Tartalom:

Mi a mentés és milyen esetekben indokolt mentést kezdeményezni?
Ki kezdeményezhet mentést?
Mi a betegszállítás és milyen esetekben vehető igénybe?
Ki rendelheti meg a betegszállítást?
Kapcsolódó intézmények
Jogszabályok

Mi a mentés és milyen esetekben indokolt mentést kezdeményezni?

A mentés, az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátása, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan – az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas – legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, valamint a szállítás közben végzett ellátása.

Mentés az orvos által kezdeményezett:

 • mentőszállítás (olyan mentőfeladat, amely során a beteget legalább mentőápolói felügyelettel a feltalálási helyéről az egészségügyi intézménybe szállítják), vagy
 • őrzött betegszállítás (a beteg legalább mentőápolói felügyeletét igénylő – gyógyintézetből gyógyintézetbe történő – őrzött szállítása, annak érdekében, hogy a beteg szállítása közben szükség esetén azonnali egészségügyi ellátásban részesülhessen).

Mentésnek tekintjük még az életmentő orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülő szerv sürgős szállítását, sőt, az életmentést végző orvosok helyszínre szállítását is.

Mentésnek számít az ún. mozgóőrség is, azaz a balesetek helyszínén, továbbá tömeges balesetek és rendkívüli esetek kárhelyén a helyszín biztosításának, illetve a veszélyhelyzet elhárításának idejére meghatározott helyen és ideig biztosított mentési készenlét is.

Mentést kezdeményezni az alábbi esetekben indokolt azzal, hogy a felsorolásban 1-7-ig számozással jelzett esetekben BÁRKI jogosult mentőt hívni (telefonszám: 104, 112)

 1. személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa,
 2. ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn,
 3. heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetek, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet,
 4. a szülészeti esemény,
 5. ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel,
 6. heveny tudatzavar, (az ittasság miatt bekövetkezett tudatzavar is)
 7. veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja esetén.

A közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó, magatehetetlen ittas személyt is a mentőszolgálat szállítja az egészségügyi szolgáltatóhoz – legfeljebb 24 óráig tartó – megfigyelésre vagy ellátásra, kijózanítás céljából.

A mentés a sürgősség igénye szerint lehet

 • azonnali,
 • 2 órán belüli,
 • a mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén 2 órán túli

mentési feladat.

Az azonnali, sürgős gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelő ellátásra alkalmas és fogadóképes legközelebbi vagy legrövidebb időn belül elérhető, ügyeleti feladatot ellátó gyógyintézetbe szállítja a mentőszolgálat.

Az egészségügyi intézménynek az életveszélyes állapotban lévő beteget haladéktalanul, más beteget a mentőegység megérkezésétől számított 5 percen belül kell átvenni a mentőegységtől, vagy a beteg sürgősségi ellátás informatikai rendszerében történő rögzítését követő 10 percen belül kell dönteni a beteg továbbküldéséről.

Lehetőség van külön térítés ellenében is mentési szolgáltatásokat kérni, így például meghatározott helyen és ideig tartó rendezvény biztosítását, illetve a mentési készenlét biztosítását olyan helyszínen, amely az ott végzett tevékenység jellege (pl. építkezés) alapján balesetveszély szempontjából fokozottan kockázatos helyszínnek tekintendő (helyszínbiztosítás).

Ki kezdeményezhet mentést?

A fent 1-7-ig számozással jelzett felsorolásban foglalt esetekben BÁRKI jogosult mentőt hívni (telefonszám: 104, 112), vagyis ezekben az esetekben a mentést nem orvos is kezdeményezheti.

Fontos tudni:

A mentés kérése során a bejelentőnek közölnie kell a saját nevét, a bejelentéskor használt telefonszámát, a mentésre okot adó esemény jellegét és helyét, a betegek/sérültek számát és az észlelt tüneteket, illetve a mentésirányító által még kért további információkat is.

A segélyhívás fogadása, az alapadatok rögzítése után az Országos Mentőszolgálat mentésirányítója viszi tovább a segítségnyújtást.

A szakember a megfelelő mentőegység riasztása mellett telefonon keresztül is segítséget nyújt az elsősegélynyújtásban.

Ha a mentést orvos kezdeményezi, „mentési utalvány” vagy „mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapja” elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie, és a mentés megrendelésekor közölnie kell:

 • a beteg nevét és tartózkodási helyét,
 • a mentés sürgősségét, illetve a mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás időpontját, valamint a szükséges mentőegység szintjét,
 • a mentést indokoló, illetve a szállítás közbeni ellátás szempontjából lényeges kórismét,
 • saját nevét,
 • a mentésirányító által szükségesnek tartott információkat, illetve
 • mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén az annak megrendelésére szolgáló adatlap adatait.

A mentést kezdeményező orvos a mentőegység megérkezéséig a mentés általa meghatározott szintjének megfelelő felügyeletet köteles biztosítani.

Ha a mentést kezdeményező orvos telemedicina keretében távkonzultáció útján méri fel a beteg állapotát, és az alapján, a Mentési utalvány nevű adatlap kitöltésével vagy az abban szereplő adatok mentésirányítás részére történő megadásával rendel mentőszállítást, köteles a mentőegység kiérkezéséig és a beteg helyszíni vizsgálatának befejezéséig a távkonzultáció lehetőségét biztosítani.

Ha a helyszíni vizsgálat alapján a mentőegység a beteg távkonzultáció keretében meghatározott állapotával nem ért egyet, köteles konzultálni a beszállítás indokoltságával kapcsolatban a beszállítást megrendelő orvossal.

Mi a betegszállítás és milyen esetekben vehető igénybe?

A betegszállítás célja, hogy biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban az esetben, ha mentőápolói felügyeletet nem igényel az eset, és az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.

Azt, hogy az egészségügyi ellátás elérhetősége nem biztosítható másként, akkor lehet megállapítani, ha a beteg

 • szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét, vagy
 • csak speciális testhelyzetben szállítható, vagy
 • mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát, vagy
 • fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe, vagy
 • ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy annak igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.

Az egészségbiztosítás keretében orvosi vizsgálatra vagy gyógykezelésre, illetve egészségügyi intézményből a beteg otthonába szállítás céljából vehető igénybe a betegszállítás.

A betegszállítást betegszállítási utalványon kell megrendelni.

Az jogosult betegszállításra, aki:

 • a beutalása szerinti intézményben elvégzendő ellátásra – az egészségi állapota miatti – szállítása másként nem oldható meg,
 • a szállítás művesekezelés, sugárterápiás kezelés, vagy kemoterápiás kúraszerű kezelés céljából történik.

A gyógyintézetből elbocsátott beteg részére az otthonába szállítására akkor kérhető betegszállítás, ha a gyógyintézetet más módon nem tudja elhagyni, és

 

 • szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét, vagy
 • csak speciális testhelyzetben szállítható, vagy
 • mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát, vagy
 • fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe.

A beteg otthonába történő betegszállítás rendelhető még, ha az otthonába eljutása az elbocsátás napján, illetve más esetben ésszerű időn belül másként nem biztosított.

Az egészségügyi intézménynek a beteget 10 percen belül át kell venni vagy – amennyiben a beteget nem tudja ellátni – döntenie kell a továbbszállításáról.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott betegszállító szervezetek tevékenységének országos koordinálását az Országos Mentőszolgálat végzi.

Ki és hogyan rendelheti meg a betegszállítást?

Fontos! A betegszállítás a beutalásra jogosult orvos betegszállítási utalványon való beutalása alapján térítésmentes, de SZÜKSÉG SZERINT TÉRÍTÉS ELLENÉBEN BÁRKI JOGOSULT BETEGSZÁLLÍTÁST RENDELNI. A betegszállítást végző szolgáltató csak akkor vállalhatja el a térítésköteles betegszállítást, ha az nem akadályozza az orvos által megrendelt szállítások teljesítését.

Ha a betegszállítást nem az orvos rendeli, a betegszállítást végző szervezetnek tájékoztatnia kell a szállítást kérőt a várható költségekről.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződött betegszállító szolgáltatók listája ide kattintva érhető el.

A betegszállítást megrendelheti:

 • a beutalásra jogosult orvos,
 • az orvos kijelölése alapján az egészségügyi dolgozó (ápolónő és asszisztens).

A betegszállítás rendelésénél meg kell határozni a sürgősségi igényt (6 órán belüli, 24 órán belüli, meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban ismétlődő), hogy milyen kísérettel (betegkísérő, kíséretet nem igénylő), mely betegszállító járművön (mentőkocsi, fekvő- vagy ülőbeteg szállító kocsi), egyénileg vagy más beteggel együtt történhet a szállítás.

Ülőbeteg-szállító kocsival az a beteg szállítható, aki megfigyelést nem igényel, illetve szállítása során betegkísérő közreműködése az orvos rendelése alapján szükséges, továbbá a következő feltételek mindegyikének megfelel

 • tiszta tudatú,
 • segítséggel (lépcsőn is) járóképes,
 • egészségi állapota nem indokolja a fekvő helyzetben történő szállítást, és
 • 14 éven felüli, illetve, ha 14 éven aluli gyermeket a gondviselője kíséri.

Fekvőbeteg-szállító kocsival a következő feltételek együttes fennállása esetén szállítható a beteg

 • szállítás közbeni megfigyelése nem szükséges,
 • mozgatása csak betegkísérő közreműködésével biztosított, és
 • 14. életévét betöltötte, illetve 14 éven aluli gyermeket a gondviselője kíséri.

Mentőkocsival fekvő- és ülőbeteg egyaránt szállítható.

A betegszállítás megrendelése során az orvosnak a következő adatokat kell közölni:

 • beteg neve, életkora, TAJ száma,
 • 14 éven aluli gyermek esetén a szülői, gondozói kíséret igényét,
 • a szállítást indokoló, illetve a szállítás szempontjából lényeges kórisme, állapot (pl. járóképes, járóképtelen, tolószékes, stb.),
 • a betegszállítás megkezdésének idejét (6 órán belül, 24 órán belül, tervezett időpontokban történő ismétlődő),
 • betegszállítás körülményeit (ülve, fektetve, stb.),
 • azt, hogy a betegszállítás mentő(szak)ápolói kíséretet nem igényel,
 • a betegfelvétel és a betegátadás helye,
 • a megrendelő neve, telefonszáma, a megrendelő orvos neve és orvosi bélyegzője száma,
 • kúraszerű kezelésre szóló megrendelés esetén a rendelő orvosnak a szállítás megrendelése, illetve ütemezése előtt a betegszállító és a kezelő intézménnyel egyeztetnie kell a kezelés első időpontjáról, a további kezelésekre vonatkozó betegszállítás megrendelése a kezelést végző intézmény orvosának feladata.

Kapcsolódó intézmények, szervezetek:

Jogszabályok: