Tájékoztató a magyar-szerb szociális biztonsági egyezmény hatályba lépéséről

2014. december 1-én hatályba lépett Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIV. törvény (a továbbiakban: Egyezmény), amellyel egyidejűleg hatályát veszti Magyarország és a Szerb Köztársaság vonatkozásában a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. október 7-én aláírt egyezményről szóló 1959. évi 20. törvényerejű rendelet.

A biztosítási kötelezettségre vonatkozó szabályok

1. Általános szabályok

A biztosítási kötelezettség – az egyezményben meghatározott eseteket kivéve (lásd 2-4. pontok) – azon állam területén áll fenn, ahol az érintett személy jövedelemszerző tevékenységét végzi, abban az esetben is, ha az érintett személy lakóhelye vagy a munkáltató székhelye a másik állam területén található. Ez azt jelenti, hogy:

  • a járulékfizetési kötelezettség a munkavégzés helye szerinti államban áll fenn;
  • az érintett személy a munkavégzés helye szerinti államban jogosult pénzbeli ellátásokra;
  • az érintett személy a munkavégzés helye szerinti államban jogosult egészségügyi szolgáltatásra;
  • a másik fél területén való tartózkodás, illetve helybenlakás esetén az egészségügyi szolgáltatások költségeit a munkavégzés helye szerinti állam viseli.

Példa: A Magyarország területén munkavállalói tevékenységet folytató, de a Szerb Köztársaságban lakó személy magyar biztosított lesz. Járulékfizetési kötelezettségét Magyarországon, a hatályos magyar jogszabályok alapján kell teljesítenie, pénzbeli ellátást, így pl. táppénzt Magyarországon igényelhet és Magyarországon lesz teljes körűen jogosult egészségügyi szolgáltatásra is.

2. Biztosítási kötelezettség mindkét államban folytatott tevékenység esetén

A mindkét állam területén egyidejűleg folytatott munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenység esetén a járulékfizetési kötelezettség a lakóhely szerinti államban áll fenn.

Példa: Egy Magyarországon munkavállalóként tevékenykedő személy, aki ezzel párhuzamosan a Szerb Köztársaságban is munkavállalói tevékenységet végez és Magyarországon rendelkezik lakóhellyel, magyar biztosított lesz.

Amennyiben az érintett személy az egyik állam területén munkaviszony alapján folytat tevékenységet, a másik államban viszont önálló vállalkozói tevékenységet végez, akkor abban az államban áll fenn a járulékfizetési kötelezettsége, amelyben munkaviszony alapján folytat tevékenységet.

Példa: Egy Magyarországon munkavállalóként tevékenykedő személy, aki ezzel egyidejűleg a Szerb Köztársaságban vállalkozóként tevékenykedik, magyar biztosított lesz.

2014. december 1-től a magyar jog alkalmazásának igazolására a munkavállalónak és az önálló vállalkozónak a munkáltatójának székhelye szerint illetékes megyei, illetve fővárosi kormányhivataltól kell igényelnie kell HUN/SRB 101 jelű nyomtatványt a itt elérhető igénylőlapon.

A HUN/SRB 101 jelű nyomtatvány igazolja, hogy a munkavállaló és az önálló vállalkozó a Szerb Köztársaság területén folytatott tevékenysége vonatkozásában is a magyar jogszabályok hatálya alá tartozik, járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon áll fenn.

3. Kiküldetés

Magyarországról a Szerb Köztársaságba történő kiküldetés esetén a kiküldött legfeljebb 24 hónapig marad a magyar jogszabályok hatálya alatt, ez azonban további 24 hónappal meghosszabbítható. Fontos kiemelni, hogy a kiküldetés szabályainak alkalmazásához teljesíteni kell mind az Egyezmény, mind a Tbj. vhr. 24-25. §-aiban meghatározott feltételeket.

Példa: Egy Magyarországon székhellyel rendelkező, építőipari tevékenységet folytató Kft. építésvezető munkavállalóját a Szerb Köztársaságba küldi 16 hónapra, hogy részt vegyen egy szerbiai építkezés kivitelezésében. Ezen időtartam alatt a kiküldött munkavállaló Magyarországon marad biztosított.

A legfeljebb 24 hónapig tartó kiküldetés esetén a munkáltatónak a székhelye szerint illetékes megyei, illetve fővárosi kormányhivataltól kell igényelni a HUN/SRB 101 jelű igazolást a az itt elérhető igénylőlapon. A kiküldetés 24 hónapon túli meghosszabbítása esetén, vagy, ha a kiküldetés 24 hónapnál hosszabb időtartamra szólna, a HUN/SRB 101 nyomtatvány kiállítása iránti kérelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz kell benyújtani a az itt elérhető igénylőlapon.

A HUN/SRB 101 jelű nyomtatvány igazolja, hogy a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt a magyar jogszabályok hatálya alá tartozik, járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon áll fenn.

4. Kivétel megállapítása

Magyarország és a Szerb Köztársaság erre kijelölt intézményei a munkáltató és a munkavállaló közös kérelmére a biztosítási kötelezettség szabályai alól közös megegyezés alapján kivételek állapíthatnak meg. Magyarországon a kérelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz kell benyújtani.

Az egészségbiztosítási ellátásokra vonatkozó szabályok

1. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

Pénzbeli ellátás – táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj – igénylésénél a Szerb Köztársaságban szerzett biztosítási időket az ellátások megállapításához figyelembe kell venni, amennyiben ez szükséges. A biztosítási idők igazolására a HUN/SRB 104 nyomtatvány szolgál, amelyet az érintett személy a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye szerint illetékes megyei, illetve fővárosi kormányhivataltól igényelhet.

A pénzbeli ellátások összegének megállapítása és folyósítása a magyar jogszabályok szerint történik.

Példa: Magyar állampolgár a Szerb Köztársaságban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal. Ezt követően a szerb biztosítási jogviszonyát megszünteti, és hazatér Magyarországra, ahol biztosítási jogviszonyt létesít. A magyarországi jogviszony fennállása alatt kiderül, hogy terhes. Tgys-re/Csed és Gyed-re válhat jogosulttá, amennyiben a HUN/SRB 104-es nyomtatvánnyal együttesen igazolni tudja a 365 napos biztosításban töltött idejét. A Szerbiában megszerzett jövedelmet ugyanakkor figyelmen kívül kell hagyni!

Szükség esetén a Szerb Köztársaság területén bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a szerbiai orvos vagy kórház által kiállított keresőképtelenség-igazolást haladéktalanul el kell juttatnia a tartózkodás helye szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervnek, amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az egyezmények megfelelő nyomtatványon (SRB/HUN 115). A biztosítottnak az igazolástól függetlenül magyar munkáltatóját keresőképtelenségéről haladéktalanul értesítenie kell. A szerb egészségbiztosító területi szerveinek elérhetőségi adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza.

2. Az egészségbiztosítás természetbeni ellátásai

a. Sürgősségi ellátás igénybe vétele a Szerb Köztársaságban

A Magyarországon biztosított és egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek a Szerb Köztársaság területén való ideiglenes tartózkodásuk esetén jogosultak sürgősségi ellátást igénybe venni. A sürgősségi ellátásra való jogosultság igazolására a HUN/SRB 111 jelű nyomtatvány szolgál, amelyet a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivataltól kell igényelni.

A HUN/SRB 111 jelű nyomtatványt elsőként a szerb egészségbiztosító (Републички фонд за здравствено осигурање) területi szervéhez kell benyújtani, amely kiállítja az INO-1 jelű igazolást, amellyel közvetlenül a szerb biztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatóhoz lehet fordulni. A szerb egészségbiztosító területi szerveinek elérhetőségi adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza.

2015. január 1-től Európai Egészségbiztosítási Kártyával is igénybe vehetők a sürgősségi ellátások a Szerb Köztársaságban, azonban az INO-1 jelű igazolást ekkor is be kell szerezni a szerb egészségbiztosítótól.

b. Áttelepülők természetbeni ellátása

Az a Magyarországon biztosított személy, aki Szerbiában rendelkezik lakóhellyel, Szerbiában teljes körűen jogosult lehet egészségügyi szolgáltatásra. Fontos megjegyezni, hogy ezzel egyidejűleg Magyarországon is jogosult marad.

A jogosultságát az érintett személy a HUN/SRB 106 jelű nyomtatvánnyal tudja igazolni, amelyet a kormányhivataltól lehet igényelni.

Példa: A Magyarországon biztosított munkavállaló, amennyiben a Szerb Köztársaság területén lakik, a HUN/SRB 106 nyomtatvány alapján a Szerb Köztársaságban is teljes körűen jogosult egészségügyi szolgáltatásra, amellett, hogy ezen jogosultsága Magyarországon is érvényes marad.

c. Nyugdíjasok természetbeni ellátása

Azon nyugdíjas, aki mind Magyarországon, mind a Szerb Köztársaságban részesül nyugdíjban, abban az államban lesz jogosult egészségügyi szolgáltatásra, amelyben lakóhelye van. Amennyiben a másik állam területén tartózkodik, sürgősségi ellátásra jogosult.

Példa: Egy magyar állampolgár, aki mind a Szerb Köztársaságból, mind Magyarországról kap nyugdíjat és Magyarországon lakik, az egészségügyi szolgáltatások teljes körét Magyarországon veheti igénybe, a Szerb Köztársaságban a HUN/SRB 111 nyomtatvánnyal vehet igénybe sürgősségi ellátást.

Az a nyugdíjas, aki csak az egyik államból részesül nyugdíjban, így tehát vagy csak szerb vagy csak magyar nyugdíjas, és lakóhelye a másik állam területén van, a lakóhelye szerinti államban teljes körűen jogosult lehet egészségügyi szolgáltatásra. Ezt a jogosultságát a Magyarországon nyugdíjban részesülő személy a HUN/SRB 121 jelű nyomtatvánnyal igazolhatja.

Példa: Egy magyar állampolgár, aki Magyarországról kapja nyugdíját, de Szerbiában lakik, a HUN/SRB 121 nyomtatvány alapján Szerbiában teljes körűen jogosult lesz egészségügyi szolgáltatásra.

1. sz. melléklet – A szerb Egészségbiztosítási Alap intézményeinek elérhetőségei

HELYSÉG

NÉV

CÍM

TELEFON

FAX / EMAIL

SUBOTICA

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za severno-bački okrug

Trg Slobode 3

24000 Subotica

(+38124) 554 444

/Lokal 58

(+ 381 24) 558 473

subotica@rfzo.rs

ZRENjANIN

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za srednje-bački okrug

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2a

23000 Zrenjanin

(+38123) 563 961

(+ 381 23) 565 577

zrenjanin@rfzo.rs

KIKINDA

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za severno-banatski okrug

Dositejeva 33

23300 Kikinda

(+381230) 21 052 /Lokal 31

(+ 381 230) 21 125

kikinda@rfzo.rs

PANČEVO

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za južno-banatski okrug

Vojvode Radomira Putnika 6

26000 Pančevo

(+38113) 355 933

(+ 381 13) 346 522

pancevo@rfzo.rs

SOMBOR

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za zapadno-bački okrug

Venac Vojvode Stepe Stepanovića 18

25000 Sombor

(+38125) 463 521

(+ 381 25) 463 524

sombor@rfzo.rs

NOVI SAD

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za južno-bački okrug

Žitni trg 1

21000 Novi Sad

(+38121) 662 2017

(+ 381 21) 661 3307

novi.sad@rfzo.rs

SREMSKA MITROVICA

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za sremski okrug

Trg Svetog Dimitrija 4

22000 Sremska Mitrovica

(+38122) 610 597

(+ 381 22) 610 589

sremska.mitrovica@rfzo.rs

ŠABAC

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za mačvanski okrug

Vojvode Mišića 9

15000 Šabac

(+38115) 343 463

(+ 381 15) 343 462

sabac@rfzo.rs

VALjEVO

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za kolubarski okrug

Karađorđeva 71

14000 Valjevo

(+38114) 222 115

(+ 381 14) 223 624

valjevo@rfzo.rs

SMEDEREVO

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za podunavski okrug

Trg republike 4

11300 Smederevo

(+38126) 222 267

(+ 381 26) 223 446

smederevo@rfzo.rs

POŽAREVAC

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za braničevski okrug

Trg Radomira Vujovića 1

12000 Požarevac

(+38112) 522 736

(+ 381 12) 524 654

pozarevac@rfzo.rs

KRAGUJEVAC

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za šumadijski okrug

Kralja Petra I 1

34000 Kragujevac

(+38134) 335 491

(+ 381 34) 331 566

kragujevac@rfzo.rs

JAGODINA

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za pomoravski okrug

Karađorđeva bb

35000 Jagodina

(+38135) 221 059

(+ 381 35) 224 297

jagodina@rfzo.rs

BOR

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za borski okrug

Trg Oslobodjenja 2/2

19210 Bor

(+38130) 422 653

(+ 381 30) 459 784

bor@rfzo.rs

ZAJEČAR

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za zaječarski okrug

Nikole Pašića 32

19000 Zaječar

(+38119) 425 844

(+ 381 19) 421 275

zajecar@rfzo.rs

UŽICE

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za zlatiborski okrug

Kursulina 1

31000 Užice

(+38131) 516 554

(+ 381 31) 513 585

uzice@rfzo.rs

ČAČAK

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za moravički okrug

Železnička 7

32000 Čačak

(+38132) 224 045

(+ 381 32) 221 299

cacak@rfzo.rs

KRALjEVO

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za raški okrug

Vojvode Putnika 5

36000 Kraljevo

(+38136) 321 253

(+ 381 36) 232 992

kraljevo@rfzo.rs

KRUŠEVAC

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za rasinski okrug

Trg Fontane 2

37000 Kruševac

(+38137) 428 039

(+ 381 37) 439 549

krusevac@rfzo.rs

NIŠ

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za nišavski okrug

Prijezdina 1

18000 Niš

(+38118) 241 863

(+ 381 18) 241 868

nis@rfzo.rs

PROKUPLjE

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za toplički okrug

21. Srpske Divizije 49

18400 Prokuplje

(+38127) 321 707

(+ 381 27) 324 510

prokuplje@rfzo.rs

PIROT

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za pirotski okrug

Srpskih Vladara bb

18300 Pirot

(+38110) 311 983

(+ 381 10) 331 996

pirot@rfzo.rs

LESKOVAC

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za jablanički okrug

11. oktobra 25

16000 Leskovac

(+38116) 253 894

(+ 381 16) 253 059

leskovac@rfzo.rs

VRANjE

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za pčinjski okrug

Cara Dušana 12

17000 Vranje

(+38117) 400 192

(+381 17) 432 651

vranje@rfzo.rs

GRAČANICA

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za kosovski okrug

Padalište bb

38205 Gračanica

(+38138) 64 816

(+ 381 38) 64 877

gracanica@rfzo.rs

KOSOVSKA MITROVICA

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za kosovsko-mitrovački okrug

Bube Mihajlović 1

38000 Kosovska Mitrovica

(+38128) 499 016

(+ 381 28) 497 932

kosovska.mitrovica@rfzo.rs

GNJILANE

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za kosovsko-pomoravski okrug

38250 Gnjilane

(+381280) 76 177

(+ 381 280) 75 014

gnjilane@rfzo.rs

BEOGRAD

Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala za grad Beograd

Nemanjina 30

11000 Beograd

(+38111) 2641 485

(+ 381 11) 265 9094

beograd@rfzo.rs