FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Jogi előadó

2022.01.08.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Jogi Főosztály

jogi előadó

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 73/A.

Ellátandó feladatok:

Bírósági beadványokat, peres iratokat, illetve egyéb okiratokat szerkeszt, és ellenjegyez, különösen egészségbiztosítási ágazatot érintő területeken. Képviseleti jogosultságának igazolásával, jogszabályi keretek között országos illetékességgel ellátja a NEAK peres, nemperes képviseletét, különösen egészségbiztosítási ágazatot érintő területeken. Együttműködik a főosztály munkáját segítő ügyvédekkel. A NEAK hatósági eljárásaiban alkalmazott döntésmintákat véleményezi, igény esetén előkészíti. Részt vesz jogszabály-tervezetek véleményezésében, illetve a NEAK által kezdeményezett jogalkotás esetén a jogszabály-tervezetek elkészítésében. Közreműködik a NEAK jogi álláspontjának kialakításában, jogértelmezési feladatokban, továbbá az egészségbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos jogi iránymutatásokat és állásfoglalásokat készít. Más szervezeti egységek által előkészített normatív utasítások, továbbá belső szabályozási eszközök tervezetét véleményezi, szükség esetén közreműködik azok előkészítésében. Részt vesz a Jogi Főosztály gondozásában álló belső szabályozó eszközök véleményezésében. Figyelemmel kíséri az egészségbiztosítással, valamint a NEAK feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályokat, valamint azok változásait és közreműködik a NEAK munkatársainak előbbiekkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatásában. Közreműködik a csőd-, felszámolási- végelszámolási és kényszertörlési eljárások, valamint a végrehajtási ügyvitel joggyakorlatának kialakulásában és szakmai felügyeletében. Részt vesz a NEAK honlapján található szakmai és lakossági tájékoztatók, ügyleírások szerkesztésében, aktualizálásában. A vezetőket minden lényeges kérdésről tájékoztatja. A hatályos jogszabályi rendelkezéseket, a NEAK SzMSz-ében és más belső szabályzatokban foglaltak betartja. Ellátja az elektronikus jogosultság menedzser feladatait. Ellátja a szabálytalanság felelősi feladatokat. Ellátja a főosztályvezetőtől kapott egyéb feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Meghatalmazás alapján képviseli a NEAK-ot különösen az illetékes bíróságoknál, rendőrségnél, nemzeti adóhatóságnál, valamint a nemperes eljárásokban illetékes közjegyzőnél, bíróságnál, végrehajtónál, felszámolónál, végelszámolónál, továbbá vezető által adott megbízás alapján képviseli a főosztályt a minisztériumoknál, országos hatáskörű szerveknél, az egészségbiztosítás igazgatási szerveinél.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Egyetem, jogász végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Peres képviselet területén szerzett tapasztalat,

 • Társadalombiztosítási vagy egészség- illetve gyógyszerügy területén szerzett tapasztalat,

 • Elektronikus pervitel tárgyában szerzett tapasztalat,

 • Kamarai jogi előadói minőségben ügyvédi kamarai tagság,

 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat,

 • Igazgatásszervező diploma,

 • Angol vagy német nyelv ismerete,

 • B kategóriás vezető engedély,

 • Folyamatban lévő jogi szakvizsga,

 • Jó szervezőkészség.

Elvárt kompetenciák:

 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint.

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

 • A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet szerinti védőoltás felvételének igazolása vagy a védőoltás felvétele alóli mentesítésről szóló orvosi szakvélemény bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szomolányi Borbála főosztályvezető nyújt, a 350-2001/1400-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031/2418-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.

 • Elektronikus úton a F031/2418-1/2021. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: