A Magyarország területére belépő migránsok egészségügyi ellátásnak finanszírozásában azok az esetek jelentenek problémát, amelyekben az ellátást igénylő beteg nem jutott el az elismerését kérő státuszba, nem adott be kérelmet a menekültügyi hatósághoz. Jellemzően a zöldhatáron elfogott emberekről van szó, akik láthatóan rossz egészségi állapotban vannak, ezért a határrendészet/rendőrség indokoltnak látja azonnali orvosi ellátásukat. Ez lehet háziorvosi praxis, járóbeteg-szakellátó vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény is.

Mivel a betegnek nem volt lehetősége beadni a menekültstátusz iránti kérelmét, nincs olyan azonosítója (igazolványa), amelyet a BÁH elfogadna az ellátásuk finanszírozására. Az ellátás megtörténte után a migránsok nagy része továbbutazik, nem jelentkeznek a számukra kijelölt befogadó állomáson és elhagyják Magyarország területét. Jövedelemmel, lakcímmel nem rendelkeznek, tehát behajthatatlan az eü. intézmény számára az ellátás fedezete. Az érintett személyek a befogadási eljárásnak az elismerési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtti szakaszában vannak.

Mivel a Magyarország területén tartózkodók részére igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül biztosítani kell járványintézkedéseken túl a mentést és a sürgős szükség szerinti ellátást, ez az elismerési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt is jár a menekülteknek.

Az egészségügyi szolgáltatók kötelesek vizsgálni, hogy ellátások költségei behajthatóak-e. Amennyiben Közösségi szabály, nemzetközi szerződés alapján az ellátott személy nem jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra, az egészségügyi szolgáltató az ellátásért térítési díjat kérhet. Abban az esetben, amennyiben az ellátott az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, az ellátás díját a központi költségvetés biztosítja az Egészségbiztosítási Alapon keresztül, a vonatkozó eljárás lefolytatását követően.

A 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 4.§. (10) bekezdésében meghatározottak szerint „S” térítési kategóriában jelentheti elszámolásra a fent jelzett eseteket.

„43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 4.§. (10) A Magyarországon tartózkodó beteg sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató Közösségi szabály vagy nemzetközi szerződés alapján jogosult személy esetében kezdeményezi a jogosultság-igazolás kiadását az illetékes külföldi biztosítótól. Ha a külföldi biztosító a jogosultság-igazolás kiadását megtagadja, illetve ha Közösségi szabály, valamint nemzetközi szerződés hatálya alá nem tartozó személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, a szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését. A szolgáltató az esetet a beteg adatlapjának megküldésével és a térítési díj megfizetésének, illetve a behajtás eredménytelenségének egyidejű igazolásával a (2) bekezdés szerint pótlólag, legfeljebb a teljesítést követő hatodik hónap 5. munkanapjáig jelentheti a finanszírozó részére. A szolgáltatás kifizetése a (6) bekezdés szerint történik.”

A „szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését” feltételt menedékes, menekült esetén az OEP nem vizsgálja, tekintettel az ellátottak élethelyzetére, illetve a jelentés vonatkozásában az alábbiak alkalmazását kéri.

A személyazonosító típusára az OEP a Korm.rendelet 76/G. § (2) bekezdése alapján új pontot vezet be, így az ellátásokat az alábbiak szerint kell jelenteni:

„Térítési kategória: ’S’ Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása

5. Személyazonosító típusa

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJ szám

2. 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám

5. menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6.ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

9. személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során”

”6. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelő egyéb azonosító

Személyazonosító jel: útlevélszám, vagy amennyiben a beteg nem rendelkezik útlevéllel, a rendőrségi ügyirat száma vagy egyéb nyilvántartási szám”

Országos Egészségbiztosítási Pénztár