FőoldalFelső menüLakosságnakEllátás MagyarországonSzervadományozás költségtérítése

Szervadományozás költségtérítése

2016.01.01. 

A szervet, vagy szövetet adományozó személy (donor) jogosult az adományozással összefüggésben felmerült, és igazolt – jogszabályban meghatározott – költségeinek megtérítésére.

 

Tartalom:

Ki jogosult a szerv-, illetve szövetadományozással összefüggésben költségtérítésre?
A donor mely költségeinek megtérítését kérheti?
Hogyan történik a költségek megállapítása?
Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok
Hová kell benyújtani a kérelmet?
Az ügyintézés menete, határideje
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Az ügyben használt nyomtatványok listája
Jogszabályok

 

Ki jogosult a szerv-, illetve szövetadományozással összefüggésben költségtérítésre? 

Az az élő személy, aki szervet, vagy szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából (donor), jogosult az ezzel összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek megtérítésére.

 

A donor mely költségeinek megtérítését kérheti?

 • A donor kérheti a donációval összefüggésben szükséges egészségügyi ellátásának máshonnan meg nem térülő (pl. egészségbiztosító által nem finanszírozott vizsgálatok) költségeinek megtérítését,
 • ha a donor az adományozással összefüggésben keresőképtelenné válik, abban az esetben kérheti a keresőképtelenség idejére folyósított nettó ellátás (betegszabadság, táppénz), és a nettó munkabér különbözetének megtérítését (jövedelemkiesés),
 • az adományozás közjegyzői okiratba foglalásának költségeit (nyilatkozattétellel kapcsolatos költség),
 • valamint kérheti az utazással összefüggésben felmerült költségeinek megtérítését.

Fenti költségek megtérítésére a szerv-, illetve szövetadományozás elvégzését követően van lehetőség. A költségek kifizetése a kérelmező által megadott módon bankszámlára, vagy postai utalványon történik.

 

Hogyan történik a költségek megállapítása?

A jövedelemkiesés a foglalkoztató által kiállított „Igazolás a jövedelemről” elnevezésű nyomtatvány, illetve – külföldi munkavégzés esetén – egyéb igazolások alapján történik, amely a donáció időpontját közvetlenül megelőző hat havi nettó jövedelme figyelembevételével megállapított naptári napi átlagjövedelem és a donációval összefüggésben bekövetkezett keresőképtelenségére tekintettel kifizetett távolléti díj (betegszabadság) és táppénz különbözete.

 

Utazással összefüggésben felmerült költségek megtérítése

 • tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén a benyújtott menetjegyek, pótjegyek, vonaljegyek alapján,
 • gépkocsival történő utazás esetén az elszámolás a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 1. számú és 1/A. számú mellékletében szereplő fogyasztási alapnorma szerint kerül megállapításra.Az alapnorma helyett a kérelmező választása alapján megállapított alapnorma átalány is alkalmazható. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta megjelenő közleményként tünteti fel az alkalmazható üzemanyagárakat, így az elszámolható költséget az alapnorma vagy alapnorma átalány és a meghatározott típusú üzemanyag árának szorzata fogja adni. 

Amennyiben autópálya díj, parkolási díj kifizetésére is sor került, az eredeti számlák alapján e költségek is megtérítésre kerülnek. 

A donációval összefüggésben szükséges egészségügyi ellátásokkal, továbbá az adományozás közjegyzői okiratba foglalásával kapcsolatban felmerült költségek a benyújtott eredeti számlák alapján kerülnek megállapításra.

  

Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok

 • A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított „Donáció igazolás” eredeti példánya, amely a beavatkozás elvégzését igazolja.

 • A donációval összefüggésben szükséges egészségügyi ellátással, szolgáltatással összefüggésben felmerült költségek esetén szükséges az egészségügyi ellátás, szolgáltatás elvégzését igazoló – egészségügyi szolgáltató (kórház, rendelőintézet, stb.) által kiállított – eredeti számla.

 

Jövedelemkiesés esetén
 • A munkáltató által kiállított „Igazolás a jövedelemről” elnevezésű nyomtatvány.
 • Külföldi munkavégzés esetén a külföldi munkáltató igazolása a keresőképtelenséget megelőző hat hónapban kifizetett munkabérről, továbbá igazolás a keresőképtelenségére tekintettel folyósított ellátások összegéről.

A donáció közjegyzői okiratba foglalásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítéséhez  szükséges a közjegyző által kiállított eredeti számla.

 

Utazással összefüggésben felmerült költségek megtérítéséhez

 • „Utazási költségelszámoló lap”,
 • Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén az adott útvonalra szóló (az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye és az egészségügyi szolgáltató között) menetjegy, kiegészítő jegy, pótjegy, helyi közlekedés esetén, vonaljegy becsatolása szükséges.

 

Hová kell benyújtani a kérelmet?

  A kérelmet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztályához kell benyújtani (1139 Budapest, Váci út 73/A.).


  Az ügyintézés menete, határideje

  Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóságnak a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kell a döntést meghoznia, és gondoskodnia a döntés közléséről.

  Egyéb esetben az ügyintézési határidő a kérelemnek az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe.

  A megállapított költségek összegéről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár határozattal dönt, amely ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül az igénylő fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál lehet előterjeszteni. A másodfokú eljárás lefolytatása az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ hatáskörébe tartozik.

   

  Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

  Tájékoztatást ezen a hivatkozáson kap az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

   

  Az ügyben használt nyomtatványok listája

   • Donáció igazolás 
   • Igazolás a jövedelemről 
   • Utazási költségelszámoló lap
    

   Jogszabályok