Közgyógyellátási igazolvány

(2019.02.14.)

-A közgyógyellátási igazolvány plasztik kártya formátumú hatósági igazolvány, amellyel a közgyógyellátásra való jogosultság igazolható. Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás csak hatályos (le nem járt) és egyben érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelhető, illetve vehető igénybe.

A közgyógy igazolvány felhasználhatósága a közgyógyellátási jogosultsághoz igazodik, ezért nem kell új igazolványt kiállítani, ha a gyógyszerkeret összege a jogosultsági év közben módosul.


Tartalom:

Hogyan igényelhető közgyógyellátási igazolvány?

Hogyan kézbesítik a közgyógyellátási igazolványt?
Közgyógyellátásról vezetett nyilvántartás
Mikor veszti hatályát a közgyógyellátási igazolvány?
Mit kell tenni, ha a személyes adatokban változás következik be?
Jogszabályok


Hogyan igényelhető közgyógyellátási igazolvány?

 

Háziorvosi igazolás

A közgyógyellátási kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, azonban a kérelem benyújtása előtt fel kell keresni a háziorvost, hogy igazolja a havi rendszeres gyógyító ellátásokat. A havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvos által kiállított igazolást a betegnek kézjegyével (aláírás vagy szignó) el kell látnia, jelezve, hogy annak tartalmát ismeri. 

 

Kérelem

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell a közgyógyellátás iránti igény alapjául szolgáló tények igazolását, illetve, ha egyéni gyógyszerkeretet is igényelni kíván, akkor zárt borítékban a háziorvos által a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított igazolást is.

Alanyi jogú közgyógyellátáson alapuló kérelem esetén, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt, kérelméhez nem kell csatolni a háziorvos igazolását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem nyomtatványon jelezni kell azt is, hogy postai úton, vagy az igazolványt kiállító járási hivatalnál – megyeszékhelyen működő járási hivatal, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala – személyes átvétellel kéri az igazolvány kézbesítését.

 

Kérelem elbírálása

A közgyógyellátásra való jogosultságról a lakóhely szerint illetékes járási hivatal dönt.

A közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállása esetén a járási hivatal határozatában megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a jogosultság kezdő időpontját és a gyógyító ellátások elismerhető költsége figyelembe vételével a gyógyszerkeret összegét.

 

Igazolvány kiállítása 

Az igazolvány kiállítása érdekében a járási hivatal hivatalból intézkedik, ezért a közgyógyellátási igazolvány kiállítását külön nem kell kérelmezni. 

 

Hogyan kézbesítik a közgyógyellátási igazolványt?

A lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala a közgyógyellátási igazolványt külön kérelem nélkül – a jogosultságot megállapító határozat alapján, az abban szereplő időtartamra – hivatalból állítja ki. Az igazolvány kézbesítéséről is a hivatal gondoskodik, a kérelemben megjelöltek figyelembe vételével.

Amennyiben a kérelemben postai kézbesítést kértek, az igazolványt a jogosultság kezdő időpontjáig megküldik a kérelemben megjelölt címre.

Személyes átvétel megjelölése esetén az igazolványt a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál személyesen, vagy meghatalmazott útján veheti át.

Irányítószáma megadásával megkeresheti az illetékes járási hivatal elérhetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy az igazolvány átvétele érdekében erre csak akkor van szükség, ha a közgyógyellátásra vonatkozó kérelmén a személyes átvételt jelölte be. Ennek érdekében, kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát az illetékes járási hivatal elérhetőségének megadásához:  


Közgyógyellátásról vezetett nyilvántartás

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a járási hivatal határozata alapján hatósági nyilvántartást vezet a közgyógyellátásra jogosultak jogosultságáról és gyógyszerkeretükről, amely alapján gondoskodik a gyógyszerkeret rendelkezésre bocsátásáról.

A nyilvántartás jogosultanként az alábbi adatokat közhitelesen tartalmazza: 

 • a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról döntést hozó járási hivatal nevét és határozatának számát,
 • a jogosult – közgyógyellátás megállapítása során figyelembe vett – betegségének nemzetközi (BNO) kódját,
 • az aktuális negyedévben még rendelkezésre álló (felhasználható) gyógyszerkeret összegét,
 • a közgyógyellátási igazolvány számát,
 • az ellátás jogcímét (alanyi, normatív),
 • a közgyógyellátás terhére igénybe vett gyógyszert és gyógyászati segédeszközt.

 

Mikor veszti hatályát a közgyógyellátási igazolvány? 

Az igazolvány a megállapított jogosultsági időtartam lejárta előtt hatályát veszti, ha

 • a közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették, vagy
 • az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánították, visszavonták, vagy
 • a jogosult meghalt.

A közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal megszünteti, ha

 • az igazolványt jogosultság hiányában állították ki, vagy
 • a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy
 • a jogosult az igazolványt rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel.

A közgyógyellátásra való jogosultság megszüntetéséről szóló véglegessé vált határozatot a járási hivatal haladéktalanul közli a kormányhivatalnak az igazolvány kiállítására jogosult járási hivatalával az igazolvány hatálytalanítása érdekében.

Ha a közgyógyellátásra való jogosultság az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően megszűnik, a járási hivatal az igazolványt visszavonja, a NEAK pedig törli a jogosultságot a nyilvántartásból. A NEAK az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően hatályát vesztett igazolványok számát, a kártya sorszámát és a hatályvesztés időpontját a honlapján közzéteszi.

Ha az igazolvány érvényességi ideje lejár, de a közgyógyellátásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor a beteg a bejelentést követő 15 napon belül új igazolványt kap, amelynek érvényességi ideje megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

A kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja az igazolványt, ha az elveszett, vagy megsemmisült, vagy egyébként a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált.

A közgyógyellátási igazolvány adatait érintő változásokat a NEAK a kormányhivatalnak a közgyógyellátási igazolvány kiállítására jogosult járási hivatala értesítése alapján vezeti át a közhiteles hatósági nyilvántartásába.

Mit kell tenni, ha a személyes adatokban változás következik be?

A személyes adatokban, illetve a közgyógyellátásra való jogosultságot érintő helyzetben bekövetkezett változásokat a járási hivatalnál be kell jelenteni. 

Ha az igazolványon szereplő személyes adatokban következett be változás, akkor a járási hivatal kezdeményezésére az igazolvány kiállítására jogosult járási hivatal az igazolvány bevonásával egyidejűleg új igazolványt állít ki a jogosult részére. Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

 

Jogszabályok