I. Jogi háttér

Tekintettel arra, hogy a NEAK szerződéseiben a szerződéses kapcsolattartásról is rendelkeznek a szerződő felek, melynek során a szerződésekben a kapcsolattartó foglalkoztatottak kapcsolattartáshoz szükséges adatai is megadásra kerülnek, a NEAK az Adatkezelés során köteles az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet) és az egyéb irányadó, hatályos polgári jogi szabályozók betartására.

Jelen tájékoztató nem vonatkozik azon szerződésekre, melyek megkötésére nem a szerződésekre vonatkozó általános polgári jogi rendelkezések, hanem külön az adott szerződés tárgyára vonatkozó speciális jogszabályok, illetve jogszabályi rendelkezések alapján kialakított feltételek szerint kerül sor, vagy a szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli. Ilyen szerződéseknek minősülnek különösen a nemzetközi elemet tartalmazó szerződések, közüzemi szerződések (ivóvíz, földgáz, villamos energia szolgáltatása, csatornahasználat, kéményseprés, szemétszállítás igénybevétele, távbeszélő szolgáltatás, elektronikus átutalási szolgáltatás), továbbá ilyen szerződésnek kell tekinteni a postaszolgáltatás, gépjármű parkolás, autópálya-használat igénybevételére, a gépjármű behajtási engedély megszerzésére, a helyi tömegközlekedési bérlet vásárlására irányuló szerződést, analóg és digitális műsorszolgáltatás, távhő, internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést, illetve a műsorszolgáltatási szerzői jogdíj megfizetési kötelezettség teljesítését is.

Jelen tájékoztató nem vonatkozik továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, illetve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben szabályozott finanszírozási, ártámogatási és támogatással történő rendelésre jogosító, továbbá a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjaival és a forgalmazókkal kötendő ún. támogatásvolumen szerződésekre, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására, továbbá a háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására vonatkozó szerződésekre.

II. Adatvédelmi alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés Jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad a hazai jogszabályoknak (Info tv.) és a GDPR-nak megfelelő felvilágosítást. 

III. Adatkezelés köre, jogalapja, célja és időtartama, az Adatkezelésbe bevont személyek, adatvédelmi tisztviselők: 

Személyes adat megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

NEAK és szerződéses partnere kapcsolattartójának neve, munkaköre/beosztása, munkahelyi telefonszáma, munkahelyi fax száma, mobiltelefonszáma, e-mail címe

szerződéses kapcsolattartás (rendezett, egycsatornás módon) a szerződő felek között

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

a szerződés vonatkozásában előírt kötelező iratőrzési, archiválási időtartamig a szerződés – és benne a kapcsolattartói adatok – megőrzésre, tárolásra kerülnek, akár a kapcsolattartás adatkezelési céljának megvalósulása után is

A NEAK az Adatkezelés során nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

A NEAK a fenti személyes adatokat - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem továbbítja harmadik személy részére, azonban a közbeszerzés eredményeként létrejött szerződések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabály előírása alapján köteles nyilvánosságra hozni a szerződéseket – és ezáltal a kapcsolattartók szerződésben meghatározott adatait, így azok bárki számára olvashatókká válnak.

Amennyiben közérdekű adatigénylés keretében a NEAK-tól olyan szerződést kér az adatigénylő, melyet a vonatkozó jogszabályi előírás alapján a NEAK köteles az igénylő rendelkezésére bocsátani, úgy a kapcsolattartók adatai mindenkor kitakarásra kerülnek, az adatigénylő azokat nem láthatja.

A szerződéses kapcsolattartók adatait a NEAK valamennyi olyan foglalkoztatottja láthatja, aki hozzáférési jogosultsággal rendelkezik a NEAK szerződés-nyilvántartási rendszeréhez (amely ésszerű és indokolt, hiszen bármely foglalkoztatott munkája során felmerülhet annak szükségessége, hogy a NEAK szerződéseivel kapcsolatban kérdést intézhessen a kijelölt kapcsolattartóhoz).

A NEAK irányítását végző, egészségbiztosításért felelős miniszter által kijelölt személyek jogosultak a NEAK szerződéseinek megismerésére, melynek kapcsán szükségszerű a szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó szerződéses rendelkezés megismerése a szerződéssel kapcsolatos kérdések célzottan és hatékonyan történő feltevése és megválaszolása érdekében.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@neak.gov.hu

IV. Az Adatkezelés érintettje adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintettet az alábbi jogok és jogérvényesítési lehetőségek illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

1. Tájékoztatáshoz való jog: A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, az érintett tájékoztatást kérhet a NEAK által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben NEAK az érintett által megjelölt elérhetőségére továbbítja az alábbi információkat:

- milyen személyes adatokat kezel az érintettről;

- milyen adatkezelési célokból;

- az adatkezelés időtartama;

- az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (címzett panasz benyújtásának jogáról.

Tájékoztatás iránti megkeresését kérjük, a NEAK címére küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben (1139 Budapest, Váci út 73/A.), illetve az adatvedelem@neak.gov.hu címre küldött e-mailben juttassa el.

2. Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a NEAK által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a NEAK az érintett által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket az érintettről kezel.

3. Helyesbítéshez való jog: A NEAK a GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelemre, az érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja az érintett személyes adatát.

4. Törléshez való jog: A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban az érintett kérheti, hogy a NEAK törölje a nyilvánosságra hozott személyes adatokat (kivéve a jogszabály által előírt nyilvánosságra hozatali kötelezettség esetét).

5. Korlátozáshoz való jog: Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor a NEAK arra az időre korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adat pontosságát;

- ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését - ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- ha a NEAK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelemben azt is meg kell jelölni, hogy az érintett mely okból kéri a korlátozást.

A NEAK az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja

6. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett személyes adatai kezelése ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban bármikor tiltakozhat. 

V. Jogérvényesítési lehetőségek:

1. Panasztétel: Az érintett az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11) fordulhat.

2. Bírósági eljárás kezdeményezése: Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye vagy – az Ön választása szerint –  tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2022. november 15.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő