Adatkezelési tájékoztató

Magyarország Kormánya a COVID-19 világjárvány elleni védekezés céljából állampolgárainak védelme, az egészségügyi és járványügyi helyzet alakulásának figyelemmel kísérése, a szükség szerinti intézkedések hatékony megszervezése, és az állami szervek tevékenységének összehangolása érdekében 2020. január 31-én Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset állított fel.

Magyarország Kormánya megkezdte a lakosság számára önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások kiosztásával kapcsolatos feladatok előkészítését. Ennek keretében 2020. december 7. napján elindult a vakcinainfo.gov.hu honlap (a továbbiakban: honlap, amely célja, hogy lehetőséget biztosítson az 5. életévét betöltött magyar állampolgárok, a Magyarországon jogszerűen tartózkodó 5. életévét betöltött, társadalombiztosítási azonosító jellel (a továbbiakban: TAJ-szám) rendelkező természetes személyek, továbbá az 5. életévét betöltött, TAJ-számmal nem rendelkező magyar állampolgárok és az 5. életévét betöltött, TAJ-számmal nem rendelkező, Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok (a továbbiakban együtt: érintettek) számára annak jelzésére, hogy igényt tartanak az oltóanyagra. Az 5. életévét be nem töltött személyekre vonatkozó regisztrációk jelzés és további adatkezelés nélkül törlésre kerülnek.

Előbbiek mellett a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább kitett személyek átoltottságának növelése és az érintettek elérése érdekében, az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások (a továbbiakban: védőoltás) kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából tájékoztatást küld a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásokban, juttatásokban részesülő személyek csoportjai részére. A MÁK által kiküldött tájékoztatás mellékletét képező jelentkezési lapon a személyes adatok megadása szükséges.

A NEAK a közölt személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjára és a 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjaiban foglalt közfeladataira figyelemmel kezeli. A NEAK a közölt személyes adatokat a részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megadott szempontrendszer alapján összeveti az általa vezetett nyilvántartásokkal, így a TAJ autorizáció elvégzése, lakcím adatok pontosítása, illetve az oltási program szempontjából releváns egyéb adat – így különösen foglalkoztató – meghatározása érdekében a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 58. §-ában hivatkozott egészségbiztosítási nyilvántartás adataival, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti jelentések adataival.

A közölt személyes adatok NEAK részére történő átadását követően az adatkezelő a NEAK. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjai alapján a NEAK határozza meg a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, irányítja a területi egészségügyi ellátás megszervezését, valamint részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. §-a alapján a NEAK a 386/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai részeként, az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a MÁK, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el. A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti, mely célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás igénybevételére regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget, valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja. Az értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a közreműködő szerv a NEAK-tól átvett adatot haladéktalanul törli.

A 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/D. §-a alapján az OH, valamint a NSZF a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. § szerinti közreműködés keretében a részére átadott – a védőoltás igénybevételére irányuló regisztráció során a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek által megadott – adatokat (természetes személyek viselt nevét, lakcímét és TAJ-számát) az általa nyilvántartott adatokkal – az átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti. Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről – a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével – a NEAK-ot értesíti.

A NEAK – a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében – az átvett személyes adatok alapul vételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja.

A 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/D. §-a alapján a MÁK a helyi önkormányzatok és társulásaik által fenntartott, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóknál, intézményeknél foglalkoztatott természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és TAJ-számát átadja a NEAK-nak. A bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény – amennyiben az nem helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása – fenntartója a MÁK felhívására, a felhívásban meghatározott módon és határidőben megküldi az általa fenntartott szolgáltatónál, intézménynél bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és TAJ-számát a NEAK-nak.

A NEAK ezek alapján a részére átadott adatokat – a bölcsődei ellátásban dolgozó személyek beoltásának megszervezése, valamint az átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti a védőoltásra regisztrált személyek adataival, továbbá szükség szerint az átvett személyes adatok alapul vételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja. A NEAK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli a részére átadott adatokat.

Az adatokból a valid TAJ-okat kezeli tovább, akiket korcsoportokba, valamint - a NEAK finanszírozási adatbázisában jelentett adatok alapján – társbetegségeik alapján koronavírus okozta megbetegedés szempontjából kockázati csoportokba sorol.

A NEAK az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből érkező TAJ szintű oltási adatokat összefuttatja a regisztráltak TAJ-ával, és a regisztrált valid TAJ-okról heti rendszerességgel jelentést küld, korcsoportos, és kockázati csoportos bontásban, kitérve a regisztráltakból már oltottak számára. Továbbá, az Nemzeti Népegészségügyi Központtól érkező TAJ szintű PCR vizsgálati adatokkal összefuttatva a jelentésben szerepelteti a regisztráltak közül három hónapnál nem régebbi COVID pozitív teszttel rendelkezők számát is. A NEAK adatbázisából TAJ alapján követi, hogy a regisztrált oltásra várók közül hányan hunytak el.

A NEAK a háziorvosi szolgáltatokhoz bejelentkezett biztosítottak állományát minden hónapban előállítja háziorvosi szolgáltatók havi változásjelentései alapján, a jelentésekben közölt adatok alapján kerülnek be- illetve kijelentésre biztosítottak.

Így az egyes kockázati csoportok (korosztályok, társult betegséggel rendelkezők) oltási terv szerinti sorra kerülésekor a regisztrált TAJ számokat a NEAK háziorvosi szolgálatok szerint sorolja be. Akiknek nincs bejelentett háziorvosa, azokat a regisztráció során megadott lakcímük alapján a legközelebbi háziorvoshoz kerülnek besorolásra. Ezt követően az oltandó TAJ-ok listáját, az általuk a regisztrációkor megküldött adatokkal (lakóhely, email cím, telefonszám) kiegészítve továbbítja az oltásukra kijelölt – azaz a saját, vagy lakóhelyükhöz legközelebb eső – háziorvos részére, annak érdekében, hogy az oltás beadásának időpontját és helyszínét az érintettel egyeztetni tudja.

A NEAK az oltópontok listáját, pontos címeit minden esetben az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kapja meg. A biztosítottak a regisztráció során megadott lakcímük alapján a legközelebbi oltóponthoz kerülnek besorolásra. Ezt követően a NEAK az oltandó TAJ-ok listáját, az általuk a regisztrációkor megküldött adatokkal (lakóhely, email cím, telefonszám) kiegészítve továbbítja az oltásukra kijelölt oltópont részére. A regisztrált biztosítottak SMS üzenetet kapnak arról, hogy mely oltóponton kell megjelenniük, melynek kiküldéséhez szükséges adatokat a NEAK az SMS küldő szolgáltatást üzemeltető Országos Mentőszolgálat részére továbbítja.

Az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének érdekében a TAJ-számmal nem rendelkező, Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár, valamint a TAJ-számmal nem rendelkező magyar állampolgár érintett számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az érintett nevét, életkorát, értesítési címét, elektronikus elérhetőségét (e-mail-cím, telefonszám), valamint a fenti a) és b) pont szerinti adatokat hozzárendeli, ezt követően ezen adatokat az érintettre vonatkozó technikai azonosítóval együtt a NEAK részére átadja.

A NEAK a technikai azonosítót a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglalt feladatai ellátása érdekében kezeli és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

A TAJ-számmal történt regisztráció ellenőrzése érdekében NEAK honlapján lekérdező felületet üzemeltet, amely segítségével az érintett, vagy annak nevében eljárni jogosult meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője TAJ és a születési dátum megadása után tájékozódhat az oltási regisztrációjának állapotáról.

A lekérdező felületen arra vonatkozóan kaphat tájékoztatást az érintett, hogy amennyiben a vakcinainfo.gov.hu weboldalon, vagy a MÁK által megküldött levélre válaszolva regisztrált, abban az esetben a vakcinaigény iránti regisztrációja sikeres és az szerepel-e a NEAK nyilvántartásában.

A lekérdezés után a válasz igen vagy nem lehet, mely az alábbiakat jelenti:

  • IGEN - Az Ön vakcinaigény iránti regisztrációja érvényes és az szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvántartásában. Ez azt jelenti, hogy nyilván tartjuk Önt, mint oltandó személyt.
  • NEM - Az Ön vakcinaigény iránti regisztrációja még nem érkezett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. Ennek oka lehet hibásan vagy hiányosan elküldött regisztráció is, amely nem tette lehetővé az azonosítást. Ez esetben sem késett le a regisztrációról, azt meg lehet ismételni a pontos adatok megadásával.

A lekérdező felület alkalmazása során megadott adatokat (TAJ, születési idő) a NEAK az általa vezetett nyilvántartásokkal összeveti a lekérdezést végrehajtó jogosultságának megállapítása érdekében.

A NEAK a közölt személyes adatokat az intézkedések megtételéhez szükséges időtartamban kezeli, ezt követően, tehát az érintett adatainak NEAK-hoz történő megküldésétől számított egy évig őrzi, azt követően törli.

A hozzáféréshez való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, valamint a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Ön mint érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében Ön mint érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy - amennyiben ez technikailag lehetséges - az Ön által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.

Tiltakozáshoz való joga alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kapcsolattartási adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az adatkezelő 3 munkanapon belül törli. Adatait az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel.

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (1139 Budapest, Váci út 73/A, e-mail-cím: adatvedelem@neak.gov.hu; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szomolányi Borbála, e-mail-címe: adatvedelem@neak.gov.hu) fordulhat.

Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. A hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5). Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16) jár el. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.