Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba való befogadása, a már befogadott technológiák körének felülvizsgálata és módosítása

Az eljáró szerv:
 • OEP
Nyomtatványok:
Tartalom:

Általános információk

 

Eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím, elérhetőség és nyitvatartási idő

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba való befogadása, a már befogadott technológiák körének felülvizsgálata és módosítása tárgyú eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jár el. Elérhetősége: OEP Általános Finanszírozási Főosztály , 1139 Budapest, Váci út 73/a 

 Hivatali idő:

 • pénteken: 08.00-14.00
 • hétfőtől-csütörtökig: 08.00-16.30


Eljáró szerv illetékességi területe

országos
 

Az ügyintézés határideje

Az előzetes befogadás iránti kérelem ügyintézési határideje új eszközt igénylő, illetve új eszközt nem igénylő új orvosi eljárás vagy korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazásának befogadására irányuló kérelmek esetén 60 nap.

 

Az OGYÉI TEI Főosztály és a szakmai kollégiumok tagozatának véleményezésére rendelkezésre álló 30 napos határidő lejártát, illetve a vélemények OEP-re beérkezését követő 30 napon belül értékel, majd az előzetes befogadásról az értékelést és pontozást követő 15 napon belül dönt az OEP. 


Az ügyben használt nyomtatványok listája

Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

A kérelmet papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.


Igazgatási szolgáltatási díj

 • Új eszközt nem igénylő új orvosi eljárás befogadására irányuló kérelem
 • esetén 550.000 Ft.
 • Új eszközt igénylő új orvosi eljárás esetén 750.000 Ft,
 • Korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való
 • alkalmazásának befogadására irányuló kérelem esetén 750.000 Ft.

 

Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének módja

az OEP Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni


Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Tájékoztatást ezen a hivatkozáson kap az ügyfelelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba való befogadása, a már befogadott technológiák körének felülvizsgálata és módosítása

 

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológia az egészség megőrzésére, helyreállítására, illetve az egészségi állapot diagnosztizálására irányuló tevékenységek, illetve ezek kapcsán felhasznált eszközök, anyagok összessége, ide nem értve az E. Alap által támogatott azon gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök alkalmazását, amelyek vényen rendelhetőek és ártámogatással vehetők igénybe. 

A gyógyító megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba való befogadásának eljárása során az OEP előzetes befogadási eljárást folytat le. Ennek keretében az OEP megállapítja, hogy a kérelemben megjelölt technológia, valamint az új gyógyszert igénylő technológia Egészségbiztosítási Alapot terhelő finanszírozásba történő befogadásra alkalmas-e. 

A finanszírozásba már befogadott technológiák körét az OEP folyamatosan felülvizsgálja és javaslatot tesz a miniszternek a finanszírozási paraméterek módosítására és szükség esetén a befogadott technológiák törlésére. 

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ ALKALMAZÁSÁT NEM IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme esetén benyújtandó: 

 • „Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez” c. nyomtatvány az ott meghatározott mellékletek 
 • harminc napnál nem régebbi cégkivonat / PIR-szám / alapnyilvántartási szám 
 • a cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya 
 • az eljáró képviselő nevére szóló meghatalmazás 
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás másolata 
 • azonossági nyilatkozat a beküldött 2 db CD-n szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról 


Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme esetén benyújtandó: 

 • Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez” c. nyomtatvány és az ott meghatározott mellékletek,
 • harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolata,
 • cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya,
 • az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el. 
 • Ha a kérelmező nem a termék gyártója, másolatban csatolni kell a kérelemhez:
  • az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazást,
 • magyar gyártó cég esetében a gyártó cég harminc napnál nem régebbi cégkivonatát.
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás másolata 
 • azonossági nyilatkozat a beküldött 2 db CD-n szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról 
 • azonossági nyilatkozat a befogadási kérelem tárgyát képező új eszköz és a kérelemhez csatolt CE-tanúsítványban szereplő eszköz azonosságáról 

Az eljárás során az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ szakhatósági állásfoglalást bocsát ki, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Technológiaértékelő Főosztálya (továbbiakban: OGYÉI TEI) és az illetékes szakmai kollégiumok pedig véleményezik a kérelemben foglaltakat. A OGYÉI TEI a kérelmező által benyújtott költséghatékonysági elemzés és a releváns szakirodalmi adatok segítségével kritikai értékelést készít és értékeli a kérelmet. 

Az OEP – az Egészségügyi Technológia Értékelő Bizottság közreműködésével – a beérkezett vélemények alapján – a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló  28/2010. (V. 12.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakmai szempontrendszer alapján meghatározott pontozással – értékeli a kérelmet. 

A finanszírozásba való befogadásra az a technológia alkalmas, amely a szakmai szempont-pontrendszer alapján adható maximális pontszám 60 százalékát és a szakmai szempontrendszer kategóriáin belül az egyes kategóriánként adható pontszám 40 százalékát elérte. 

Ha az OEP úgy dönt, hogy a technológia a finanszírozásba történő befogadásra alkalmas, az OEP határozata tartalmazza azt is, hogy e technológiát finanszírozás ellenében csak a miniszter által rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy bármely, az adott ellátás tekintetében finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató alkalmazhatja. 

Az OEP a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottsággal együttműködve folyamatosan felülvizsgáljaa társadalombiztosítási finanszírozásba befogadott technológiákat, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra. 

Ennek keretében az OEP hivatalból eljárást indít, ha 

 • a befogadott technológia eredményességével/hatásosságával, hatékonyságával, valamint költséghatékonyságával kapcsolatban kétség merül fel,
 • a befogadott technológia az Egészségbiztosítási Alap költségvetését az alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest aránytalanul nagy mértékben terheli (az E. Alap költségvetését aránytalanul nagy mértékben terhelő technológiának minősül az a befogadott technológia, amely esetében a tárgyévet megelőző év során elszámolt tételek összege meghaladja az összevont szakellátás előirányzat 1%-át) vagy
 • jogszabályváltozás azt indokolja.

Az OEP az előzetes befogadási eljárás során hozott döntései alapján javaslatot tesz a miniszternek a finanszírozás módjára és mértékére, a finanszírozás volumenére és az előzetesen befogadott technológia által kiváltott technológiák finanszírozásból való törlésére, a felülvizsgálatot követően pedig a további finanszírozás módjára, mértékére és volumenére vagy a technológia finanszírozásból való törlésére.

 

A technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság

Az OEP a technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság biztosítása érdekében - a formai szempontból megfelelő kérelemhez kapcsolódóan - honlapján közzéteszi: 

a) az eljárás megindításától számított 15 napon belül az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, amely tartalmazza

aa) az ügy tárgyát és iktatási számát,

ab) a kérelem típusát és rövid leírását,

ac) a kérelmező ügyfél nevét, valamint eszköz esetén annak gyártóját,

ad) az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt,

b) a kérelem elbírálását követő hónap 5. napjáig a kérelmezővel való közlésen túl - tájékoztató jelleggel - az ügyben hozott jogerős határozat kivonatát, amely tartalmazza az a) pontban foglaltakon túl a 

ba) a kérelem érdemi elbírálására vonatkozó döntést,
bb) a döntéshozatal helyét és idejét,

c) az eljárás során az ügyben kiadott végzések kivonatát.


Jogorvoslat

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadására irányuló eljárásban, valamint a már befogadott technológiák egészségbiztosítási finanszírozásra való alkalmasságának megállapítására irányuló eljárásban hozott OEP döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, azok ellen bírósági felülvizsgálat kérhető. 


JOGSZABÁLYOK

 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § o), 19/A. §
 • 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott  egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához  kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai  prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő  igazgatási szolgáltatási díjakról
 • 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes  szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról