Tartalom:
A NEAK elektronikus elérhetőségei
Ügyfélszolgálat
Az ügyfelek által használható elektronikus felületek
Elektronikus fizetés
Adatkezelés
Üzemzavar, üzemszünet
Jogszabályok

A NEAK elektronikus elérhetőségei
A NEAK ügyfelek számára nyitva álló biztonságos kapcsolattartási címe az E-ügyintézési tv. alapján elsődlegesen az alábbi:
-  Hivatali kapu rövid neve: OEPKER
-  Hivatali kapu azonosítója: 126411358

A NEAK egyes szervezeti egységei által használt, illetve speciális ügytípusokhoz tartozó hivatali kapukról szóló tájékoztató erre a hivatkozásra kattintva érhető el.

Ügyfélszolgálat
A NEAK székházában és területi szervezeti egységeinél ügyfélszolgálat nem működik.
A kormányhivatalokról és ügyfélszolgálatainak elérhetőségéről erre hivatkozásra kattintva kaphat információt.

Az ügyfelek által használható elektronikus felületek

1. Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): (Hivatkozás: https://magyarorszag.hu/)
 A jogszabályban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.

2. Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír) (Hivatkozás: https://epapir.gov.hu/)
Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.
A NEAK-hoz tartozó e-papír felületen indítható ügycsoportok:
- Általános beadvány
- Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó bejelentése jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
- Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó kérelme
- Bértámogatási kérelem
- Gyógyászati segédeszköz méltányossági kérelem
- Gyógyszer méltányossági kérelem

3. iFORM elektronikus űrlapkitöltő
 Az iFORM elektronikus űrlapkitöltő a kormányzati honlap Személyreszabott Ügyintézési Felületén (SZÜF) elérhető. A bejelentkezéshez a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási megoldással (pl. Ügyfélkapu, eSzemélyi stb.) szükséges rendelkezni, amelyet a Központi Azonosítási Ügynök segítségével tudnak az ügyfelek használni.

Az egyes ügytípusok űrlapjai az alábbi linkeken érhetőek el:

101 JELŰ NYOMTATVÁNY: KIKÜLDETÉS, PÁRHUZAMOS TEVÉKENYSÉG, ALKALMAZANDÓ JOG A KÉTOLDALÚ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI EGYEZMÉNYEK ALAPJÁN HIVATKOZÁS
A1 NYOMTATVÁNY: KIKÜLDETÉS, ALKALMAZANDÓ JOG HIVATKOZÁS
A1 NYOMTATVÁNY: PÁRHUZAMOS TEVÉKENYSÉG, ALKALMAZANDÓ JOG HIVATKOZÁS
ADATKÉRÉS – ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGOK ÉS A JÁRÁSI HIVATALOK SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI SZAKTERÜLETEI RÉSZÉRE HIVATKOZÁS
ADATKÉRÉS BEJELENTŐK, FOGLALKOZTATÓK RÉSZÉRE HIVATKOZÁS
ADATKÉRÉS BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK RÉSZÉRE HIVATKOZÁS
ADATKÉRÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE HIVATKOZÁS
EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA IGÉNYLÉSE HIVATKOZÁS
EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁT HELYETTESÍTŐ IDEIGLENES IGAZOLÁS IGÉNYLÉSE HIVATKOZÁS
KÉRELEM PRO FAMILIA ORVOSI VÉNY FELÍRÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE IRÁNT HIVATKOZÁS
KÉRELEM PRO FAMILIA ORVOSI VÉNY FELÍRÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IRÁNT HIVATKOZÁS
PÁLYÁZAT HÁZIORVOSI ÉS FOGORVOSI LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2024 HIVATKOZÁS
PÁLYÁZAT HÁZIORVOSI ÉS FOGORVOSI LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2024, HIÁNYPÓTLÁS HIVATKOZÁS
PÁLYÁZAT HÁZIORVOSI ÉS FOGORVOSI PRAXISJOG VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSHOZ 2024 HIVATKOZÁS
PÁLYÁZAT HÁZIORVOSI ÉS FOGORVOSI PRAXISJOG VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSHOZ 2024, HIÁNYPÓTLÁS HIVATKOZÁS
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE A PRO FAMILIA ORVOSI VÉNY FELÍRÁSÁNAK FELTÉTELEI TÁRGYÁBAN KÖTÖTT SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HIVATKOZÁS
VÉNYIGÉNYLŐ LAP PRO FAMÍLIA JOGCÍMEN RENDELŐ ORVOS SZÁMÁRA HIVATKOZÁS


4. Űrlapok benyújtása Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram alkalmazásával
Az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogram erről a hivatkozott oldalról tölthető le és telepíthető.
Az ügyfelek elektronikus űrlap kitöltésével az alábbi eljárásokat kezdeményezhetik:

Keresetlevél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ellen indítandó társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perhez Nyomtatvány
Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki EGT tagállamban biztosított személy Nyomtatvány
Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki saját biztosítási rendszerrel rendelkező szerv foglalkoztatottja  Nyomtatvány


5. Online benyújtó felület gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök egyedi méltányossági támogatásához
A  gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök egyedi méltányosság kérelmei elektronikus úton a NEAK online benyújtó felületén keresztül is benyújthatóak, amely ezen a hivatkozáson érhető el.

Elektronikus fizetés
Természetes személy ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.
Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.
A NEAK hatáskörébe tartozó eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

Adatkezelés
A NEAK adatkezelésére vonatkozó jogszabályok jegyzéke és egyes ügytípusokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatók a következő erre a hivatkozásra kattintva érhetőek el.

Üzemzavar, üzemszünet
Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha
a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,
b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,
c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.
Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.
A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.
A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Jogszabályok:

- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól;
- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól;
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról;
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról;
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.

Nyomtatványok:

- Regisztrációs lap