Háziorvosi ellátás

(2021.01.21.)

Annak érdekében, hogy az egészségbiztosítás egészségügyi ellátásaira jogosultak számára biztosítható legyen, hogy lakóhelyén vagy annak közelében, választása alapján, nemétől, korától, betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, az alapellátás keretében szervezett egészségügyi szolgáltatás, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás működik. Fontos figyelembe venni, hogy mindenkinek – így teljesen cselekvőképes személynek személyesen, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú személy pedig törvényes képviselője útján – joga van ahhoz, hogy háziorvost vagy házi gyermekorvost (továbbiakban: háziorvos) válasszon.

A háziorvosi ellátás feltételeinek megteremtése, az ellátandó terület meghatározása (utcajegyzék) az önkormányzat feladata.

A háziorvos az önkormányzattal kötött megállapodás alapján látja el a feladatait, de a háziorvosi tevékenység szakmai-, tartalmi előírásait, személyi-, tárgyi feltételeket jogszabályok határozzák meg. A háziorvosi tevékenység a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiadott működési engedély alapján végezhető.

A háziorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban:  NEAK) – szerződés alapján – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a háziorvosi szolgálatról, az ahhoz tartozó körzetekről, valamint az ügyeleti rendről további információkat a helyi önkormányzatok honlapján találhatnak.

 

Tartalom:

Hogyan vehető igénybe a háziorvosi ellátás?
Megválasztható-e a háziorvos?
Lehetőség van-e háziorvost váltani?
Milyen esetben lehet a háziorvoshoz fordulni?
Hogyan tilthatom meg a betegéletutam lekérdezését?
Nyomtatványok
Jogszabályok

 

Hogyan vehető igénybe a háziorvosi ellátás?

A biztosított betegsége esetén a választott háziorvosához fordulhat, amennyiben azonban a választott háziorvosát felkeresni nem tudja, annál a finanszírozott szolgáltató háziorvosánál veheti igénybe az ellátást, amelynek ellátási területén tartózkodási helye van.

A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a hozzá bejelentkezett, és általa fogadott lakosok számára az egészségi állapotuk megőrzése, betegség megelőzése, gyógyítása és egészségfejlesztés céljából. A háziorvosi ellátás naponta, meghatározott rendelési időben, az orvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában történik. A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosítottak egészségügyi- és életvitelével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adattartalmú törzskartont vezet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ-kártyáját, valamint – 14 éven felüliek esetén – a személyazonosságot igazoló fényképes okmányát (mint például a személyazonosító igazolvány) a háziorvoshoz fordulás során vigye magával, hiszen csak azok előzetes bemutatásával vehető igénybe a háziorvosi ellátás. Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknél rendelkezésére álló technikai feltételektől függ. 

Az orvos az ellátást megelőzően ellenőrzi, hogy Ön szerepel-e az ellátásra jogosultakról vezetett NEAK nyilvántartásban. Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „zöld” vagy „sárga lámpa” jelzést mutat, erről az orvosnál tájékoztatják Önt. Fontos azonban, hogy ha a jogviszony ellenőrzés piros lámpát mutat, az orvos csupán a jogviszony nyilvántartásra hivatkozással ellátását nem utasíthatja vissza, ugyanakkor a jogviszonyát tisztázni kell, így annak érdekében az illetékes megyei kormányhivatalt, illetve Pest Megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatalát felkeresheti. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérem, adja meg lakóhelyének, vagy a tartózkodási helyének irányítószámát:

A háziorvoshoz fordulókat – a sürgős esetek kivételével – érkezési sorrendben kell ellátni, de a rendelési idő egy részében biztosítani kell az előjegyzés lehetőségét is. A háziorvos napi 8 órában áll a betegek rendelkezésére. Hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon legkevesebb 2 órát rendel.

A munkaidőn kívüli folyamatos ellátás biztosítása érdekében ügyeletet kell szervezni.

A háziorvos - házi gyermekorvos - köteles ellátni az ellátási területén (körzetben) lakókat, a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

Vannak olyan háziorvosi szolgálatok, melyek területi ellátási kötelezettséget nem vállalnak, de ha egyéb feltételekkel rendelkeznek, működési engedély birtokában az egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján a bejelentett, és az őt választó biztosítottak számára folyamatos háziorvosi ellátást nyújtanak.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben háziorvosa valamely oknál fogva tevékenységét nem tudja ellátni, úgy helyettesítés keretében a helyettesítő orvos látja el a háziorvosi ellátást azzal, hogy háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a háziorvossal, házi gyermekorvossal együttműködni, és a háziorvos, házi gyermekorvos által meghatározott időpontokban végzett szűrővizsgálatok, státuszvizsgálatok és kontrollvizsgálatok elvégzéséhez a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú jelenlétét biztosítani. Amennyiben a törvényes képviselő e kötelezettségének nem tesz eleget, a háziorvos, házi gyermekorvos kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálatot határozattal elrendeli, és értesíti a gyámhatóságot és a család- és gyermekjóléti központot is.

Megválasztható-e a háziorvos?

Az egyik legalapvetőbb jogosultság, hogy az ellátást végző orvost, így a háziorvost is meg lehet választani. Az orvosválasztás a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Amennyiben a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy TAJ-számát nyilvántartásba veszi és igazolást állít ki a nála jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta.

Az igazoláson fel kell tüntetni:

 1. a háziorvos nevét,
 2. rendelőjének címét és telefonszámát.

Az igazolással egyidejűleg az orvos a jelentkező személyt nyilvántartásba veszi, és kiállítja a „Beteg törzskartonja” elnevezésű nyomtatványt.

A háziorvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az esetben is el kell látnia a területén lakó beteget, ha az más orvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.

 

Lehetőség van-e háziorvost váltani?

A korábban választott háziorvos helyett választható másik háziorvos. Évente egy alkalommal indokolás nélkül, ezen túlmenően indokolt esetben lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Indokolt az átjelentkezés a tartózkodási hely megváltozása esetén, vagy ha a választott orvos felkeresése akadályba ütközik.

Az ilyen átjelentkezéskor az átjelentkezést elfogadó háziorvos – a biztosított írásbeli hozzájárulása alapján – átkéri az egészségügyi törzskarton adatait az előző háziorvostól.

 

Milyen esetben lehet a háziorvoshoz fordulni?

A háziorvos az alábbi feladatokat látja el:

 • egészséges ember számára tanácsadás,
 • szűrővizsgálatok elvégzése (közreműködés a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban),
 • a beteg ember vizsgálata, gyógykezelése,
 • kézigyógyszertár kezelése,
 • a beteg ember egészségi állapotának ellenőrzése,
 • rehabilitáció,
 • gondozás, 
 • ha szükséges, beutalás az ellátórendszer magasabb szintjére (szakrendelések, gondozóintézetek, kórházak, klinikák), 
 • a beteg keresőképtelenségének igazolása,
 • védőoltással kapcsolatos teendők,
 • fertőző betegségek bejelentése és gyógykezelése,
 • kórokozó hordozókkal, ételmérgezéssel kapcsolatos teendők,
 • egészségnevelés, egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
 • közreműködés terhesgondozásban,
 • közreműködés a gyermekvédelmi jelzőrendszerben, ideértve a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy súlyos veszélyeztetése észlelése esetén szükséges hatósági eljárás kezdeményezését is,
 • indokolt esetben a szabadidős sportolók adott szabadidősport eseményen való részvételének egészségügyi elbírálása,
 • külön vállalása alapján amatőr sportolók esetén egyes sportorvosi tevékenységet is végezhet a háziorvos.

A házi gyermekorvos a személyes és folyamatos orvosi ellátást a 19. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja, azonban a 14-19. év közötti személyek esetében a házi gyermekorvosi ellátást – erre irányuló választás alapján – háziorvos is nyújthatja.

A házi gyermekorvos az alábbi szolgáltatásokat is nyújtja:

 • csecsemők és gyermekek ellátása,
 • tanácsadás,
 • szükség szerinti preventív látogatás,
 • intézeten kívüli szülés esetén a szülést követő 4-7 napon belüli látogatás,
 • gyermekintézménybe történő felvételt megelőző orvosi vizsgálat,
 • gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
 • a gyermek 5 éves életkorában iskolaérettség meghatározásához szükséges fejlődési szint vizsgálata és az ahhoz tartozó adatlap kitöltése.

Az ápoló(nő) feladata a háziorvos megbízása alapján

 • az orvos feladataihoz kapcsolt ápolási munka,
 • megelőzésben, szűrésben, gondozásban való részvétel,
 • a vizsgálathoz, gyógykezeléshez szükséges eszközök, anyagok előkészítése, fertőtlenítés, sterilizálás, tárolásról gondoskodás,
 • a beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése, abban segítségnyújtás, 
 • sürgős orvosi ellátást igénylő esetben az ellátás megszervezése (háziorvos, ügyelet, mentő), 
 • szükség szerint elsősegély nyújtása,
 • otthonápolással, szakápolással kapcsolatos együttműködés 
 • egészségnevelés.

A háziorvos, házi gyermekorvos munkáját ápoló(nő) vagy asszisztens segíti, illetve ahol terhességi- és gyermekellátást is folytatnak, ott védőnő közreműködése is szükséges. Munkájukat a háziorvos irányítja, de szakképzettségüknek megfelelően egyes feladatokat önállóan végeznek.

A háziorvos szükség szerint hatóság vagy egyén kérelmére általános vizsgálatot végez, rendkívüli esetben a mentést szervezi és irányítja a mentőszervezet megérkezéséig, ellátja a halottvizsgálatot és az ehhez kapcsolódó feladatokat. 

A háziorvos, házi gyermekorvos külön megállapodás alapján oktatási intézményben (óvoda, általános iskola), szociális vagy egyéb intézményben szükséges orvosi ellátás elvégzését is vállalhatja.

A háziorvos azonban olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek nem az egészségbiztosítás terhére, hanem csak TÉRÍTÉSI DÍJ ellenében vehetők igénybe. Ilyen például

 • a látlelet készítés,
 • gépjárművezetői alkalmasság igazolása, vagy
 • a lőfegyver tartás alkalmassági igazolása.

A vonatkozó térítési díjakról a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéből tájékozódhat.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos működik.

 

Hogyan tilthatom meg a betegéletutam lekérdezését?

A háziorvosa jogosult adatokat lekérni az Ön által igénybevett egészségügyi ellátásokról, annak érdekében, hogy a korábban igénybevett ellátások ismeretében dönthessen a kezelésről. Ennek keretében a háziorvos és a kezelőorvos is megismerheti, hogy mikor, hol és milyen típusú egészségügyi ellátásokat vett igénybe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az így lekérdezett adatok kizárólag a beteg ellátásával kapcsolatban használhatók fel, a háziorvos azt sem továbbítani, sem más részére átadni nem jogosult.

Fontos, hogy tiltakozhat az Önt érintő adatok lekérése ellen, vagy kérheti a korábbi letiltás visszavonását is, amelynek részleteiről a kezelést végző orvosa írásban vagy szóban tájékoztatni fogja Önt.

Ügyeljen arra, hogy a kitöltött nyomtatványt (háziorvosi betekintést letiltó nyilatkozat, háziorvosi betekintést tiltó nyilatkozat feloldása) juttassa el a NEAK részére. Kérjük, adja meg lakóhelyét vagy tartózkodási helyét a NEAK-nak az Önhöz legközelebbi szervezeti egysége elérhetőségének megadásához.

 

Nyomtatványok: 

 

Jogszabályok: