r_TAJ kártya igénylés, kiadás

(2016.02.25.)

Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az ún. társadalombiztosítási azonosító jelet (közismertebb nevén TAJ) alkalmazzuk. A TAJ az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben – a személyi adatok védelme érdekében bevezetett – személyt azonosító kód. 

A TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány (továbbiakban: TAJ kártya) igazolja, amelyet a magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell. A megállapodáson alapuló jogosultság esetén a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyítására külön igazolás szolgál, a TAJ kártya csak hat havi járulék megfizetését követően állítható ki.

2016. január 1. napjától az új típusú személyi igazolvány (ún. e-kártya) is alkalmas a TAJ igazolására, ha a TAJ-t tárolja, ami így a személyazonosságot és a TAJ-t is igazolja. Az e-kártya (személyi igazolvány) a kiállított TAJ kártya érvényességét nem érinti, ezért kérjük továbbra is őrizze meg TAJ kártyáját!

Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben a TAJ-t tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknél rendelkezésére álló technikai feltételektől függ.

A TAJ-t igazoló kártyák kizárólag a TAJ-t, mint azonosítót igazolják, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az egészségügyi szolgáltató a jogviszony-ellenőrzés során, elektronikus úton ellenőrzi.


Tartalom:

Ki és hol igényelhet TAJ kártyát?
Milyen dokumentumok szükségesek a TAJ kártya igényléséhez, pótlásához?
Hogyan nyújtható be a TAJ kártya kérelem?
Hogyan igényelhető TAJ kártya…..?
Mennyi időn belül készül el a TAJ kártya?
Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogy kell megfizetni a díjat?
Mi a teendő a kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése esetén?
Mi a teendő TAJ kártyán szereplő adat módosulása esetén?
Mit tegyek, ha megtaláltam más elveszett TAJ kártyáját?
Nyomtatványok
Jogszabályok


Ki és hol igényelhet TAJ kártyát?

Aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, az ország egész területén bármely fővárosi/megyei kormányhivatalnál igényelhet TAJ kártyát az igénylőlap kitöltésével. 

Kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát a legközelebbi kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-kártya típusú, TAJ-t tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány bár alkalmas a TAJ igazolására, azt nem az egészségbiztosítási szervek állítják ki. A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben a fővárosi- és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, illetve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jár el.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a TAJ kártya igényléséhez vagy pótlásához?

Minden igényléshez szükséges:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély]
 • lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya).

Az alábbiakat esetenként, szükség szerint kell csatolni: 

 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat, ha az eljárás díjköteles
 • képviselő eljárása esetén:
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazás,
  • kiskorú törvényes képviselőjének eljárása esetén a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas igazolvány és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata
 • EGT állampolgár [ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és itt bejelentett lakóhellyel rendelkezik], vagy annak 3. országbeli hozzátartozója esetében magyarországi regisztrációs kártya vagy tartózkodási engedély,
 • EGT tagállammal kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély
 • megállapodáson alapuló jogosultság esetén hat havi járulék megfizetésének igazolása
 • bevándorolt, letelepedett személy esetén bevándorlási vagy letelepedési engedély,
 • menekült státusszal rendelkező személy esetén a menekült státusz elismeréséről rendelkező határozat, illetve menekülti státuszt igazoló dokumentum,
 • • hontalan személy esetén a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély,
 • alapul szolgáló jogviszony igazolása:
  • biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum (pl.: munkaszerződés, munkáltatói igazolás)
  • egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolása.
  • külföldi kérelmező esetén a magyar egészségbiztosításra jogosultságot igazoló dokumentum.

 

Hogyan nyújtható be a kérelem?

A TAJ kártyával kapcsolatos ügyintézést személyesen és postai úton lehet folytatni.

A postai úton benyújtott igény esetén – ellenkező kérelem hiányában – a kártyát is postán kézbesítik. 

Tekintettel arra, hogy a postán küldött igénylés esetén az ügyfél azonosítása más módon nem lehetséges, csatolni kell az aláírt és kitöltött igénylőlap mellett, az azonosításhoz és az ügyintézéshez szükséges, az előző pontban felsorolt okmányok ügyfél által aláírt másolatát, illetve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

 

Hogyan igényelhető TAJ kártya?

Újszülött részére, ha

 • Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött 

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani.

A személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) az anyakönyvezést követően az újszülött adatait átadja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére.

Fontos megjegyezni, hogy a Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiadása során nem érvényesül az országos illetékesség. Az újszülött lakóhelye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal soron kívül, postai úton kézbesíti a TAJ kártyát. A szülő azonban kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal állítsa ki az újszülött TAJ kártyáját. Kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének, illetve ha szükséges, a gyermek születési helyének irányítószámát az illetékes kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:

A kormányhivatal hivatalból – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatását követően – soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.

 • nem Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött?

A TAJ kártya igénylésének szabályai a nem Magyarország területén született magyar állampolgárságú újszülöttek esetén eltérnek a hazánkban született újszülöttekétől. 

A külföldön született újszülöttek esetén szükséges a magyarországi anyakönyvezési eljárás lefolytatása, amelynek lezárását követően a magyarországi lakcímkártya birtokában igényelhető az újszülött részére a TAJ kártya az ország egész területén bármely kormányhivatalnál az igénylőlap kitöltésével.

Kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát a legközelebbi kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a magyar állampolgárságú újszülött nem Magyarországon született, akkor az ügyintézési határidő a kérelemnek a fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap. 

 • Magyarországon született nem magyar állampolgárságú újszülött 

A Magyarországon született, nem magyar állampolgárságú gyermeket születése után az állampolgársága szerinti államban kell anyakönyvezni, és az okmányokkal való ellátását, illetve a magyarországi lakóhely létesítését követően igényelhető a TAJ kártya. 

Amennyiben a nem magyar állampolgárságú újszülöttnek nincs magyarországi lakóhelye, mert hazánkban csak tartózkodási hellyel vagy szállásbejelentővel rendelkezik, akkor megállapodás megkötése révén válhat jogosulttá az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, illetve – hat havi járulék megfizetését követően – TAJ kártyára.

Amennyiben az anya Magyarországon biztosított, az újszülött az anya TAJ kártyájának használatával jogosult egészségügyi szolgáltatásra a születést követő második hónap utolsó napjáig.

Külföldi állampolgárságú biztosított részére?

A belföldinek nem minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt – ún. Megrendelőn – a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivataltól kérheti a TAJ kiadását. Kérjük, adja meg foglalkoztatója székhelyének irányítószámát az illetékes kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:

A kormányhivatal TAJ-t képez és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány (TAJ kártya) átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. 

A TAJ kártyát a foglalkoztatott vagy meghatalmazottja az ország területén bármely kormányhivatalnál átveheti.

Kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát a legközelebbi kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:

Külföldi, egyszerűsített foglalkoztatottnak?

Külföldi, egyszerűsített foglalkoztatott az EGT tagállamokon kívüli, ún. harmadik országbeli állam állampolgára – a bevándorolt és letelepedett személy kivételével, – akit kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás (pl.: mezőgazdasági idénymunka) keretében alkalmaznak.

TAJ-jal nem rendelkező, külföldi, egyszerűsített foglalkoztatott TAJ kiadását a kormányhivatal a foglalkoztatási, illetve az egészségbiztosítási pénztári jogkörében intézi, és a foglalkoztatott – az erről szóló értesítést követően – a TAJ kártyát bármely kormányhivatalnál át is veheti. Kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát a legközelebbi kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:

Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben az egyszerűsített foglalkoztatás alapján az egészségbiztosítás keretében kizárólag üzemi balesettel összefüggő, ún. baleseti ellátásra jogosult a TAJ kártya birtokosa, amit a TAJ kártyán is jeleznek.

Megállapodáson alapuló jogosultság esetén

Az egészségbiztosítóval kötött megállapodáson alapuló jogosultság esetén a TAJ kártya kiállítása csak hat havi járulék megfizetését követően kérhető.

 

Mennyi időn belül készül el a TAJ kártya?

Főszabály szerint a TAJ kártya a kérelemnek (beleértve az elveszett, ellopott, megrongálódott TAJ kártya igénylés iránti kérelmet is) a fővárosi/megyei kormányhivatalhoz megérkezését követő naptól számított 21 napon belül készül el. Amennyiben a kérelemhez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul került benyújtásra, ún. sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül kiállítják a TAJ kártyát. Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtják be, a hiányzó dokumentum pótlására szólítják fel a kérelmezőt, így ez a hiánypótlási eljárás meghosszabbítja az ügyintézés időtartalmát.

Felhívjuk a figyelmet az aláírások fontosságára, mert pl. a hiányosan kitöltött, vagy nem aláírt nyomtatvány esetén is szükség van hiánypótlásra, ezért a nyomtatványt az eljáró hatóság hiánypótlásra visszaküldi, ami megnöveli az ügyintézés idejét. A TAJ kártya igénylőlap kitöltése során az igénylő adatainál annak a személynek az adatait kell megadni, akinek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét igazolni kívánják, aki részére a kártya készül.

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek TAJ kártyája esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatszolgáltatását követően a kormányhivatal hivatalból soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.

 

Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogyan kell megfizetni a díjat?

 • ingyenes:
  • az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára, 
  • a név és adatváltozás miatt, valamint 
  • az okmány eltulajdonítása miatti kiadás ingyenes. 
 • 3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni

Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, akkor az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 3.000.- forint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy illetékbélyeggel nem fizethető meg az igazgatási szolgáltatási díj.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az alábbi módokon történhet:

 • az eljáró kormányhivatal számlájára történő átutalással, (Kérjük, hogy átutalás esetén a számlaszámokról érdeklődjön az ügyben eljáró kormányhivatalnál!)
 • vagy a kormányhivatal által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) útján,
 • személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat a kormányhivatal házipénztárába is be lehet fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a TAJ kártya kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

 

Mentesítés méltányosságból az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól méltánylást érdemlő esetben az ügyfél mentesíthető. 

A méltányossági eljárás a TAJ kártya-kérelem benyújtása szerinti fővárosi/megyei kormányhivatalnál kezdeményezhető, személyesen vagy postai úton, írásban. 

 

Mi a teendő a kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése esetén?

A TAJ kártya elveszetése, ellopása, megsemmisülése, megrongálódása esetén igénylőlapon (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról is letölthető) új TAJ kártya igényelhető (TAJ kártya másodlat).

Az érintett vagy meghatalmazottja az ország egész területén, bármely kormányhivatalnál igényelheti a TAJ kártya pótlását/cseréjét.

Az Önhöz legközelebb eső kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához kérjük, szíveskedjen megadni tartózkodási helye irányítószámát:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ kártya pótlása, cseréje 3.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj köteles, amennyiben a kártyát ellopták, akkor a pótlása ingyenes.

A TAJ kártya pótlása, cseréje esetén az igényléséhez szükséges dokumentumokat kell benyújtani a kormányhivatalhoz.

 

Mi a teendő TAJ kártyán szereplő adat módosulása esetén?

A TAJ kártyán a tulajdonos családi- és utóneve, születési ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomata, a kiállítás dátuma, valamint a kiállító személy aláírása szerepel. 

A TAJ-kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására, azon kívül egyéb, személyazonosításra alkalmas okirat (pl. személyazonosító igazolvány) felmutatása is szükséges. Ebből kifolyólag fontos, hogy a TAJ-kártyán szereplő személyazonosító adatok összhangban legyenek a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal. Azok változása esetén új TAJ-kártya kiállításáról kell gondoskodni.

Amennyiben a TAJ tulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, az ország területén bármely kormányhivatalnál, igénylőlapon kell a kártya adatmódosítását kérni. Ez alapján állítják ki az új hatósági igazolványt és átadják, illetve megküldik a kérelmező részére.

Kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát az önhöz legközelebbi kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:

Személyi adat módosítás, adat pontosítás céljából igényelt TAJ kártya kiállítása ingyenes.

Adat módosulása esetén a TAJ kártya igényléséhez szükséges dokumentumokat kell benyújtani a kormányhivatalhoz.

 

Mit tegyek, ha megtaláltam más elveszett TAJ kártyáját?

Amennyiben Ön megtalálta valaki elhagyott, elveszített TAJ kártyáját, kérjük, segítsen azzal, hogy a kártyát átadja bármelyik kormányhivatalnak vagy az OEP-nek. 

Az Önhöz legközelebb eső kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához kérjük, szíveskedjen megadni tartózkodási helye irányítószámát:

Amennyiben erre nincsen lehetősége, a találás helye szerint illetékes jegyzőnek köteles a kártyát a találást követő 8 napon belül átadni.

 

Nyomtatványok

 

Jogszabályok: