Tájékoztató az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződésekről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklet III. Gazdálkodási adatok cím 4. pontja alapján az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggően az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra megkötött szerződéseket a költségvetési szerv köteles honlapján megjeleníteni.

Ennek megfelelően táblázatos formában - havi bontásban - tesszük közzé az értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződéseket, továbbá az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződéseket is, ha azok összértéke eléri, vagy meghaladja a nettó ötmillió forintos értékhatárt. Táblázatunk tartalmazza a szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, valamint a szerződés hatályba lépésének és megszűnésének időpontját, határozatlan idejű szerződés esetén annak tényét.

Az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

Közzététel napja: 2022. november 2.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét szerepeltetjük. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.