TÁJÉKOZTATÓ A NEAK KÖTELEZŐ ADATKEZELÉSÉRŐL II.

A NEAK az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1)-(3) bekezdésén alapuló előzetes tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

II. Bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartása

Magyarország területén az egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez szükséges, a Magyarország területén élő magyar állampolgárok és törvényi feltételeknek megfelelő külföldi állampolgárok jogviszony adatait tartalmazó nyilvántartás.

A nyilvántartás egy-egy személyre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza:

  • név
  • TAJ
  • foglalkoztató neve, székhelye, nyilvántartási száma
  • jogviszony jogcíme
  • FEOR
  • jogviszony időtartama
  • heti munkaidő

1. Az adatkezelés célja:

A nyilvántartás célja a személyek egészségbiztosítási ellátásának igénybevételéhez szükséges jogosultságok megállapítása, vezetése és ellenőrzése.

2. Az adatkezelés jogalapja:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 40-42. §

3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:

A NEAK és a Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerveinek kormánytisztviselői.

4. Az adatkezelés időtartama:

Az adatbázis az 1998. január 31-én jogviszonyban álló természetes személyek adatait és 1998. január 31-től keletkezett jogviszonyok adatait tartalmazza.

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A Tbj. 43. § alapján, továbbá az Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Infotv. 14-21. §

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei:

Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §