek adja ki a patika, felírási igazolás nélkül az elektronikus vény alapján kizárólag személyesen a beteg veheti át a rendelt gyógyszert.

Nem jár tb támogatás az önállóan rendelt gyógyszeranyaghoz (1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 6. számú melléklete).

Gyógyszer rendelésére jogosult orvosok

Társadalombiztosítási támogatással azok az orvosok jogosultak gyógyszert rendelni, akik erre az egészségbiztosítóval kötött szerződésük – vagy egyéb jogviszonyuk – alapján jogot szereztek. 

Az orvos gyógyszert magánrendelésén is rendelhet tb támogatással, ha ezt jelzi a vényen.

A gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytató orvos is rendelhet sürgős szükség esetén, illetve saját maga és hozzátartozója részére papír alapú vényen, a „pro familia” jelzés feltüntetésével.

Tb támogatással történő rendelés szabályai

A gyógyszer társadalombiztosítási támogatással való rendelése során a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, a finanszírozási eljárásrendekben, ennek hiányában az érvényes szakmai protokollokban foglaltaknak, vagy mindezek hiányában a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelveknek, a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közléseknek, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlásoknak megfelelően kell eljárni. Ezt elősegítendő, a rendelés során a hatékony és gazdaságos gyógyszerrendelést elősegítő, minősített számítógépes programot kell használni. E program a rendelést azzal is segíti, hogy a beteg számára legalacsonyabb anyagi terhet jelentő gyógyszerre és a referencia gyógyszerre ajánlatot tesz, illetve a várható költségekről és a kezelés alternatíváiról is információt nyújt.

A gyógyszer az ún. alkalmazási előírásban foglalt javallat szerint rendelhető, kivéve az OGYÉI által egyedileg engedélyezett, ún. indikáción túli gyógyszerrendelést

Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető, és egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki.

Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy az a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi vizsgálatig elegendő legyen.

A gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára vonatkozóan az orvos a vényen világos, konkrét utasítást köteles adni. Ha az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a rendelt gyógyszer nem adható ki.

A betegnek a vizsgálatot végző orvosnál nyilatkoznia kell, hogy a betegségével összefüggésben 30 napon belül milyen gyógyszert, milyen mennyiségben rendelt számára más orvos, és a térítési díjakról és a gyógyszeres kezelés alternatíváiról szóló tájékoztatását igazoló nyilatkozattal együtt aláírásával ezt is igazolja.

Az orvos köteles a beteggel egyeztetni, ha a gyógyszerésznek megtiltja a gyógyszer helyettesíthetőségét a gyógyszer kiadása során. 

Az egészségbiztosító ellenőrzi a gyógyszerrendelési szabályok betartását is, és amennyiben azt állapítja meg, hogy az orvos nem tartja be azokat, az egészségbiztosító szankcióként a jogosulatlanul rendelt tb támogatás összegét megtérítteti, illetve a tb támogatással való rendelési jogosultságot is felfüggesztheti, vagy akár felmondhatja.

 

A vény kötelező tartalmi elemei

A szabályosan kitöltött vény alaki kellékei a következők: a rendelő orvos neve, munkahelye (rendelője) címe, telefonszáma, működési engedély száma, beteg neve, lakcíme, születési ideje, a rendelés dátuma; illetve, amennyiben a gyógyszert tb támogatással rendelik, a beteg TAJ-a és betegségének diagnózisát jelző kód (BNO kód), ha közgyógyellátás keretében rendelték, akkor a közgyógyigazolvány száma is.

Szerepelni kell a vényen a gyógyszer pontos megnevezésének, gyógyszerforma feltüntetésének, hatáserősségének – ha több hatáserősségben van forgalomban –, összmennyiségének és adagolásának, alkalmazása módjának és gyakoriságának és a rendelés (támogatás alapjául szolgáló) jogcímének (közgyógyellátás esetén a közgyógy igazolvány számának).

Papír alapú vény kell továbbá az ún. extra vonalkód, orvosi bélyegző azonosítható lenyomata és az orvos sajátkezű aláírása vagy kézjegye, illetve a gyógyszer átvételének igazolására a beteg vagy a terméket ténylegesen átvevő személy aláírása is.

Elektronikus vény alkalmazása esetén a rendelő orvos adatait az alapnyilvántartási szám megadásával kell rögzíteni. Elektronikus vényen a beteg nemét is fel kell tüntetni, továbbá a TAJ-t vagy személyazonosításra alkalmas okmány számát akkor is rögzíteni szükséges, ha a rendelés nem tb támogatással történt.

Amennyiben a háziorvos a gyógyszert emelt, kiemelt társadalombiztosítási támogatással csak megfelelő szakorvos javaslata alapján rendelhet, akkor a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, valamint a szakorvosi javaslat keltét is fel kell tüntetni a vényen.

Nemzetközi egyezmény vagy EU-s állam polgára esetén az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, és a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát és születési évét is fel kell tüntetni.

Az ún. indikáción túli gyógyszerrendelés esetén a vényen ezt fel kell tüntetni, „off label” megjelöléssel, és a „teljes ár” jogcímet kell bejelölni.

Amennyiben a felsorolt adatok nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyszert kiadni. A papír alapú vényen a beteg TAJ-át, lakcímét vagy születési idejét a gyógyszerész – a vényt átadó személytől szerzett, hitelt érdemlően bizonyított információi alapján – is kitöltheti, ha az hiányos. 

 

Szakorvosi javaslatra történő rendelés

Egyes gyógyszereket a háziorvos tb támogatással csak külön szakorvosi javaslatra rendelhet. A szakorvos ezt ún. „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” elnevezésű, illetve „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez – több gyógyszer egyidejű felírásához” elnevezésű nyomtatványon adhatja meg, a következő adattartalommal:

 • a szakorvosi javaslat kelte, alkalmazhatóságának időtartama,
 • a beteg neve, lakcíme, születési ideje és a TAJ száma, 
 • a betegség BNO kódja (betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja),
 • az orvos neve, orvosi bélyegzőjének száma, munkahelyének (rendelőjének) címe, telefonszáma és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély száma,
 • a rendelési jogosultságot meghatározó – a tb támogatás szerinti – indikációs pont sorszáma, támogatási kategória (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértéke,
 • a javasolt gyógyszer hatóanyaga, hatáserőssége, beviteli módja, javasolt adagolása,
 • az orvos saját kezű aláírása és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomata.

A szakorvosi javaslaton a szakorvos opcionálisan feltüntetheti példaként az általa javasolt hatóanyag egy konkrét márkanevű készítményét, a javaslat alapján a gyógyszert rendelő orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanevű készítményt rendelheti betege számára.

 

Indikáción túli gyógyszerrendelés

Kivételes esetben az OGYÉI engedélye alapján lehetőség van arra, hogy – Magyarországon vagy más országban forgalomba hozatalra engedélyezett – gyógyszert a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban (ún. indikáción túli gyógyszerrendeléssel) is rendeljenek, amennyiben az alábbi, A vagy B pont szerinti eset fennáll:

 

A.) az adott beteg kezelése más forgalomban lévő gyógyszer alkalmazási előírása szerint nem lehetséges, vagy eredménytelen és a jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására,

vagy

B.) 

B.1. az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet, vagy

B.2. az indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelt gyógyszer előny-kockázat aránya kedvezőbb, mint az adott javallatban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszeré 

és a jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására.

A gyógyszer indikáción túli alkalmazhatóságát a szakorvos kérelmezi a OGYÉI-től, amelyről részletes tájékoztató az OGYÉI honlapján található.

