Tartalom:

Milyen esetben jogosult a gyógyászati segédeszköz forgalmazó finanszírozási előlegre?

Milyen mértékű finanszírozási előleg nyújtható a gyógyászati segédeszköz forgalmazó részére?

Hogyan és meddig lehet finanszírozási előleget igényelni?

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?

Mikor történik a finanszírozási előleg utalása?

Hogyan történik a finanszírozási előleg visszatérítése?

Mit tehet a kérelmező, ha a döntéssel nem ért egyet?

Nyomtatványok

Kapcsolódó jogszabályok

Milyen esetben jogosult a gyógyászati segédeszköz forgalmazó finanszírozási előlegre?

A gyógyászati segédeszköz forgalmazó abban az esetben jogosult finanszírozási előlegre, amennyiben:

a) az igénylő gyógyászati segédeszköz forgalmazó legalább 2019. január 1. óta rendelkezik a NEAK-kal gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő kiszolgáltatására vonatkozó szerződéssel, és

b) a kérelem benyújtásakor a gyógyászati segédeszköz forgalmazó nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy finanszírozási előleget kizárólag abban az esetben állapíthat meg a NEAK, ha az igénylő esetében valamennyi fenti feltétel maradéktalanul és egyidejűleg fennáll.

Egy forgalmazó csak egy kérelmet nyújthat be, függetlenül attól, hogy hány elszámolóra van szerződése a NEAK-kal.

Milyen mértékű finanszírozási előleg nyújtható a gyógyászati segédeszköz forgalmazó részére?

A gyógyászati segédeszköz forgalmazó részére megállapítható finanszírozási előleg összege nem haladhatja meg a 2019. év során az igénylő részére utalványozott társadalombiztosítási támogatás 1/6-od részét, de maximum 4.000.000,- Ft. A kérelemben meg kell jelölni a finanszírozási előleget igénybevevő elszámoló elszámolókódját, amely részére utalványozásra kerül a finanszírozási előleg, és ahonnan visszavonásra fog kerülni az előleg összege.

Hogyan és meddig lehet finanszírozási előleget igényelni?

A gyógyászati segédeszköz forgalmazó az előleget a NEAK által közzétett nyomtatványon kérelmezheti.

A kérelmet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30. napig – 2020. július 20. napjáig – kell benyújtani

  • a Cégkapuból küldve E-Papíron keresztül (a tárgyban kérjük feltüntetni: „Finanszírozási előleg GYSE forgalmazó”), vagy
  • személyesen a kérelmező székhelye szerint illetékes NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályán, vagy
  • postai úton a NEAK Központ címére (1139 Budapest, Váci út 73/a).

A kérelemhez csatolni kell:

  • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a támogatás teljes összegét gyógyászati segédeszköz beszerzésre fordítja, valamint a finanszírozási előleg visszafizetését vállalja, továbbá
  • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

A gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez javasoljuk mellékelni továbbá:

  • harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolatát,
  • a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának másolatát.

Az eljárás illetékköteles, annak összege 3.000,- Ft, amelyet az eljárás megindításakor kérelemre ragasztott illetékbélyeggel, vagy átutalással (a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára) kell megfizetni. Átutalás esetén az illetékköteles iraton az állami adóhatóság igazolja az illetékkiszabásra történt benyújtást. Átutalással történő fizetés estén a kérelemhez csatolni szükséges az utalási bizonylat másolatát.

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?

Amennyiben a kérelem és mellékletei, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a tényállás nem tisztázott, a NEAK a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, amelynek ügyintézési ideje a kérelem NEAK-hoz történt beérkezését követő naptól számított 60 nap, amelybe az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, valamint ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít be.

Mikor történik a finanszírozási előleg utalása?

A NEAK az előleg utalását a kérelem elbírálását követő 10 munkanapon belül a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti.

Hogyan történik a finanszírozási előleg visszatérítése?

A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért a NEAK az előleg összegét 2020. december 15-éig a gyógyászati segédeszköz forgalmazó részére az elszámolás alapján járó támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. A levonást a NEAK a véglegessé vált határozatban megjelölt határidőn belül kezdi meg.

Mit tehet a kérelmező, ha a döntéssel nem ért egyet?

A finanszírozási előleg kérelem tárgyában hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek. A határozat a kérelmező székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzéssel szemben indított közigazgatási perben, a döntés közlésétől számított 30 napon belül megtámadható. A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani, a keresetlevél benyújtásának módjáról részletes tájékoztató honlapunk elektronikus perképviselet tájékoztatójában olvasható.

A bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, amelyet a feleknek – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül – őket megillető illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell megfizetni, az illeték megfizetéséről a bíróság rendelkezik.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására (végrehajtására) nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

Nyomtatványok

Kapcsolódó jogszabályok: