Egyéni bejelentés

(2023.01.04.) 

Egyes esetekben ahhoz, hogy az érintett jogosult legyen az egészségbiztosítási ellátásokra, az alapul szolgáló jogviszonya bejelentését egyénileg, saját magának kell kezdeményeznie az egészségbiztosítónál. Saját magát kell bejelentenie annak, akinek azt állapították meg, hogy munkaképesség-változása az 50 %-ot eléri, vagy egészségkárosodása eléri a 40 %-ot, egészségi állapota 50 %-os vagy ennél kisebb mértékű, illetve azoknak, akik betöltötték a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt, de a havi jövedelmük nem éri el a minimálbér 30 %-át.

 

Tartalom:

Ki válhat jogosulttá saját bejelentése alapján egészségügyi szolgáltatásra?

Ki tekinthető társadalombiztosítási szempontból belföldinek?

Mennyi időre jár egészségügyi szolgáltatás a saját bejelentés alapján?

Hova kell bejelenteni az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot?

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

Nyomtatvány

Jogszabályok

 

Ki válhat jogosulttá saját bejelentése alapján egészségügyi szolgáltatásra?

Saját, egyéni bejelentése alapján jogosulttá válhat az egészségbiztosítási egészségügyi szolgáltatások igénybevételére:

 • az a személy, akinél a munkaképesség-változásának mértéke eléri az 50 %-ot, és az illetékes hatóság ezt igazolja,
 • az a személy, akinél az egészségkárosodás mértéke eléri 40 %-ot, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,
 • az a személy, akinek egészségi állapota 50 %-os vagy ennél kisebb mértékű és az illetékes hatóság ezt igazolja,
 • aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át (2023. január hó 1. napjától 69.600,- Ft-ot),

amennyiben a társadalombiztosítási szabályok alapján belföldinek minősül.

 

Ki tekinthető társadalombiztosítási szempontból belföldinek? 

Társadalombiztosítási szempontból belföldi személynek kell tekinteni, aki:

 • Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt, letelepedett jogállású, illetve menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint,
 • hontalan.

 

Belföldi

 • az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultak esetén az a Magyarországon élő magyar állampolgár is,
 • az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek esetén az a legalább egy éve Magyarországon élő magyar állampolgár is,

aki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése szerinti - a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításra vonatkozó - bejelentést nem teljesített.Mennyi időre jár egészségügyi szolgáltatás a saját bejelentés alapján?

A jogosultság kezdő napja a jogosultságot megalapozó munkaképesség-változást, vagy az egészségkárosodást megállapító szakvélemény kiállításának napja, a betöltött nyugdíjkorhatáron alapuló jogosultság esetén pedig a havi jövedelem 69.600,- Ft alá csökkenésének napja. 

A bejelentett állapot megszűnését (munkaképesség változás, egészségkárosodás %-os mértékének csökkenését, jövedelem emelkedését) követően az egészségügyi ellátásra való jogosultság még további 45 napig fennáll, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, és legalább 45 napig fennállt a bejelentés alapjául szolgáló állapot is, vagy ennél rövidebb idejű jogosultság esetén, ha a bejelentés alapjául szolgáló jogviszony kezdete előtti 30 napon belül legalább 45 napon át folyamatosan jogosult volt egészségügyi ellátásra. 

Ha az egészségügyi ellátásra jogosultság időtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor a társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülő személy ellátásra jogosultsága ezzel a rövidebb időtartammal hosszabbodik meg. 

 

Hova kell bejelenteni az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot?

A bejelentést az Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Bejelentő lapja (NEAK 2014.09. Eüszj.) elnevezésű, kézzel, olvashatóan vagy géppel kitöltött nyomtatványon, a szükséges dokumentumokkal együtt, a lakóhely szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, személyesen, vagy meghatalmazott által, illetve postai úton.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

 • Személyazonosságot igazoló okmány: személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély,
 • lakcímet igazoló okmány,
 • jövedelemigazolás, ha a bejelentése azon alapul, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltötte,
 • munkaképesség csökkenést, egészségkárosodást megállapító, egészségi állapotot igazoló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány vagy határozat, ha a bejelentése azon alapul.

 

Nyomtatvány

 

Jogszabályok