Indikáción túli gyógyszerrendelés esetén ennek tényét minden esetben jelezni kell a vényen „off label” megjelöléssel, és azt teljes ár jogcímen kell rendelni. Amennyiben azonban a gyógyszer rendelése a forgalomba hozatali engedély alkalmazási előírása alapján az adott esetben ellenjavallt, nem lehet indikáción túli gyógyszerrendelés keretében sem alkalmazni. Amennyiben a gyógyszert indikáción túl rendelik, az nem helyettesíthető és „vagylagosan” („seu”) sem rendelhető.

 

Egy vényen felírható gyógyszermennyiség

30 napra elegendő
Főszabály szerint egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelhető. Amennyiben a legkisebb eredeti csomagolás ezt meghaladja, a 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó legkisebb eredeti csomagolási egységnek megfelelő mennyiség rendelhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyári csomagolásnál kisebb mennyiség kiadására (a gyógyszer eredeti csomagolásának megbontására) csak a vény nélkül is kiadható gyógyszerek esetén van lehetőség, így a tb támogatással rendelt gyógyszerek esetén ez nem alkalmazható, de az orvos injekciós készítményből a gyári csomagolástól eltérő mennyiséget is rendelhet.
Meghatározott esetekben azonban lehetőség van arra is, hogy egyszerre hosszabb időszakra vonatkozó gyógyszert rendeljen az orvos.

 

3 havi időtartamra elegendő
30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszer akkor rendelhető, ha a beteg krónikus betegsége vagy állapota kezelése során a rendelt gyógyszer tartós – előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges, és a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt, előre láthatóan nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja.
Ebben az esetben egyszerre maximum 3 havi időtartamra lehet gyógyszert rendelni, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben (tehát a 3 hónapra elegendő gyógyszer 3 db vényen rendelhető) és a vényen fel kell tüntetni, hogy a beteg meddig van gyógyszerrel ellátva.
Ha a rendelt gyógyszer bruttó fogyasztói ára meghaladja az 50.000,- Ft-ot, a vényen fel kell tüntetni azt a kezdőnapot, amelytől a vény kiváltható, ha a rendelt gyógyszer bruttó fogyasztói ára kevesebb 50.000,- Ft-nál, a vényen azt kell feltüntetni, hogy a beteg meddig van gyógyszerrel ellátva.

 

Egy évre elegendő
Kivételesen, rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből az 50.000,- Ft bruttó fogyasztói árat meg nem haladó gyógyszer alkalmazásának szükségességéig terjedő időtartamra, de legfeljebb egy évre elegendő gyógyszermennyiség rendelhető egy vényen, ha ez a beteg különleges élethelyzetére tekintettel indokolt, a gyógyszer tartós alkalmazása szükséges, és a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható. A vényen is jelezni kell, hogy a rendelt gyógyszer mennyi időre elegendő, illetve fel kell tüntetni a rendkívüli méltánylás indokát tartalmazó betegnapló számát és dátumát.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 50.000,- Ft bruttó fogyasztói árat meghaladó készítményekre ez a lehetőség nem alkalmazható.

 

Megrendelőlapon rendelés

Megrendelőlapot az orvos az egészségügyi tevékenységének végzése során betegellátásra felhasznált gyógyszerek rendeléséhez használhat. Megrendelőlapon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer vagy magisztrális gyógyszerkészítmény rendelhető, azzal, hogy a megrendelőlapon rendelt gyógyszert annak kiállításától számított 30 napon belül lehet kiadni.

A megrendelőlapon fel kell tüntetni a gyógyszereket (egy megrendelőlapon egyszerre többféle gyógyszer is rendelhető), a rendelő orvos nevét, pecsétjének azonosítható lenyomatát, sajátkezű aláírását, azon személyek számát, akik ellátására a gyógyszert rendelték, a gyógyszert felhasználó intézmény, vállalkozás megnevezését, címét, a rendelés dátumát. A megrendelőlapon a rendelt gyógyszer megnevezését, a gyógyszerformát, valamint - amennyiben a készítmény több hatáserősségben van forgalomban - a hatáserősségét és a gyógyszer összmennyiségét is fel kell tüntetni.

 

Mennyi ideig használható fel a vény? Hogyan lehet beváltani? 

Az orvos a felírt vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget is tájékoztatja.

A vényen rendelt gyógyszer a rendeléstől számított három hónapig adható ki, készlethiány esetén pedig a vény beváltásának igazolt napjától kell számítani. Amennyiben hiánycikk az adott gyógyszer, a patikus meghosszabbíthatja a vény érvényességi idejét. 

 

A gyógyszer kiadása

Gyógyszertárból gyógyszert a gyógyszerész, kézi gyógyszertárból orvos szolgáltathat ki. Gyógyszer 14 éven aluli gyermeknek nem szolgáltatható ki.

Amennyiben a vény kötelező tartalmi elemei nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyszert kiadni. A papír alapú vényen a beteg lakcímét, TAJ-át és születési idejét a gyógyszerész – a vényt átadó személytől szerzett, hitelt érdemlően bizonyított információi alapján – is kitöltheti, ha az hiányos.

A tb támogatással rendelt gyógyszer kiszolgáltatása előtt a patikában ellenőrzik a vényen szereplő TAJ érvényességét.

A gyógyszerész a beteg egyetértése esetén köteles a rendelt gyógyszert – elsősorban a beteg számára – a legolcsóbb gyógyszerrel helyettesíteni. Ennek érdekében, a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása során a gyógyszerész az NEAK-től lekérdezheti  az egy éven belüli, az egészségbiztosító ártámogatásával igénybe vett gyógyszerekkel kapcsolatos adatokat.

A gyógyszer csak a felhasználhatósági időtartamán belül adható ki, úgy, hogy a kiadás napjától számítva az előírt adagolás figyelembevételével a teljes kiadott gyógyszermennyiség felhasználhatósága biztosított legyen a lejárati időn belül.

Amennyiben a gyógyszertár a készletéből az igényelt gyógyszert nem tudja a beteg részére azonnal kiadni, tájékoztatást nyújt a beszerzés várható időpontjáról, illetve a vényen dátummal és a gyógyszertár bélyegzőjével is igazolja ezt.

A rendelt gyógyszer átvételét az átvevő személy az aláírásával, elektronikus vény esetén a kiadási igazolás aláírásával vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító eszközzel igazolni kell. A bruttó 50.000,- Ft-ot meghaladó fogyasztói árú gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét a papíralapú vényen, elektronikus vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával és személyazonosításra alkalmas igazolványának számával igazolja.

Közgyógyellátás keretében gyógyszereket csak olyan gyógyszertár adhat ki, ahol kiépítették és üzemeltetik is a NEAK és a gyógyszertár közti elektronikus adatkapcsolatot a jogosultság ellenőrzése és a közgyógyellátásban járó gyógyszerkeret megállapítása céljából. A gyógyszertárban a közgyógyellátás jogcímen kiszolgálásra jogosító NEAK igazolást ki kell függeszteni.

Az ügyeleti idő alatt kiadott termékek mennyiségétől és számától függetlenül esetenként nettó 300,- Ft-ot felszámíthat a gyógyszertár, kivéve természetesen, ha az ügyeleti idő indokolt igénybevételét az orvos a vényen jelzi. 

Amennyiben a vény kötelező tartalmi elemei nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyszert kiadni. A beteg lakcímét és születési idejét a gyógyszerész – a vényt átadó személytől szerzett, hitelt érdemlően bizonyított információi alapján – is kitöltheti, ha az hiányos. 

 

A TAJ érvényességének ellenőrzése

A gyógyszer kiadása előtt a TAJ érvényességét ellenőrzik a patikában. Amennyiben az érvényesség ellenőrzésekor a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ érvényes, a gyógyszer kiadható társadalombiztosítási támogatással.

Amennyiben a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ érvénytelen, az érvénytelenségi októl függően a gyógyszertárnak a következők szerint kell eljárnia:

Ha az érvénytelenség okaként a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ tulajdonosa elhunyt, vagy a TAJ-t az egészségbiztosító passziválta, akkor a gyógyszer társadalombiztosítási támogatással nem adható ki, mert egészségügyi szolgáltatás a TAJ-t igazoló érvényes okmány alapján vehető igénybe. Amennyiben a rendszer erre vonatkozó jelzése hibás, a beteg vagy a gyógyszertár ezt bejelenti az egészségbiztosítónak, ahol a nyilvántartást a megfelelő módon javítják. A gyógyszer tb támogatással csak akkor adható ki, ha a TAJ érvényességét javította az egészségbiztosító.

Amennyiben a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ ún. CDV (ellenőrző kód) hibás, akkor a hiba oka a szám elütése lehet (a felíró orvos vagy a gyógyszerész elírta).

Ha a vényen hibásan szerepel a TAJ, a gyógyszertárban a TAJ számot igazolni kell és a papír alapú vény használata esetén a javított TAJ-t a hátoldalán kell feltüntetni, majd a gyógyszert kiváltó, illetve a gyógyszert kiadó személy is aláírásával igazolja a helyes számot. Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknél rendelkezésére álló technikai feltételektől függ.

Amennyiben tehát a beteg a helyes, érvényes TAJ-t igazolja, a vényen hibásan szereplő TAJ-t a gyógyszerész a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány alapján – a papír alapú vény hátoldalán ezt jelezve – javíthatja, majd, ha ezt követően a rendszer érvényesnek jelzi a TAJ-t, a gyógyszer társadalombiztosítási támogatással kiadható. 

Amennyiben a TAJ kártyán szereplő szám megfelelő rögzítését követően a NEAK nyilvántartása szerint a TAJ továbbra is érvénytelen, a javítás érdekében az egészségbiztosítóhoz kell fordulni. Az érvénytelen TAJ alapján a gyógyszer társadalombiztosítási támogatással nem adható ki.

 

A gyógyszerész megismerheti az általam szedett gyógyszereket?

A hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében a gyógyszerész megismerheti a tb támogatással  és tb. támogatással nem érintett – egy éven belül – igénybe vett gyógyszer nevét, mennyiségét és a kiváltás idejét. Ezt a lekérdezési lehetőséget a NEAK elektronikus formában biztosítja a patika számára. 

A gyógyszerész nem jogosult a mentális és viselkedészavarok kezelésére, valamint a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekre vonatkozó adatok megismerésére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyógyszerész csak akkor kérdezheti le ezeket az adatokat, ha a tb támogatással rendelt vényt a biztosított személyesen váltja ki. A gyógyszerek lekérdezését a beteg külön aláírásával is igazolja, és kérheti, hogy a gyógyszerész adjon tájékoztatást a lekérdezés során nyújtott adatokról. Felhívjuk a figyelmet, hogy az így lekérdezett adatok kizárólag a beteg ellátásával kapcsolatban használhatók fel, a gyógyszerész azt sem továbbítani, sem más részére nem jogosult átadni.

Fontos, hogy a gyógyszerésznél vagy a NEAK-nál is tiltakozhat az Önt érintő adatok lekérése ellen, vagy szükség szerint kérheti a korábbi letiltás visszavonását.

Ügyeljen arra, hogy a tiltakozással kapcsolatos kitöltött nyomtatványt juttassa el a NEAK részére. A NEAK Önhöz legközelebbi kihelyezett területi szervezeti egysége elérhetőségének megtekintése érdekében, kérjük, adja meg lakóhelye vagy tartózkodási helye irányítószámát.  

Ha a tiltakozást a gyógyszerésznél tette, azt a gyógyszerész haladéktalanul köteles továbbítani a NEAK részére. 

 

Nyomtatványok:


Intézmények:

 

Jogszabályok: